Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

128 Views

મૃતસઞ્જીવન કવચમ Lyrics in Gujarati:

એવમારાધ્ય ગૌરીશં દેવં મૃત્યુઞ્જયેશ્વરમ ||
મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના કવચં પ્રજપેત્સદા ||૧||

સારાત્સારતરં પુણ્યં ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં શુભમ ||
મહાદેવસ્ય કવચં મૃતસઞ્જીવનાભિધમ ||૨||

સમાહિતમના ભૂત્વા શ્રૃણુષ્વ કવચં શુભમ ||
શ્રુત્વૈતદ્દિવ્યકવચં રહસ્યં કુરુ સર્વદા ||૩||

વરાભયકરો યજ્વા સર્વદેવનિષેવિતઃ ||
મૃત્યુઞ્જયો મહાદેવઃ પ્રાચ્યાં માં પાતુ સર્વદા ||૪||

દધાનઃ શક્તિમભયાં ત્રિમુખઃ ષડ્ભુજઃ પ્રભુઃ ||
સદાશિવોઽગ્નિરૂપી મામાગ્નેય્યાં પાતુ સર્વદા ||૫||

અષ્ટાદશભુજોપેતો દણ્ડાભયકરો વિભુઃ ||
યમરૂપી મહાદેવો દક્ષિણસ્યાં સદાઽવતુ ||૬||

ખડ્ગાભયકરો ધીરો રક્ષોગણનિષેવિતઃ ||
રક્ષોરૂપી મહેશો માં નૈરૃત્યાં સર્વદાઽવતુ ||૭||

પાશાભયભુજઃ સર્વરત્નાકરનિષેવિતઃ ||
વરુણાત્મા મહાદેવઃ પશ્ચિમે માં સદાઽવતુ ||૮||

ગદાભયકરઃ પ્રાણનાયકઃ સર્વદાગતિઃ ||
વાયવ્યાં મારુતાત્મા માં શઙ્કરઃ પાતુ સર્વદા ||૯||

શઙ્ખાભયકરસ્થો માં નાયકઃ પરમેશ્વરઃ ||
સર્વાત્માન્તરદિગ્ભાગે પાતુ માં શઙ્કરઃ પ્રભુઃ ||૧૦||

શૂલાભયકરઃ સર્વવિદ્યાનામધિનાયકઃ ||
ઈશાનાત્મા તથૈશાન્યાં પાતુ માં પરમેશ્વરઃ ||૧૧||

ઊર્ધ્વભાગે બ્રહ્મરૂપી વિશ્વાત્માઽધઃ સદાઽવતુ ||
શિરો મે શઙ્કરઃ પાતુ લલાટં ચન્દ્રશેખરઃ ||૧૨||

ભ્રુમધ્યં સર્વલોકેશસ્ત્રિનેત્રો લોચનેઽવતુ ||
ભ્રુયુગ્મં ગિરિશઃ પાતુ કર્ણૌ પાતુ મહેશ્વરઃ ||૧૩||

નાસિકાં મે મહાદેવ ઓષ્ઠૌ પાતુ વૃષધ્વજઃ ||
જિહ્વાં મે દક્ષિણામૂર્તિર્દન્તાન્મે ગિરિશોઽવતુ ||૧૪||

મૃત્યુઞ્જયો મુખં પાતુ કણ્ઠં મે નાગભૂષણઃ ||
પિનાકી મત્કરૌ પાતુ ત્રિશૂલી હૃદયં મમ ||૧૫||

પઞ્ચવક્ત્રઃ સ્તનૌ પાતુ ઉદરં જગદીશ્વરઃ ||
નાભિં પાતુ વિરૂપાક્ષઃ પાર્શ્વૌ મે પાર્વતીપતિઃ ||૧૬||

કટિદ્વયં ગિરીશો મે પૃષ્ઠં મે પ્રમથાધિપઃ ||
ગુહ્યં મહેશ્વરઃ પાતુ મમોરૂ પાતુ ભૈરવઃ ||૧૭||

જાનુની મે જગદ્ધર્તા જઙ્ઘે મે જગદમ્બિકા ||
પાદૌ મે સતતં પાતુ લોકવન્દ્યઃ સદાશિવઃ ||૧૮||

ગિરીશઃ પાતુ મે ભાર્યાં ભવઃ પાતુ સુતાન્મમ ||
મૃત્યુઞ્જયો મમાયુષ્યં ચિત્તં મે ગણનાયકઃ ||૧૯||

સર્વાઙ્ગં મે સદા પાતુ કાલકાલઃ સદાશિવઃ ||
એતત્તે કવચં પુણ્યં દેવતાનાં ચ દુર્લભમ ||૨૦||

મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના મહાદેવેન કીર્તિતમ ||
સહસ્રાવર્તનં ચાસ્ય પુરશ્ચરણમીરિતમ ||૨૧||

યઃ પઠેચ્છૃણુયાન્નિત્યં શ્રાવયેત્સુસમાહિતઃ ||
સ કાલમૃત્યું નિર્જિત્ય સદાયુષ્યં સમશ્નુતે ||૨૨||

હસ્તેન વા યદા સ્પૃષ્ટ્વા મૃતં સઞ્જીવયત્યસૌ ||
આધયો વ્યાધયસ્તસ્ય ન ભવન્તિ કદાચન ||૨૩||

કાલમૃત્યુમપિ પ્રાપ્તમસૌ જયતિ સર્વદા ||
અણિમાદિગુણૈશ્વર્યં લભતે માનવોત્તમઃ ||૨૪||

યુદ્ધારમ્ભે પઠિત્વેદમષ્ટાવિંશતિવારકમ ||
યુદ્ધમધ્યે સ્થિતઃ શત્રુઃ સદ્યઃ સર્વૈર્ન દૃશ્યતે ||૨૫||

ન બ્રહ્માદીનિ ચાસ્ત્રાણિ ક્ષયં કુર્વન્તિ તસ્ય વૈ ||
વિજયં લભતે દેવયુદ્ધમધ્યેઽપિ સર્વદા ||૨૬||

પ્રાતરુત્થાય સતતં યઃ પઠેત્કવચં શુભમ ||
અક્ષય્યં લભતે સૌખ્યમિહ લોકે પરત્ર ચ ||૨૭||

સર્વવ્યાધિવિનિર્મુક્તઃ સર્વરોગવિવર્જિતઃ ||
અજરામરણો ભૂત્વા સદા ષોડશવાર્ષિકઃ ||૨૮||

વિચરત્યખિલાંલ્લોકાન્પ્રાપ્ય ભોગાંશ્ચ દુર્લભાન ||
તસ્માદિદં મહાગોપ્યં કવચં સમુદાહૃતમ ||૨૯||

મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના દૈવતૈરપિ દુર્લભમ ||૩૦||

ઇતિ શ્રીવસિષ્ઠપ્રણીતં મૃતસઞ્જીવનસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *