Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Sadashiva Pancharatnam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Sadashiva Pancharatnam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

95 Views

ಸದಾಶಿವ ಪಞ್ಚರತ್ನಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಸದಾಶಿವಪಞ್ಚರತ್ನಮ್ |

ಯತ್ಸನ್ದರ್ಶನಮಾತ್ರಾದ್ಭಕ್ತಿರ್ಜಾತಾಪ್ಯವಿದ್ಧಕರ್ಣಸ್ಯ |
ತತ್ಸನ್ದರ್ಶನಮಧುನಾ ಕೃತ್ವಾ ನೂನಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ||೧||

ಯೋಽನಿಶಮಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಸನ್ದಧದ್ವೀಥ್ಯಾಮ್ |
ಭಸ್ಮಚ್ಛನ್ನಾನಲ ಇವ ಜಡಾಕೃತಿಶ್ಚರತಿ ತಂ ನೌಮಿ ||೨||

ಯಸ್ಯ ವಿಲೋಕನಮಾತ್ರಾಚ್ಚೇತಸಿ ಸಞ್ಜಾಯತೇ ಶೀಘ್ರಮ್ |
ವೈರಾಗ್ಯಮಚಲಮಖಿಲೇಷ್ವಪಿ ವಿಷಯೇಷು ಪ್ರಣೌಮಿ ತಂ ಯಮಿನಮ್ ||೩||

ಪುರತೋ ಭವತು ಕೃಪಾಬ್ಧಿಃ ಪುರವೈರಿನಿವಿಷ್ಟಮಾನಸಃ ಸೋಽಯಮ್ |
ಪರಮಶಿವೇನ್ದ್ರಕರಾಮ್ಬುಜಸಞ್ಜಾತೋ ಯಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರೋ ಮೇ ||೪||

ಉನ್ಮತ್ತವತ್ಸಞ್ಚರತೀಹ ಶಿಷ್ಯಸ್ತವೇತಿ ಲೋಕಸ್ಯ ವಚಾಂಸಿ ಶ್ರೄಣ್ವನ್ |
ಖಿದ್ಯತ್ರುವಾಚಾಸ್ಯ ಗುರುಃ ಪುರಾಹೋ ಹ್ಯುನ್ಮತ್ತತಾ ಮೇ ನ ಹಿ ತಾದೃಶೀತಿ ||೫||

ಪಞ್ಚಕಮೇತದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ಲೋಕಾನಾಂ ವಿರಚಿತಂ ಲೋಕೇ |
ಯಃ ಪಠತಿ ಸೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಕರುಣಾಂ ಶೀಘ್ರಂ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ||೬||

ಇತಿ ಸದಾಶಿವಪಞ್ಚರತ್ನಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *