Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Bilvashtakam Lyrics in English

Bilvashtakam Lyrics in English

508 Views

bilvAshhTakam.h Lyrics in English:

tridaLaM triguNAkAraM trinetraM cha triyAyushham.h .
trijanmapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam.h ..

trishAkhaiH bilvapatraishcha hyachchhidraiH komalaiHshubhaiH .
shivapUjAM karishhyAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

akhaNDa bilva patreNa pUjite nandikeshvare .
shuddhyanti sarvapApebhyo hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

sALagrAma shilAmekAM viprANAM jAtu chArpayet.h .
somayaJNa mahApuNyaM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

dantikoTi sahasrANi vAjapeye shatAni cha .
koTikanyA mahAdAnaM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

laxmyAstanuta utpannaM mahAdevasya cha priyam.h .
bilvavR^ixaM prayachchhAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

darshanaM bilvavR^ixasya sparshanaM pApanAshanam.h .
aghorapApasaMhAraM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

kAshIkshetranivAsaM cha kAlabhairavadarshanam.h .
prayAgamAdhavaM dR^ishhTvA hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

mUlato brahmarUpAya madhyato vishhNurUpiNe .
agrataH shivarUpAya hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

bilvAshhTakamidaM puNyaM yaH paThet.h shivasannidhau .
sarvapApa vinirmuktaH shivalokamavApnuyAt.h ..

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *