Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchakshara Stotra in Kannada

vallabhapanchAkSharastotram Lyrics in Kannada ವಲ್ಲಭಪಂಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಮ್

ವಲ್ಲಭಪಂಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀವಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭಸ್ಯ ವಿಯೋಗಾಗ್ನೇ ಕೃಪಾಕರ । ಅಲೌಕಿಕನಿಜಾನನ್ದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥ ಕೃಷ್ಣಾಧರಸುಧಾಧಾರಭರಿತಾವಯವಾವೃತ । ಶ್ರೀಭಾಗವತಭಾವಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥ ಭಾವಾತ್ಮಕಸ್ವರೂಪಾರ್ತಿಭಾವಸೇವಾಪ್ರದರ್ಶಕ । ಭಾವವಲ್ಲಭ್ಯಪಾದಾಬ್ಜ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3॥ ಕರುಣಾಯುತದೃಕ್ಪ್ರಾನ್ತಪಾತಪಾತಕನಾಶಕ । ನಿಃಸಾಧನಜನಾಧೀಶ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4॥ ಮಧುರಾಸ್ಯಾತಿಮಧುರದೃಗನ್ತ ಮಧುರಾಧರ । ಸ್ವರೂಪಮಧುರಾಕಾರ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 5॥ ದೀನತಾಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟ ದೀನತಾಮಾರ್ಗಬೋಧಕ । ದೀನತಾಪೂರ್ಣಹೃದಯ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 6॥ ಅಂಗೀಕೃತಕೃತಾನೇಕಾಪರಾಧವಿಹತಿಕ್ಷಮ । ಗೃಹೀತಹಸ್ತನಿರ್ವಾಹ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ […]

Scroll to top