Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

147 Views

ಮೃತಸಞ್ಜೀವನ ಕವಚಮ್ Lyrics in Kannada:

ಏವಮಾರಾಧ್ಯ ಗೌರೀಶಂ ದೇವಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೇಶ್ವರಮ್ ||
ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ಕವಚಂ ಪ್ರಜಪೇತ್ಸದಾ ||೧||

ಸಾರಾತ್ಸಾರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಶುಭಮ್ ||
ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಕವಚಂ ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಾಭಿಧಮ್ ||೨||

ಸಮಾಹಿತಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶ್ರೃಣುಷ್ವ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ ||
ಶ್ರುತ್ವೈತದ್ದಿವ್ಯಕವಚಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ ||೩||

ವರಾಭಯಕರೋ ಯಜ್ವಾ ಸರ್ವದೇವನಿಷೇವಿತಃ ||
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ||೪||

ದಧಾನಃ ಶಕ್ತಿಮಭಯಾಂ ತ್ರಿಮುಖಃ ಷಡ್ಭುಜಃ ಪ್ರಭುಃ ||
ಸದಾಶಿವೋಽಗ್ನಿರೂಪೀ ಮಾಮಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ||೫||

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜೋಪೇತೋ ದಣ್ಡಾಭಯಕರೋ ವಿಭುಃ ||
ಯಮರೂಪೀ ಮಹಾದೇವೋ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು ||೬||

ಖಡ್ಗಾಭಯಕರೋ ಧೀರೋ ರಕ್ಷೋಗಣನಿಷೇವಿತಃ ||
ರಕ್ಷೋರೂಪೀ ಮಹೇಶೋ ಮಾಂ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸರ್ವದಾಽವತು ||೭||

ಪಾಶಾಭಯಭುಜಃ ಸರ್ವರತ್ನಾಕರನಿಷೇವಿತಃ ||
ವರುಣಾತ್ಮಾ ಮಹಾದೇವಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ||೮||

ಗದಾಭಯಕರಃ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಸರ್ವದಾಗತಿಃ ||
ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಾ ಮಾಂ ಶಙ್ಕರಃ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ||೯||

ಶಙ್ಖಾಭಯಕರಸ್ಥೋ ಮಾಂ ನಾಯಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ||
ಸರ್ವಾತ್ಮಾನ್ತರದಿಗ್ಭಾಗೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಶಙ್ಕರಃ ಪ್ರಭುಃ ||೧೦||

ಶೂಲಾಭಯಕರಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮಧಿನಾಯಕಃ ||
ಈಶಾನಾತ್ಮಾ ತಥೈಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ||೧೧||

ಊರ್ಧ್ವಭಾಗೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾಽಧಃ ಸದಾಽವತು ||
ಶಿರೋ ಮೇ ಶಙ್ಕರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಃ ||೧೨||

ಭ್ರುಮಧ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಲೋಚನೇಽವತು ||
ಭ್ರುಯುಗ್ಮಂ ಗಿರಿಶಃ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಪಾತು ಮಹೇಶ್ವರಃ ||೧೩||

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಮಹಾದೇವ ಓಷ್ಠೌ ಪಾತು ವೃಷಧ್ವಜಃ ||
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದನ್ತಾನ್ಮೇ ಗಿರಿಶೋಽವತು ||೧೪||

ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮುಖಂ ಪಾತು ಕಣ್ಠಂ ಮೇ ನಾಗಭೂಷಣಃ ||
ಪಿನಾಕೀ ಮತ್ಕರೌ ಪಾತು ತ್ರಿಶೂಲೀ ಹೃದಯಂ ಮಮ ||೧೫||

ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಃ ಸ್ತನೌ ಪಾತು ಉದರಂ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ||
ನಾಭಿಂ ಪಾತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಪಾರ್ಶ್ವೋಉ ಮೇ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಃ ||೧೬||

ಕಟಿದ್ವಯಂ ಗಿರೀಶೋ ಮೇ ಪೃಷ್ಠಂ ಮೇ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ ||
ಗುಹ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಮಮೋರೂ ಪಾತು ಭೈರವಃ ||೧೭||

ಜಾನುನೀ ಮೇ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜಙ್ಘೇ ಮೇ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ ||
ಪಾದೌ ಮೇ ಸತತಂ ಪಾತು ಲೋಕವನ್ದ್ಯಃ ಸದಾಶಿವಃ ||೧೮||

ಗಿರೀಶಃ ಪಾತು ಮೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ಭವಃ ಪಾತು ಸುತಾನ್ಮಮ ||
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮಮಾಯುಷ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ಮೇ ಗಣನಾಯಕಃ ||೧೯||

ಸರ್ವಾಙ್ಗಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಕಾಲಕಾಲಃ ಸದಾಶಿವಃ ||
ಏತತ್ತೇ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದುರ್ಲಭಮ್ ||೨೦||

ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀರ್ತಿತಮ್ ||
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರಣಮೀರಿತಮ್ ||೨೧||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಾವಯೇತ್ಸುಸಮಾಹಿತಃ ||
ಸ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಂ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಸದಾಯುಷ್ಯಂ ಸಮಶ್ನುತೇ ||೨೨||

ಹಸ್ತೇನ ವಾ ಯದಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೃತಂ ಸಞ್ಜೀವಯತ್ಯಸೌ ||
ಆಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಸ್ತಸ್ಯ ನ ಭವನ್ತಿ ಕದಾಚನ ||೨೩||

ಕಾಲಮೃತ್ಯುಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಮಸೌ ಜಯತಿ ಸರ್ವದಾ ||
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಮಾನವೋತ್ತಮಃ ||೨೪||

ಯುದ್ಧಾರಮ್ಭೇ ಪಠಿತ್ವೇದಮಷ್ಟಾವಿಂಶತಿವಾರಕಮ್ ||
ಯುದ್ಧಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಃ ಶತ್ರುಃ ಸದ್ಯಃ ಸರ್ವೈರ್ನ ದೃಶ್ಯತೇ ||೨೫||

ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕ್ಷಯಂ ಕುರ್ವನ್ತಿ ತಸ್ಯ ವೈ ||
ವಿಜಯಂ ಲಭತೇ ದೇವಯುದ್ಧಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಸರ್ವದಾ ||೨೬||

ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸತತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ ||
ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಲಭತೇ ಸೌಖ್ಯಮಿಹ ಲೋಕೇ ಪರತ್ರ ಚ ||೨೭||

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಃ ||
ಅಜರಾಮರಣೋ ಭೂತ್ವಾ ಸದಾ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕಃ ||೨೮||

ವಿಚರತ್ಯಖಿಲಾಂಲ್ಲೋಕಾನ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೋಗಾಂಶ್ಚ ದುರ್ಲಭಾನ್ ||
ತಸ್ಮಾದಿದಂ ಮಹಾಗೋಪ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸಮುದಾಹೃತಮ್ ||೨೯||

ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ದೈವತೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ||೩೦||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠಪ್ರಣೀತಂ ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *