Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Mrutasanjeevana Kavacham in Malayalam:

॥ മൃതസഞ്ജീവന കവചം ॥
ഏവമാരാധ്യ ഗൗരീശം ദേവം മൃത്യുഞ്ജയേശ്വരം ||
മൃതസഞ്ജീവനം നാമ്നാ കവചം പ്രജപേത്സദാ || ൧ ||

സാരാത്സാരതരം പുണ്യം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം ശുഭം ||
മഹാദേവസ്യ കവചം മൃതസഞ്ജീവനാഭിധം || ൨ ||

സമാഹിതമനാ ഭൂത്വാ ശ്രൃണുഷ്വ കവചം ശുഭം ||
ശ്രുത്വൈതദ്ദിവ്യകവചം രഹസ്യം കുരു സര്വദാ || ൩ ||

വരാഭയകരോ യജ്വാ സര്വദേവനിഷേവിതഃ ||
മൃത്യുഞ്ജയോ മഹാദേവഃ പ്രാച്യാം മാം പാതു സര്വദാ || ൪ ||

ദധാനഃ ശക്തിമഭയാം ത്രിമുഖഃ ഷഡ്ഭുജഃ പ്രഭുഃ ||
സദാശിവോഽഗ്നിരൂപീ മാമാഗ്നേയ്യാം പാതു സര്വദാ || ൫ ||

അഷ്ടാദശഭുജോപേതോ ദണ്ഡാഭയകരോ വിഭുഃ ||
യമരൂപീ മഹാദേവോ ദക്ഷിണസ്യാം സദാഽവതു || ൬ ||

ഖഡ്ഗാഭയകരോ ധീരോ രക്ഷോഗണനിഷേവിതഃ ||
രക്ഷോരൂപീ മഹേശോ മാം നൈരൃത്യാം സര്വദാഽവതു || ൭ ||

പാശാഭയഭുജഃ സര്വരത്നാകരനിഷേവിതഃ ||
വരുണാത്മാ മഹാദേവഃ പശ്ചിമേ മാം സദാഽവതു || ൮ ||

ഗദാഭയകരഃ പ്രാണനായകഃ സര്വദാഗതിഃ ||
വായവ്യാം മാരുതാത്മാ മാം ശങ്കരഃ പാതു സര്വദാ || ൯ ||

ശംഖാഭയകരസ്ഥോ മാം നായകഃ പരമേശ്വരഃ ||
സര്വാത്മാന്തരദിഗ്ഭാഗേ പാതു മാം ശങ്കരഃ പ്രഭുഃ || ൧൦ ||

ശൂലാഭയകരഃ സര്വവിദ്യാനാമധിനായകഃ ||
ഈശാനാത്മാ തഥൈശാന്യാം പാതു മാം പരമേശ്വരഃ || ൧൧ ||

ഊര്ധ്വഭാഗേ ബ്രഹ്മരൂപീ വിശ്വാത്മാഽധഃ സദാഽവതു ||
ശിരോ മേ ശങ്കരഃ പാതു ലലാടം ചന്ദ്രശേഖരഃ || ൧൨ ||

ഭ്രുമധ്യം സര്വലോകേശസ്ത്രിനേത്രോ ലോചനേഽവതു ||
ഭ്രുയുഗ്മം ഗിരിശഃ പാതു കര്ണ്ണൗ പാതു മഹേശ്വരഃ || ൧൩ ||

നാസികാം മേ മഹാദേവ ഓഷ്ഠൗ പാതു വൃഷധ്വജഃ ||
ജിഹ്വാം മേ ദക്ഷിണാമൂര്ത്തിര്ദന്താന്മേ ഗിരിശോഽവതു || ൧൪ ||

മൃത്യുഞ്ജയോ മുഖം പാതു കണ്ഠം മേ നാഗഭൂഷണഃ ||
പിനാകീ മത്കരൗ പാതു ത്രിശൂലീ ഹൃദയം മമ || ൧൫ ||

പഞ്ചവക്ത്രഃ സ്തനൗ പാതു ഉദരം ജഗദീശ്വരഃ ||
നാഭിം പാതു വിരൂപാക്ഷഃ പാര്ശ്വൗ മേ പാര്വതീപതിഃ || ൧൬ ||

കടിദ്വയം ഗിരീശോ മേ പൃഷ്ഠം മേ പ്രമഥാധിപഃ ||
ഗുഹ്യം മഹേശ്വരഃ പാതു മമോരൂ പാതു ഭൈരവഃ || ൧൭ ||

ജാനുനീ മേ ജഗദ്ധര്ത്താ ജംഘേ മേ ജഗദംബികാ ||
പാദൗ മേ സതതം പാതു ലോകവന്ദ്യഃ സദാശിവഃ || ൧൮ ||

ഗിരീശഃ പാതു മേ ഭാര്യാം ഭവഃ പാതു സുതാന്മമ ||
മൃത്യുഞ്ജയോ മമായുഷ്യം ചിത്തം മേ ഗണനായകഃ || ൧൯ ||

സര്വാംഗം മേ സദാ പാതു കാലകാലഃ സദാശിവഃ ||
ഏതത്തേ കവചം പുണ്യം ദേവതാനാം ച ദുര്ലഭം || ൨൦ ||

മൃതസഞ്ജീവനം നാമ്നാ മഹാദേവേന കീര്ത്തിതം ||
സഹസ്രാവര്ത്തനം ചാസ്യ പുരശ്ചരണമീരിതം || ൨൧ ||

യഃ പഠേച്ഛൃണുയാന്നിത്യം ശ്രാവയേത്സുസമാഹിതഃ ||
സ കാലമൃത്യും നിര്ജ്ജിത്യ സദായുഷ്യം സമശ്നുതേ || ൨൨ ||

ഹസ്തേന വാ യദാ സ്പൃഷ്ട്വാ മൃതം സഞ്ജീവയത്യസൗ ||
ആധയോ വ്യാധയസ്തസ്യ ന ഭവന്തി കദാചന || ൨൩ ||

കാലമൃത്യുമപി പ്രാപ്തമസൗ ജയതി സര്വദാ ||
അണിമാദിഗുണൈശ്വര്യം ലഭതേ മാനവോത്തമഃ || ൨൪ ||

യുദ്ധാരംഭേ പഠിത്വേദമഷ്ടാവിംശതിവാരകം ||
യുദ്ധമധ്യേ സ്ഥിതഃ ശത്രുഃ സദ്യഃ സര്വൈര്ന ദൃശ്യതേ || ൨൫ ||

ന ബ്രഹ്മാദീനി ചാസ്ത്രാണി ക്ഷയം കുര്വന്തി തസ്യ വൈ ||
വിജയം ലഭതേ ദേവയുദ്ധമധ്യേഽപി സര്വദാ || ൨൬ ||

പ്രാതരുത്ഥായ സതതം യഃ പഠേത്കവചം ശുഭം ||
അക്ഷയ്യം ലഭതേ സൗഖ്യമിഹ ലോകേ പരത്ര ച || ൨൭ ||

സര്വവ്യാധിവിനിര്മുക്തഃ സര്വരോഗവിവര്ജ്ജിതഃ ||
അജരാമരണോ ഭൂത്വാ സദാ ഷോഡശവാര്ഷികഃ || ൨൮ ||

വിചരത്യഖിലാംല്ലോകാന്പ്രാപ്യ ഭോഗാംശ്ച ദുര്ലഭാന് ||
തസ്മാദിദം മഹാഗോപ്യം കവചം സമുദാഹൃതം || ൨൯ ||

മൃതസഞ്ജീവനം നാമ്നാ ദൈവതൈരപി ദുര്ലഭം || ൩൦ ||

ഇതി ശ്രീവസിഷ്ഠപ്രണീതം മൃതസഞ്ജീവനസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Also Read:

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top