Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Banalingakavacham Lyrics in English

Banalingakavacham Lyrics in English

81 Views

bANalingakavacham Lyrics in English:

asya bANali~Nga kavachasya sa.nhArabhairavaR^iShirgAyatrIchchhandaH\,
hauM bIjaM\, hUM shaktiH\, namaH kIlakaM\, shrIbANali~Nga sadAshivo devatA\,
mamAbhIShTa siddhyarthaM jape viniyogaH ||

OM kAro me shiraH pAtu namaH pAtu lalATakam |
shivasya kaNThadeshaM me vakShodeshaM ShaDakSharam || 1||

bANeshvaraH kaTIM pAtu dvAvUrU chandrashekharaH |
pAdau vishveshvaraH sAkShAt sarvvA~NgaM li~NgarUpadhR^ik || 2||

itidaM kavachaM pUrvvaM bANali~Ngasya kAnte
paThati yadi manuShyaH prA~njaliH shuddhachittaH |
vrajati shivasamIpaM rogoshokapramukto
bahudhanasukhabhogI bANali~Nga prasAdataH || 3||

iti bANali~Nga kavachaM samAptam.h ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *