Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchakshara Stotra in Kannada

Home /

ಹಯಗ್ರೀವಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಹ್ಲಾದಹೇತುಂ ಸಕಲಗುಣಗಣಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮಾತ್ರಂ ಸೌಹಾಸಹ್ಯೋಗಮೂರ್ತಿಂ ಸದಭಯಮರಿಶಂಖೌರಮಬಿಭ್ರತಂ ಚ । ಅಂಹಃಸಂಹಾರಿದಕ್ಷಂ ವಿಧಿಭವವಿಹಗೇನ್ದ್ರಚನ್ದ್ರಾದಿವನ್ದ್ಯಂ ರಕ್ಷೋವಕ್ಷೋವಿದಾರೋಲ್ಲಸದಮಲದೃಶಂ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಮ್ ॥ 1॥ ವಾಮಾಂಕಸ್ಥಧರಾಕರಾಂಜಲಿಪುಟಪ್ರೇಮಾತಿಹೃಷ್ಟಾನ್ತರಂ ಸೀಮಾತೀತಗುಣಂ ಫಣೀನ್ದ್ರಫಣಗಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯಪಾದಾಮ್ಬುಜಮ್ । ಕಾಮಾದ್ಯಾಕರಚಕ್ರಶಂಖಸುವರೋದ್ವಾಮಾಭಯೋಧಾತ್ಕರೇ…

ಶ್ರೀಹನೂಮತ್ ಪಂಚ ಚಾಮರಮ್ Lyrics in Kannada: ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಹನೂಮತೇ ದಯಾವತೇ ಮನೋಗತೇ ಸುವರ್ಣಪರ್ವತಾಕೃತೇ ನಭಸ್ಸ್ವತಃ ಸುತಾಯ ತೇ । ನ ಚಾಂಜನೇಯ ತೇ ಸಮೋ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ಮಹಾಮತೇ ಪರಾಕ್ರಮೇ ವಚಃಕಮೇ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿಸಂಕ್ರಮೇ ॥ 1॥…

ಸಾಧನ ಪಂಚಕಂ Lyrics in Kannada: ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮತಿಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ । ಪಾಪೌಘಃ ಪರಿಧೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ ದೋಷೋಽನುಸನ್ಧೀಯತಾ- ಮಾತ್ಮೇಚ್ಛಾ ವ್ಯವಸೀಯತಾಂ ನಿಜಗೃಹಾತ್ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಮ್ ॥ 1॥ ಸಂಗಃ ಸತ್ಸು…

ಸರಸ್ವತೀಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸುರಮಕುಂಚಮಧ್ಯಗೋ ಮರಾಲಮಧ್ಯಶೋಭಿತೋ ನದೀತಟಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ಥಿರಪ್ರಶಾನ್ತಲೋಚನಃ । ಹೃದಿಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾಸ್ಮರನ್ಮನೋಯಶಸ್ವತೀನಮ- ನ್ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥ ಲಸತ್ಸಿತಾಮ್ಬುರೂಹವರ್ಣವಸ್ತ್ರಭಾಸಿತಾಸ್ತುತಿಂ ಸ್ಫುರದ್ವಿಭೂಷಣಾಶ್ರಯಾವಿಲಾಸಿನಾಮಮಂಜರೀಮ್ । ತ್ರಿಲೋಕಶ್ರೇಷ್ಠಸುನ್ದರೀಕಥಾಕಲಾಪವಲ್ಲರೀಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥ ಕವಿತ್ವಕೀರ್ತಿಬುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಾಸ್ತುತಿಂ ಸಮೀಕ್ಷಶೋಚತಕೇತತ್ತ್ವದಾಯಿನಾಮಮಂಜರೀಮ್ ।…

ಸತೀಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸತೀನಾಂ ಸತೀಂ ಶಮ್ಭುಮಾನ್ಯಾಂ ಭವಾನೀಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಪೀಠೇ ವಿಭಿನ್ನಾಂಗಭೂತ್ಯಾ । ಲಸನ್ತೀಂ ಸುಖಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಭಕ್ತಿ- ಪ್ರಭಾದಾಂ ಶುಭಾಮಾದಿಶಕ್ತಿಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 1॥ ಪುರಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಸ್ಯ ನಾಶಾಯ ಕಾರ್ಯಾಂ ನಿಮಿತ್ತಾಂ ತಥಾ ಕಾರಣಾಂ ದಕ್ಷಪುತ್ರೀಮ್ ।…

ಶ್ರೀಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಮದಾತ್ಮನೇ ಗುಣೈಕಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಧಾಮಲೇಶಧೂತಕೋಕಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ । ನಾಮಶೇಷಿತಾನಮದ್ಭಾವಾನ್ಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಪಾಮರೇತರಪ್ರಧಾನಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 1॥ ಕಾಲಭೀತವಿಪ್ರಬಾಲಪಾಲ ತೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶೂಲಭಿನ್ನದುಷ್ಟದಕ್ಷಫಾಲ ತೇ ನಮಃ…

ವೈರಾಗ್ಯಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಕ್ಷೋಣೀ ಕೋಣ ಶತಾಂಶ ಪಾಲನ ಕಲಾ ದುರ್ವಾರ ಗರ್ವಾನಲ- ಕ್ಷುಭ್ಯತ್ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇನ್ದ್ರ ಚಾಟು ರಚನಾ ಧನ್ಯಾನ್ ನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ । ದೇವಂ ಸೇವಿತುಮೇವ ನಿಶ್ಚಿನುಮಹೇ ಯೋಽಸೌ ದಯಾಲುಃ ಪುರಾ ದಾನಾ ಮುಷ್ಟಿಮುಚೇ…

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಧರಾಧಿನಾಯಕಂ ಶ್ರಿತಾಪವರ್ಗದಾಯಕಂ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಮಿತ್ರಮಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 1॥ ಉಪೇನ್ದ್ರಮಿನ್ದುಶೇಖರಾರವಿನ್ದಜಾಮರೇನ್ದ್ರ ಬೃನ್ದಾರಕಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನಪಾದಪಂಕಜದ್ವಯಮ್ । ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಲೋಚನಂ ಮಹೇನ್ದ್ರನೀಲಸನ್ನಿಭಮ್ ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 2॥ ನನ್ದಗೋಪನನ್ದನಂ…