Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Banalingakavacham Lyrics in English

Banalinga Kavacham Lyrics in English:

॥ bANalingakavacham ॥
asya bANali~Nga kavachasya sa.nhArabhairavaR^iShirgAyatrIchchhandaH\,
hauM bIjaM\, hUM shaktiH\, namaH kIlakaM\, shrIbANali~Nga sadAshivo devatA\,
mamAbhIShTa siddhyarthaM jape viniyogaH ||

OM kAro me shiraH pAtu namaH pAtu lalATakam |
shivasya kaNThadeshaM me vakShodeshaM ShaDakSharam || 1 ||

bANeshvaraH kaTIM pAtu dvAvUrU chandrashekharaH |
pAdau vishveshvaraH sAkShAt sarvvA~NgaM li~NgarUpadhR^ik || 2 ||

itidaM kavachaM pUrvvaM bANali~Ngasya kAnte
paThati yadi manuShyaH prA~njaliH shuddhachittaH |
vrajati shivasamIpaM rogoshokapramukto
bahudhanasukhabhogI bANali~Nga prasAdataH || 3 ||

iti bANali~Nga kavachaM samAptam.h ||

Also Read:

Banalingakavacham Lyrics in Malayalam | Bengali | English

Banalingakavacham Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top