Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

mrutasanjeevana

Mritasanjivana Stotram Lyrics in English

Mritasanjeevani Stotram in English: || mr̥tasañjīvana stōtram || evamAradhya gaurIshaM devaM mR^ity~njayameshvaraM | mR^itasa~njIvanaM nAmnA kavachaM prajapet sadA || sArAt sArataraM puNyaM guhyAdguhyataraM shubhaM | mahAdevasya kavachaM mR^itasa~njIvanAmakaM || samAhitamanA bhUtvA shR^iNuShva kavachaM shubhaM | shR^itvaitaddivya kavachaM rahasyaM kuru sarvadA || varAbhayakaro yajvA sarvadevaniShevitaH | mR^ityu~njayo mahAdevaH prAchyAM mAM pAtu sarvadA || dadhAanaH shaktimabhayAM trimukhaM […]

Scroll to top