Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

panalingakavacha

Banalingakavacham Lyrics in English

Banalinga Kavacham Lyrics in English: ॥ bANalingakavacham ॥ asya bANali~Nga kavachasya sa.nhArabhairavaR^iShirgAyatrIchchhandaH\, hauM bIjaM\, hUM shaktiH\, namaH kIlakaM\, shrIbANali~Nga sadAshivo devatA\, mamAbhIShTa siddhyarthaM jape viniyogaH || OM kAro me shiraH pAtu namaH pAtu lalATakam | shivasya kaNThadeshaM me vakShodeshaM ShaDakSharam || 1 || bANeshvaraH kaTIM pAtu dvAvUrU chandrashekharaH | pAdau vishveshvaraH sAkShAt sarvvA~NgaM li~NgarUpadhR^ik || […]

Scroll to top