Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchadevata Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Pancha Devata Stotram in Kannada:

॥ ಪಞ್ಚದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಗಣೇಶವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯೇಶದುರ್ಗಾಖ್ಯಂ ದೇವಪಞ್ಚಕಮ್ ||
ವನ್ದೇ ವಿಶುದ್ಧಮನಸಾ ಜನಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಕಮ್ || ೧ ||

ಏಕರೂಪಾನ್ ಭಿನ್ನಮೂರ್ತೀನ್ ಪಞ್ಚದೇವಾನ್ನಮಸ್ಕೃತಾನ್ ||
ವನ್ದೇ ವಿಶುದ್ಧಭಾವೇನೇಶಾಮ್ಬೇನೈಕರದಾಚ್ಯುತಾನ್ || ೨ ||

ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೋ ದೇವಾನ್ನಮಸ್ಕಾರ್ಯಾನ್ಮಹೌಜಸಃ ||
ವಿಷ್ಣುಶಮ್ಭುಶಿವಾಸೂರ್ಯಗಣೇಶಾಖ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಏಕಾತ್ಮನೋ ಭಿನ್ನರೂಪಾನ್ ಲೋಕರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾನ್ ||
ಶಿವವಿಷ್ಣುಶಿವಾಸೂರ್ಯಹೇರಮ್ಬಾನ್ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ದಿವ್ಯರೂಪಾನೇಕರೂಪಾನ್ನಾನಾರೂಪಾನ್ನಮಸ್ಕೃತಾನ್ ||
ಶಿವಾಶಙ್ಕರಹೇರಮ್ಬವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ನಿತ್ಯಾನಾನನ್ದಸನ್ದೋಹದಾಯಿನೋ ದೀನಪಾಲಕಾನ್ ||
ಶಿವಾಚ್ಯುತಗಣೇಶೇನ ದುರ್ಗಾಖ್ಯಾನ್ ನೌಮ್ಯಹಂ ಸುರಾನ್ || ೬ ||

ಕಮನೀಯತನೂನ್ದೇವಾನ್ ಸೇವಾವಶ್ಯಾನ್ ಕ್ರ‍ೃಪಾವತಃ ||
ಶಙ್ಕರೇಣ ಶಿವಾವಿಷ್ಣುಗಣೇಶಾಖ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೭ ||

ಸೂರ್ಯವಿಷ್ಣುಶಿವಾಶಂಭುವಿಘ್ನರಾಜಾಭಿಧಾನ್ಸುರಾನ್ ||
ಏಕರೂಪಾನ್ ಸದಾ ವನ್ದೇ ಸುಖಸನ್ದೋಹಸಿದ್ಧಯೇ || ೮ ||

ಹರೌ ಹರೇ ತೀಕ್ಷ್ಣಕರೇ ಗಣೇಶೇ ಶಕ್ತೌ ನ ಭೇದೋ ಜಗದಾದಿಹೇತುಷು ||
ಅಧಃ ಪತನ್ತ್ಯೇಷು ಭಿದಾಂ ದಧಾನಾ ಭಾಷಾನ್ತ ಏವಂಯತಯೋಽಚ್ಯುತಾಶ್ರಮಾಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಚ್ಯುತಾಶ್ರಮವಿರಚಿತಂ ಪಞ್ಚದೇವತಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Panchadevata Stotram Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Panchadevata Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top