Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sadashiva Pancharatnam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Sadashiva Pancharatnam in Kannada:

॥ ಸದಾಶಿವ ಪಞ್ಚರತ್ನಮ್ ॥
ಶಿವಾಯ ನಮಃ ॥

ಸದಾಶಿವಪಞ್ಚರತ್ನಮ್ |

ಯತ್ಸನ್ದರ್ಶನಮಾತ್ರಾದ್ಭಕ್ತಿರ್ಜಾತಾಪ್ಯವಿದ್ಧಕರ್ಣಸ್ಯ |
ತತ್ಸನ್ದರ್ಶನಮಧುನಾ ಕೃತ್ವಾ ನೂನಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ॥ ೧ ॥

ಯೋಽನಿಶಮಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಸನ್ದಧದ್ವೀಥ್ಯಾಮ್ |
ಭಸ್ಮಚ್ಛನ್ನಾನಲ ಇವ ಜಡಾಕೃತಿಶ್ಚರತಿ ತಂ ನೌಮಿ ॥ ೨ ॥

ಯಸ್ಯ ವಿಲೋಕನಮಾತ್ರಾಚ್ಚೇತಸಿ ಸಞ್ಜಾಯತೇ ಶೀಘ್ರಮ್ |
ವೈರಾಗ್ಯಮಚಲಮಖಿಲೇಷ್ವಪಿ ವಿಷಯೇಷು ಪ್ರಣೌಮಿ ತಂ ಯಮಿನಮ್ ॥ ೩ ॥

ಪುರತೋ ಭವತು ಕೃಪಾಬ್ಧಿಃ ಪುರವೈರಿನಿವಿಷ್ಟಮಾನಸಃ ಸೋಽಯಮ್ |
ಪರಮಶಿವೇನ್ದ್ರಕರಾಮ್ಬುಜಸಞ್ಜಾತೋ ಯಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರೋ ಮೇ ॥ ೪ ॥

ಉನ್ಮತ್ತವತ್ಸಞ್ಚರತೀಹ ಶಿಷ್ಯಸ್ತವೇತಿ ಲೋಕಸ್ಯ ವಚಾಂಸಿ ಶ್ರೄಣ್ವನ್ |
ಖಿದ್ಯತ್ರುವಾಚಾಸ್ಯ ಗುರುಃ ಪುರಾಹೋ ಹ್ಯುನ್ಮತ್ತತಾ ಮೇ ನ ಹಿ ತಾದೃಶೀತಿ ॥ ೫ ॥

ಪಞ್ಚಕಮೇತದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ಲೋಕಾನಾಂ ವಿರಚಿತಂ ಲೋಕೇ |
ಯಃ ಪಠತಿ ಸೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಕರುಣಾಂ ಶೀಘ್ರಂ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಸದಾಶಿವಪಞ್ಚರತ್ನಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Sadashiva Pancharatnam Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Sadashiva Pancharatnam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top