Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Mritasanjivana Stotram Lyrics in English

Mritasanjeevani Stotram in English:

|| mr̥tasañjīvana stōtram ||
evamAradhya gaurIshaM devaM mR^ity~njayameshvaraM |
mR^itasa~njIvanaM nAmnA kavachaM prajapet sadA ||

sArAt sArataraM puNyaM guhyAdguhyataraM shubhaM |
mahAdevasya kavachaM mR^itasa~njIvanAmakaM ||

samAhitamanA bhUtvA shR^iNuShva kavachaM shubhaM |
shR^itvaitaddivya kavachaM rahasyaM kuru sarvadA ||

varAbhayakaro yajvA sarvadevaniShevitaH |
mR^ityu~njayo mahAdevaH prAchyAM mAM pAtu sarvadA ||

dadhAanaH shaktimabhayAM trimukhaM ShaDbhujaH prabhuH |
sadAshivo.agnirUpI mAmAgneyyAM pAtu sarvadA ||

aShTadasabhujopeto daNDAbhayakaro vibhuH |
yamarUpi mahAdevo daxiNasyAM sadAvatu ||

khaDgAbhayakaro dhIro raxogaNaniShevitaH |
raxorUpI mahesho mAM nairR^ityAM sarvadAvatu ||

pAshAbhayabhujaH sarvaratnAkaraniShevitaH |
varuNAtmA mahAdevaH pashchime mAM sadAvatu ||

gadAbhayakaraH prANanAyakaH sarvadAgatiH |
vAyavyAM mArutAtmA mAM sha~NkaraH pAtu sarvadA ||

sha~NkhAbhayakarastho mAM nAyakaH parameshvaraH |
sarvAtmAntaradigbhAge pAtu mAM sha~NkaraH prabhuH ||

shUlAbhayakaraH sarvavidyAnamadhinAyakaH |
IshAnAtmA tathaishAnyAM pAtu mAM parameshvaraH ||

UrdhvabhAge braHmarUpI vishvAtmA.adhaH sadAvatu |
shiro me sha~NkaraH pAtu lalATaM chandrashekharaH ||

bhUmadhyaM sarvalokeshastriNetro lochane.avatu |
bhrUyugmaM girishaH pAtu karNau pAtu maheshvaraH ||

nAsikAM me mahAdeva oShThau pAtu vR^iShadhvajaH |
jihvAM me daxiNAmUrtirdantAnme girisho.avatu ||

mR^ituy~njayo mukhaM pAtu kaNThaM me nAgabhUShaNaH |
pinAki matkarau pAtu trishUli hR^idayaM mama ||

pa~nchavaktraH stanau pAtu udaraM jagadIshvaraH |
nAbhiM pAtu virUpAxaH pArshvau me pArvatIpatiH ||

kaTadvayaM girIshau me pR^iShThaM me pramathAdhipaH |
guhyaM maheshvaraH pAtu mamorU pAtu bhairavaH ||

jAnunI me jagaddartA ja~Nghe me jagadambikA |
pAdau me satataM pAtu lokavandyaH sadAshivaH ||

girishaH pAtu me bhAryAM bhavaH pAtu sutAnmama |
mR^ityu~njayo mamAyuShyaM chittaM me gaNanAyakaH ||

sarvA~NgaM me sadA pAtu kAlakAlaH sadAshivaH |
etatte kavachaM puNyaM devatAnAM cha durlabham ||

mR^itasa~njIvanaM nAmnA mahAdevena kIrtitam |
sahsrAvartanaM chAsya purashcharaNamIritam ||

yaH paThechchhR^iNuyAnnityaM shrAvayetsu samAhitaH |
sakAlamR^ityuM nirjitya sadAyuShyaM samashnute ||

hastena vA yadA spR^iShTvA mR^itaM sa~njIvayatyasau |
AdhayovyAdhyastasya na bhavanti kadAchana ||

kAlamR^iyumapi prAptamasau jayati sarvadA |
aNimAdiguNaishvaryaM labhate mAnavottamaH ||

yuddArambhe paThitvedamaShTAvishativArakaM |
yuddamadhye sthitaH shatruH sadyaH sarvairna dR^ishyate ||

na brahmAdIni chAstrANi xayaM kurvanti tasya vai |
vijayaM labhate devayuddamadhye.api sarvadA ||

prAtarUtthAya satataM yaH paThetkavachaM shubhaM |
axayyaM labhate saukhyamiha loke paratra cha ||

sarvavyAdhivinirmR^iktaH sarvarogavivarjitaH |
ajarAmaraNo bhUtvA sadA ShoDashavArShikaH ||

vicharavyakhilAn lokAn prApya bhogAMshcha durlabhAn |
tasmAdidaM mahAgopyaM kavacham samudAhR^itam ||

mR^itasa~njIvanaM nAmnA devatairapi durlabham ||

|| iti vasiShTha kR^ita mR^itasa~njIvana stotram ||

Also Read:

Mritasanjivana Stotram Lyrics in Hindi | Marathi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top