Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Navavarna Maala Lyrics in English

Navavarna Maala Lyrics in English

121 Views

navavarNamAlA Lyrics in English:

||shrIH||
|| shrI sadAshivabrahmendravirachitA ||

o.nkAraikanirUpya.n pa~NkajabhavanAdibhAvitapadAbjam |
ki.nkarakairavashashina.n sha.nkarameka.n kalaye|| 1 ||

aindra.n padamapi manute naiva vara.n yasya padarajaHsparshAt |
sAndrasukhodadhimeka.n chandrakalotta.nsamIshamAseve|| 2 ||

nAgeshakR^ittivasana.n vAgIshAdyaikavanditA~Nghriyugam |
bhogIshabhUShitA~Nga.n bhAgIkR^itasarvama~Ngala.n naumi|| 3 ||

nagarAjashikharavAsina.n agajAmukhakumudakaumudInikaram |
gaganashiroruhameka.n nigamashirastantraviditamavala.nbe|| 4 ||

mandasmitalasadAnana.n indukalotta.nsamambikAsachivam |
ka.ndarpakoTishataguNa\-sundaradivyAkR^iti.n shiva.n vande|| 5 ||

mastaka nama kamalA.nghri.n sa.nstuhi bho vANi varaguNodAram |
hastayugArchaya sharva.n svastho nivasAmi nijamahimnyamunA|| 6 ||

klinnexaNamatikR^ipayA sa.nnutamahimAnamAgamashirobhiH |
ta.n naumi pArvatIsha.n pannagavarabhUShaNojjvalakarAbjam|| 7 ||

vaTaviTapinikaTanilaya.n kuTilajaTAghaTitahimakarodAram |
kaTilasitakaraTikR^itti.n niTilAmbakamekamAla.nbe||9 ||

vAmA~NkakalitakAnta.n kAmAntakamAdidaivata.n dAntam |
bhUmAnandaghana.n taddhAma kimapyantarAntara.n bhAti|| 10 ||

yadapA~NgitAtprabodhAtpadamalabhe.akhaNDitAtmamAtramaham |
sadaya.n sA.nbashiva.n ta.n madanAntakamAdidaivata.n naumi|| 11 ||

sausnAtikamamR^itajalaiH susmitavadanendusamuditadigantam |
sa.nstutamamaragaNaista.n nistulamahimAnamAnato.asmi shivam|| 12 ||

navavarNamAlAstutimetAmAdideshikendrasya |
dhArayataH syAdbhuktiH sakalakalAvAptiratha parA muktiH|| 13 ||

|| iti shrI sadAshivabrahmendravirachitA navavarNamAlA sa.npUrNA||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *