Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mrutasanjeevana Kavacham Kannada Devotional song

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Kannada: ॥ ಮೃತಸಞ್ಜೀವನ ಕವಚಮ್ ॥ ಏವಮಾರಾಧ್ಯ ಗೌರೀಶಂ ದೇವಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೇಶ್ವರಮ್ || ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ಕವಚಂ ಪ್ರಜಪೇತ್ಸದಾ || ೧ || ಸಾರಾತ್ಸಾರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಶುಭಮ್ || ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಕವಚಂ ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಾಭಿಧಮ್ || ೨ || ಸಮಾಹಿತಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶ್ರೃಣುಷ್ವ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ || ಶ್ರುತ್ವೈತದ್ದಿವ್ಯಕವಚಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ || ೩ || ವರಾಭಯಕರೋ ಯಜ್ವಾ ಸರ್ವದೇವನಿಷೇವಿತಃ || ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ […]

Scroll to top