Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Bilvashtakam Lyrics in Kannada

Bilwashtakam in Kannada:

॥ ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ॥
ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ |
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೧ ||

ತ್ರಿಶಾಖೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಹ್ಯಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಶ್ಶುಭೈಃ |
ಶಿವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೨ ||

ಅಖಂಡಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಪೂಜಿತೇ ನಂದಿಕೇಶ್ವರೇ |
ಶುದ್ಧ್ಯಂತಿ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೩ ||

ಸಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲಾಮೇಕಾಂ ಜಾತು ವಿಪ್ರಾಯ ಯೋಽರ್ಪಯೇತ್ |
ಸೋಮಯಜ್ಞಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೪ ||

ದಂತಿಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಶತಾನಿ ಚ |
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೫ ||

ಪಾರ್ವತ್ಯಾಸ್ಸ್ವೇದತೋತ್ಪನ್ನಂ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯಂ |
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೬ ||

ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ |
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೭ ||

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ |
ಅಗ್ರತಶ್ಶಿವರೂಪಾಯ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೮ ||

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕ ಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶಿವಲೋಕ ಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೯ ||

Also Read:

Shiva Slokam- Bilvashtakam in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Bilvashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top