Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Nirvanamanjari Lyrics in English

Nirvanamanjari Lyrics in English

92 Views

nirvaaNama~njarii Lyrics in English:

aha.n naamaro naiva martyo na daityo
na gandharvayakshaH pishaachaprabhedaH .
pumaannaiva na strii tathaa naiva shhaNDaH
prakR^ishhTaH prakaashasvaruupaH shivo.aham.h || 1 ||

aha.n naiva baalo yuvaa naiva vR^iddho
na varNii na cha brahmachaarii gR^ihasthaH .
vanastho.api naaha.n na sa.nnyastadharmaa
jagajjanmanaashaikahetuH shivo.aham.h || 2 ||

aha.n naiva meyastirobhuutamaayaa
tathaivekshituM maaM pR^itha~NnaastyupaayaH .
samaashlishhTakaayatrayo.apyadvitiiyaH
sadaatiindriyaH sarvaruupaH shivo.aham.h || 3 ||

aha.n naiva mantaa na gantaa na vaktaa
na kartaa na bhoktaa na muktaashramasthaH .
yathaahaM manovR^ittibhedasvaruupa\-
stathaa sarvavR^ittipradiipaH shivo.aham.h || 4 ||

na me lokayaatraapravaahapravR^itti\-
rna me bandhabuddhyaa duriihaanivR^ittiH .
pravR^ittirnivR^ittyaasya chittasya vR^itti\-
ryatastanvaha.n tatsvaruupaH shivo.aham.h || 5 ||

nidaana.n yadaj~naanakaaryasya kaaryaM
vinaa yasya sattva.n svato naiva bhaati .
yadaadyantamadhyaantaraalaantaraala\-
prakaashaatmaka.n syaattadevaahamasmi || 6 ||

yato.aha.n na buddhirna me kaaryasiddhi\-
ryato naahama~Nga.n na me li~Ngabha~Ngam.h .
hR^idaakaashavartii gataa~NgatrayaartiH
sadaa sachchidaanandamuurtiH shivo.aham.h || 7 ||

yadaasiidvilaasaadvikaara.n jagadya\-
dvikaraashraya.n naadvitiiyatvataH syaat.h .
manobuddhichittaahamaakaaravR^itti\-
pravR^ittiryataH syaattadevaahamasmi || 8 ||

yadantarbahirvyaapaka.n nityashuddhaM
yadeka.n sadaa sachchidaanandakandam.h .
yataH sthuulasuukshmaprapa~nchasya bhaanaM
yatastatprasuutistadevaahamasmi || 9 ||

yadarkenduvidyutprabhaajaalamaalaa\-
vilaasaaspada.n yatsvabhedaadishuunyam.h .
samasta.n jagadyasya paadaatmaka.n syaa\-
dyataH shaktibhaana.n tadevaahamasmi || 10 ||

yataH kaalamR^ityurbibheti prakaamaM
yatashchittabuddhiindriyaaNaa.n vilaasaH .
haribrahmarudrendrachandraadinaama\-
prakaasho yataH syaattadevaahamasmi || 11 ||

yadaakaashavatsarvaga.n shaantaruupaM
para.n jyotiraakaarashuunya.n vareNyam.h .
yadaadyantashuunyaM para.n sha~NkaraakhyaM
yadantarvibhaavya.n tadevaahamasmi || 12 ||

iti shriimatparamaha.nsaparivraajakaachaaryasya
shriigovindabhagavatpuujyapaadashishhyasya
shriimachchha~NkarabhagavatpAda kR^itau
nirvaaNama~njarii saMpuurNaa ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *