Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Dakshinamurti Navaratna Malika Stotram Lyrics in Oriya

Shri Dakshinamurti Navaratna Malika Stotram in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତି ନବରତ୍ନମାଲିକା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ମୂଲେବଟସ୍ୟ ମୁନିପୁଙ୍ଗବସେବ୍ୟମାନଂ
ମୁଦ୍ରାବିଶେଷମୁକୁଲୀକୃତପାଣିପଦ୍ମମ୍ ।
ମନ୍ଦସ୍ମିତଂ ମଧୁରବେଷମୁଦାରମାଦ୍ୟଂ
ତେଜସ୍ତଦସ୍ତୁ ହୃଦି ମେ ତରୁଣେନ୍ଦୁଚୂଡମ୍ ॥ ୧ ॥

ଶାନ୍ତଂ ଶାରଦଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିଧବଳଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଭିରମାନନଂ
ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କୋପମକାନ୍ତିକୁଣ୍ଡଲଧରଂ ଚନ୍ଦ୍ରାବଦାତାଂଶୁକମ୍ ।
ବୀଣାପୁସ୍ତକମକ୍ଷସୂତ୍ରବଲୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୁଦ୍ରାଂକରୈ-
ର୍ବିଭ୍ରାଣଂ କଲୟେ ହୃଦା ମମ ସଦା
ଶାସ୍ତାରମିଷ୍ଟାର୍ଥଦମ୍ ॥ ୨ ॥

କର୍ପୂରପାତ୍ରମରବିନ୍ଦଦଳାୟତାକ୍ଷଂ
କର୍ପୂରଶୀତଲହୃଦଂ କରୁଣାବିଲାସମ୍ ।
ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଧଶେଖରମନନ୍ତଗୁଣାଭିରାମ-
ମିନ୍ଦ୍ରାଦିସେବ୍ୟପଦପଙ୍କଜମୀଶମୀଡେ ॥ ୩ ॥

ଦ୍ୟୁଦ୍ରୋଧଃ ସ୍ୱର୍ଣମୟାସନସ୍ଥଂ
ମୁଦ୍ରୋଲ୍ଲସଦ୍ବାହୁମୁଦାରକାୟମ୍ ।
ସଦ୍ରୋହିଣୀନାଥକଳାବତଂସଂ
ଭଦ୍ରୋଦଧିଂ କଞ୍ଚନ ଚିନ୍ତୟାମଃ ॥ ୪ ॥

ଉଦ୍ୟଦ୍ଭାସ୍କରସନ୍ନିଭଂ ତ୍ରିଣୟନଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗରାଗପ୍ରଭଂ
ବାଲଂ ମୌଞ୍ଜିଧରଂ ପ୍ରସନ୍ନବଦନଂ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧମୂଲେସ୍ଥିତମ୍ ।
ପିଙ୍ଗାକ୍ଷଂ ମୃଗଶାବକସ୍ଥିତିକରଂ ସୁବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାକୃତିମ୍
ଭକ୍ତାନାମଭୟପ୍ରଦଂ ଭୟହରଂ ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିକମ୍ ॥ ୫ ॥

ଶ୍ରୀକାନ୍ତଦ୍ରୁହିଣୋପମନ୍ୟୁ ତପନ ସ୍କନ୍ଦେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦ୍ୟାଦୟଃ
ପ୍ରାଚୀନାଗୁରବୋଽପିୟସ୍ୟ କରୁଣାଲେଶାଦ୍ଗତାଗୌରବମ୍ ।
ତଂ ସର୍ୱାଦିଗୁରୁଂ ମନୋଜ୍ଞବପୁଷଂ ମନ୍ଦସ୍ମିତାଲଙ୍କୃତଂ
ଚିନ୍ମୁଦ୍ରାକୃତିମୁଗ୍ଧପାଣିନଳିନଂ ଚିତ୍ତଂ ଶିବଂ କୁର୍ମହେ ॥ ୬ ॥

କପର୍ଦିନଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାବତଂସଂ
ତ୍ରିଣେତ୍ରମିନ୍ଦୁପତିମାନନୋଜ୍ୱଲମ୍ ।
ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ଜ୍ଞାନଦମକ୍ଷସୂତ୍ର-
ପୁସ୍ତାଗ୍ନିହସ୍ତଂ ହୃଦି ଭାବୟେଚ୍ଛିବମ୍ ॥ ୭ ॥

ବାମୋରୂପରିସଂସ୍ଥିତାଂ ଗିରିସୁତାମନ୍ୟୋନ୍ୟମାଲିଂଗିତାଂ
ଶ୍ୟାମାମୁତ୍ପଲଧାରିଣୀ ଶଶିନିଭାଂଚାଲୋକୟନ୍ତଂ ଶିବମ୍ ।
ଆଶ୍ଲିଷ୍ଟେନ କରେଣ ପୁସ୍ତକମଧୋ କୁଂଭଂ ସୁଧାପୂରିତଂ
ମୁଦ୍ରାଂ ଜ୍ଞାନମୟୀଂ ଦଧାନମପରୈର୍ମୁକ୍ତାକ୍ଷମାଲାଂ ଭଜେ ॥ ୮ ॥

ବଟତରୁନିକଟନିବାସଂ ପଟୁତରବିଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରିତକରାବ୍ଜମ୍ ।
କଞ୍ଚନଦେଶିକମାଦ୍ୟଂ କୈବଲ୍ୟାନନ୍ଦକନ୍ଦଳଂ ବନ୍ଦେ ॥ ୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତି ନବରତ୍ନମାଲା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Sri Dakshinamurti Navaratna Malika Stotram Lyrics in Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Marathi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Dakshinamurti Navaratna Malika Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top