Shiva Stotram

Bilvashtakam Lyrics in English

bilvAshhTakam.h Lyrics in English:

tridaLaM triguNAkAraM trinetraM cha triyAyushham.h .
trijanmapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam.h ..

trishAkhaiH bilvapatraishcha hyachchhidraiH komalaiHshubhaiH .
shivapUjAM karishhyAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

akhaNDa bilva patreNa pUjite nandikeshvare .
shuddhyanti sarvapApebhyo hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

sALagrAma shilAmekAM viprANAM jAtu chArpayet.h .
somayaJNa mahApuNyaM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

dantikoTi sahasrANi vAjapeye shatAni cha .
koTikanyA mahAdAnaM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

laxmyAstanuta utpannaM mahAdevasya cha priyam.h .
bilvavR^ixaM prayachchhAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

darshanaM bilvavR^ixasya sparshanaM pApanAshanam.h .
aghorapApasaMhAraM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

kAshIkshetranivAsaM cha kAlabhairavadarshanam.h .
prayAgamAdhavaM dR^ishhTvA hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

mUlato brahmarUpAya madhyato vishhNurUpiNe .
agrataH shivarUpAya hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

bilvAshhTakamidaM puNyaM yaH paThet.h shivasannidhau .
sarvapApa vinirmuktaH shivalokamavApnuyAt.h ..

Ads