Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: namasivaaya Shlokas in English Lyrics

Home /

bilvāṣṭakam 2 Lyrics in English: tridalam trigunakaram trinetram ca triyayudham । trijanmapapasamharam ekabilvam sivarpanam ॥ 1॥ trisakairbilvapatraisca acchidraiḥ komalaissubhaiḥ । tava pūjam karisyami ekabilvam sivarpanam ॥ 2॥…

bilvAshhTakam.h Lyrics in English: tridaLaM triguNAkAraM trinetraM cha triyAyushham.h . trijanmapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam.h .. trishAkhaiH bilvapatraishcha hyachchhidraiH komalaiHshubhaiH . shivapUjAM karishhyAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h .. akhaNDa bilva patreNa…