Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Kannada:

॥ ಮೃತಸಞ್ಜೀವನ ಕವಚಮ್ ॥
ಏವಮಾರಾಧ್ಯ ಗೌರೀಶಂ ದೇವಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೇಶ್ವರಮ್ ||
ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ಕವಚಂ ಪ್ರಜಪೇತ್ಸದಾ || ೧ ||

ಸಾರಾತ್ಸಾರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಶುಭಮ್ ||
ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಕವಚಂ ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಾಭಿಧಮ್ || ೨ ||

ಸಮಾಹಿತಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶ್ರೃಣುಷ್ವ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ ||
ಶ್ರುತ್ವೈತದ್ದಿವ್ಯಕವಚಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ || ೩ ||

ವರಾಭಯಕರೋ ಯಜ್ವಾ ಸರ್ವದೇವನಿಷೇವಿತಃ ||
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೪ ||

ದಧಾನಃ ಶಕ್ತಿಮಭಯಾಂ ತ್ರಿಮುಖಃ ಷಡ್ಭುಜಃ ಪ್ರಭುಃ ||
ಸದಾಶಿವೋಽಗ್ನಿರೂಪೀ ಮಾಮಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೫ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜೋಪೇತೋ ದಣ್ಡಾಭಯಕರೋ ವಿಭುಃ ||
ಯಮರೂಪೀ ಮಹಾದೇವೋ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು || ೬ ||

ಖಡ್ಗಾಭಯಕರೋ ಧೀರೋ ರಕ್ಷೋಗಣನಿಷೇವಿತಃ ||
ರಕ್ಷೋರೂಪೀ ಮಹೇಶೋ ಮಾಂ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸರ್ವದಾಽವತು || ೭ ||

ಪಾಶಾಭಯಭುಜಃ ಸರ್ವರತ್ನಾಕರನಿಷೇವಿತಃ ||
ವರುಣಾತ್ಮಾ ಮಹಾದೇವಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು || ೮ ||

ಗದಾಭಯಕರಃ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಸರ್ವದಾಗತಿಃ ||
ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಾ ಮಾಂ ಶಙ್ಕರಃ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೯ ||

ಶಙ್ಖಾಭಯಕರಸ್ಥೋ ಮಾಂ ನಾಯಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ||
ಸರ್ವಾತ್ಮಾನ್ತರದಿಗ್ಭಾಗೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಶಙ್ಕರಃ ಪ್ರಭುಃ || ೧೦ ||

ಶೂಲಾಭಯಕರಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮಧಿನಾಯಕಃ ||
ಈಶಾನಾತ್ಮಾ ತಥೈಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೧೧ ||

ಊರ್ಧ್ವಭಾಗೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾಽಧಃ ಸದಾಽವತು ||
ಶಿರೋ ಮೇ ಶಙ್ಕರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಃ || ೧೨ ||

ಭ್ರುಮಧ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಲೋಚನೇಽವತು ||
ಭ್ರುಯುಗ್ಮಂ ಗಿರಿಶಃ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಪಾತು ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೧೩ ||

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಮಹಾದೇವ ಓಷ್ಠೌ ಪಾತು ವೃಷಧ್ವಜಃ ||
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದನ್ತಾನ್ಮೇ ಗಿರಿಶೋಽವತು || ೧೪ ||

ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮುಖಂ ಪಾತು ಕಣ್ಠಂ ಮೇ ನಾಗಭೂಷಣಃ ||
ಪಿನಾಕೀ ಮತ್ಕರೌ ಪಾತು ತ್ರಿಶೂಲೀ ಹೃದಯಂ ಮಮ || ೧೫ ||

ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಃ ಸ್ತನೌ ಪಾತು ಉದರಂ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ||
ನಾಭಿಂ ಪಾತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಪಾರ್ಶ್ವೋಉ ಮೇ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಃ || ೧೬ ||

ಕಟಿದ್ವಯಂ ಗಿರೀಶೋ ಮೇ ಪೃಷ್ಠಂ ಮೇ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ ||
ಗುಹ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಮಮೋರೂ ಪಾತು ಭೈರವಃ || ೧೭ ||

ಜಾನುನೀ ಮೇ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜಙ್ಘೇ ಮೇ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ ||
ಪಾದೌ ಮೇ ಸತತಂ ಪಾತು ಲೋಕವನ್ದ್ಯಃ ಸದಾಶಿವಃ || ೧೮ ||

ಗಿರೀಶಃ ಪಾತು ಮೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ಭವಃ ಪಾತು ಸುತಾನ್ಮಮ ||
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮಮಾಯುಷ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ಮೇ ಗಣನಾಯಕಃ || ೧೯ ||

ಸರ್ವಾಙ್ಗಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಕಾಲಕಾಲಃ ಸದಾಶಿವಃ ||
ಏತತ್ತೇ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೨೦ ||

ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀರ್ತಿತಮ್ ||
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರಣಮೀರಿತಮ್ || ೨೧ ||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಾವಯೇತ್ಸುಸಮಾಹಿತಃ ||
ಸ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಂ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಸದಾಯುಷ್ಯಂ ಸಮಶ್ನುತೇ || ೨೨ ||

ಹಸ್ತೇನ ವಾ ಯದಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೃತಂ ಸಞ್ಜೀವಯತ್ಯಸೌ ||
ಆಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಸ್ತಸ್ಯ ನ ಭವನ್ತಿ ಕದಾಚನ || ೨೩ ||

ಕಾಲಮೃತ್ಯುಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಮಸೌ ಜಯತಿ ಸರ್ವದಾ ||
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಮಾನವೋತ್ತಮಃ || ೨೪ ||

ಯುದ್ಧಾರಮ್ಭೇ ಪಠಿತ್ವೇದಮಷ್ಟಾವಿಂಶತಿವಾರಕಮ್ ||
ಯುದ್ಧಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಃ ಶತ್ರುಃ ಸದ್ಯಃ ಸರ್ವೈರ್ನ ದೃಶ್ಯತೇ || ೨೫ ||

ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕ್ಷಯಂ ಕುರ್ವನ್ತಿ ತಸ್ಯ ವೈ ||
ವಿಜಯಂ ಲಭತೇ ದೇವಯುದ್ಧಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಸರ್ವದಾ || ೨೬ ||

ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸತತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ ||
ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಲಭತೇ ಸೌಖ್ಯಮಿಹ ಲೋಕೇ ಪರತ್ರ ಚ || ೨೭ ||

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಃ ||
ಅಜರಾಮರಣೋ ಭೂತ್ವಾ ಸದಾ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕಃ || ೨೮ ||

ವಿಚರತ್ಯಖಿಲಾಂಲ್ಲೋಕಾನ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೋಗಾಂಶ್ಚ ದುರ್ಲಭಾನ್ ||
ತಸ್ಮಾದಿದಂ ಮಹಾಗೋಪ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸಮುದಾಹೃತಮ್ || ೨೯ ||

ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ದೈವತೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೩೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠಪ್ರಣೀತಂ ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top