Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

navavarna maalai

Navavarna Maala Lyrics in English

navavarNamAlA Lyrics in English: ||shrIH|| || shrI sadAshivabrahmendravirachitA || o.nkAraikanirUpya.n pa~NkajabhavanAdibhAvitapadAbjam | ki.nkarakairavashashina.n sha.nkarameka.n kalaye|| 1 || aindra.n padamapi manute naiva vara.n yasya padarajaHsparshAt | sAndrasukhodadhimeka.n chandrakalotta.nsamIshamAseve|| 2 || nAgeshakR^ittivasana.n vAgIshAdyaikavanditA~Nghriyugam | bhogIshabhUShitA~Nga.n bhAgIkR^itasarvama~Ngala.n naumi|| 3 || nagarAjashikharavAsina.n agajAmukhakumudakaumudInikaram | gaganashiroruhameka.n nigamashirastantraviditamavala.nbe|| 4 || mandasmitalasadAnana.n indukalotta.nsamambikAsachivam | ka.ndarpakoTishataguNa\-sundaradivyAkR^iti.n shiva.n vande|| 5 || mastaka nama kamalA.nghri.n […]

Scroll to top