Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchadevata Stotram Kannada Devotional song

Panchadevata Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Pancha Devata Stotram in Kannada: ॥ ಪಞ್ಚದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಗಣೇಶವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯೇಶದುರ್ಗಾಖ್ಯಂ ದೇವಪಞ್ಚಕಮ್ || ವನ್ದೇ ವಿಶುದ್ಧಮನಸಾ ಜನಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಕಮ್ || ೧ || ಏಕರೂಪಾನ್ ಭಿನ್ನಮೂರ್ತೀನ್ ಪಞ್ಚದೇವಾನ್ನಮಸ್ಕೃತಾನ್ || ವನ್ದೇ ವಿಶುದ್ಧಭಾವೇನೇಶಾಮ್ಬೇನೈಕರದಾಚ್ಯುತಾನ್ || ೨ || ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೋ ದೇವಾನ್ನಮಸ್ಕಾರ್ಯಾನ್ಮಹೌಜಸಃ || ವಿಷ್ಣುಶಮ್ಭುಶಿವಾಸೂರ್ಯಗಣೇಶಾಖ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ || ಏಕಾತ್ಮನೋ ಭಿನ್ನರೂಪಾನ್ ಲೋಕರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾನ್ || ಶಿವವಿಷ್ಣುಶಿವಾಸೂರ್ಯಹೇರಮ್ಬಾನ್ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ || ದಿವ್ಯರೂಪಾನೇಕರೂಪಾನ್ನಾನಾರೂಪಾನ್ನಮಸ್ಕೃತಾನ್ || ಶಿವಾಶಙ್ಕರಹೇರಮ್ಬವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫ || ನಿತ್ಯಾನಾನನ್ದಸನ್ದೋಹದಾಯಿನೋ ದೀನಪಾಲಕಾನ್ || ಶಿವಾಚ್ಯುತಗಣೇಶೇನ ದುರ್ಗಾಖ್ಯಾನ್ ನೌಮ್ಯಹಂ […]

Scroll to top