Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Panchadevata Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Panchadevata Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

165 Views

ಪಞ್ಚದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಗಣೇಶವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯೇಶದುರ್ಗಾಖ್ಯಂ ದೇವಪಞ್ಚಕಮ್ ||
ವನ್ದೇ ವಿಶುದ್ಧಮನಸಾ ಜನಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಕಮ್ ||೧||

ಏಕರೂಪಾನ್ ಭಿನ್ನಮೂರ್ತೀನ್ ಪಞ್ಚದೇವಾನ್ನಮಸ್ಕೃತಾನ್ ||
ವನ್ದೇ ವಿಶುದ್ಧಭಾವೇನೇಶಾಮ್ಬೇನೈಕರದಾಚ್ಯುತಾನ್ ||೨||

ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೋ ದೇವಾನ್ನಮಸ್ಕಾರ್ಯಾನ್ಮಹೌಜಸಃ ||
ವಿಷ್ಣುಶಮ್ಭುಶಿವಾಸೂರ್ಯಗಣೇಶಾಖ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೩||

ಏಕಾತ್ಮನೋ ಭಿನ್ನರೂಪಾನ್ ಲೋಕರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾನ್ ||
ಶಿವವಿಷ್ಣುಶಿವಾಸೂರ್ಯಹೇರಮ್ಬಾನ್ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೪||

ದಿವ್ಯರೂಪಾನೇಕರೂಪಾನ್ನಾನಾರೂಪಾನ್ನಮಸ್ಕೃತಾನ್ ||
ಶಿವಾಶಙ್ಕರಹೇರಮ್ಬವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೫||

ನಿತ್ಯಾನಾನನ್ದಸನ್ದೋಹದಾಯಿನೋ ದೀನಪಾಲಕಾನ್ ||
ಶಿವಾಚ್ಯುತಗಣೇಶೇನ ದುರ್ಗಾಖ್ಯಾನ್ ನೌಮ್ಯಹಂ ಸುರಾನ್ ||೬||

ಕಮನೀಯತನೂನ್ದೇವಾನ್ ಸೇವಾವಶ್ಯಾನ್ ಕ್ರ‍ೃಪಾವತಃ ||
ಶಙ್ಕರೇಣ ಶಿವಾವಿಷ್ಣುಗಣೇಶಾಖ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೭||

ಸೂರ್ಯವಿಷ್ಣುಶಿವಾಶಂಭುವಿಘ್ನರಾಜಾಭಿಧಾನ್ಸುರಾನ್ ||
ಏಕರೂಪಾನ್ ಸದಾ ವನ್ದೇ ಸುಖಸನ್ದೋಹಸಿದ್ಧಯೇ ||೮||

ಹರೌ ಹರೇ ತೀಕ್ಷ್ಣಕರೇ ಗಣೇಶೇ ಶಕ್ತೌ ನ ಭೇದೋ ಜಗದಾದಿಹೇತುಷು ||
ಅಧಃ ಪತನ್ತ್ಯೇಷು ಭಿದಾಂ ದಧಾನಾ ಭಾಷಾನ್ತ ಏವಂಯತಯೋಽಚ್ಯುತಾಶ್ರಮಾಃ ||೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಚ್ಯುತಾಶ್ರಮವಿರಚಿತಂ ಪಞ್ಚದೇವತಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *