Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchakshara Stotra in Kannada

Hayagriva Panchakam Lyrics in Kannada

ಹಯಗ್ರೀವಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಹ್ಲಾದಹೇತುಂ ಸಕಲಗುಣಗಣಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮಾತ್ರಂ ಸೌಹಾಸಹ್ಯೋಗಮೂರ್ತಿಂ ಸದಭಯಮರಿಶಂಖೌರಮಬಿಭ್ರತಂ ಚ । ಅಂಹಃಸಂಹಾರಿದಕ್ಷಂ ವಿಧಿಭವವಿಹಗೇನ್ದ್ರಚನ್ದ್ರಾದಿವನ್ದ್ಯಂ ರಕ್ಷೋವಕ್ಷೋವಿದಾರೋಲ್ಲಸದಮಲದೃಶಂ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಮ್ ॥ 1॥ ವಾಮಾಂಕಸ್ಥಧರಾಕರಾಂಜಲಿಪುಟಪ್ರೇಮಾತಿಹೃಷ್ಟಾನ್ತರಂ ಸೀಮಾತೀತಗುಣಂ ಫಣೀನ್ದ್ರಫಣಗಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯಪಾದಾಮ್ಬುಜಮ್ । ಕಾಮಾದ್ಯಾಕರಚಕ್ರಶಂಖಸುವರೋದ್ವಾಮಾಭಯೋಧಾತ್ಕರೇ ಸಾಮಾದೀಡ್ಯವರಾಹರೂಪಮಮಲಂ ಹೇ ಮಾನಸೇ ಸಂಸ್ಮರ ॥ 2॥ ಕೋಲಾಯ ಲಸದಾಕಲ್ಪಜಾಲಾಯ ವನಮಾಲಿನೇ । ನೀಲಾಯ ನಿಜಭಕ್ತೌಘಪಾಲಾಯ ಹರಯೇ ನಮಃ ॥ 3॥ ಧಾತ್ರೀಂ ಶುಭಗುಣಪಾತ್ರೀಮಾದಾಯಾಶೇಷವಿಬುಧಮೋದಾಯ । ಶೇಷೇ ತಮಿಮದೋಷೇ ಧಾತುಂ ಹಾತುಂ ಚ ಶಂಕಿನಂ ಶಂಕೇ ॥ 4॥ […]

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀಹನೂಮತ್ ಪಂಚ ಚಾಮರಮ್ Lyrics in Kannada: ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಹನೂಮತೇ ದಯಾವತೇ ಮನೋಗತೇ ಸುವರ್ಣಪರ್ವತಾಕೃತೇ ನಭಸ್ಸ್ವತಃ ಸುತಾಯ ತೇ । ನ ಚಾಂಜನೇಯ ತೇ ಸಮೋ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ಮಹಾಮತೇ ಪರಾಕ್ರಮೇ ವಚಃಕಮೇ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿಸಂಕ್ರಮೇ ॥ 1॥ ರವಿಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣುರುತ್ಪತನ್ ಫಲೇಚ್ಛಯಾ ಶಿಶುರ್ಭವಾನ್ ರವೇರ್ಗೃಹೀತವಾನಹೋ ಸಮಸ್ತವೇದಶಾಸ್ತ್ರ್ಕಮ್ । ಭವನ್ಮನೋಜ್ಞಭಾಷಣಂ ಬಭೂವ ಕರ್ಣಭೂಷಣಂ ರಘೂತ್ತಮಸ್ಯ ಮಾನಸಾಂಬುಜಸ್ಯ ಪೂರ್ಣತೋಷಣಮ್ ॥ 2॥ ಧರಾತ್ಮಜಾಪತಿಂ ಭವಾನ್ ವಿಭಾವಯನ್ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಜಗಾಮ ರಾಮದಾಸತಾಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕವಿಶ್ರುತಾಮ್ । ವಿಲಂಘ್ಯ ವಾರಿಧಿಂ ಜವಾತ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ದೀನಜಾನಕೀಂ […]

Sadhana Panchakam lyrics in Kannada

ಸಾಧನ ಪಂಚಕಂ Lyrics in Kannada: ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮತಿಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ । ಪಾಪೌಘಃ ಪರಿಧೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ ದೋಷೋಽನುಸನ್ಧೀಯತಾ- ಮಾತ್ಮೇಚ್ಛಾ ವ್ಯವಸೀಯತಾಂ ನಿಜಗೃಹಾತ್ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಮ್ ॥ 1॥ ಸಂಗಃ ಸತ್ಸು ವಿಧೀಯತಾಂ ಭಗವತೋ ಭಕ್ತಿರ್ದೃಢಾಽಽಧೀಯತಾಂ ಶಾನ್ತ್ಯಾದಿಃ ಪರಿಚೀಯತಾಂ ದೃಢತರಂ ಕರ್ಮಾಶು ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ । ಸದ್ವಿದ್ವಾನುಪಸೃಪ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ತತ್ಪಾದುಕಾ ಸೇವ್ಯತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಾಕ್ಷರಮರ್ಥ್ಯತಾಂ ಶ್ರುತಿಶಿರೋವಾಕ್ಯಂ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಮ್ ॥ 2॥ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ವಿಚಾರ್ಯತಾಂ ಶ್ರುತಿಶಿರಃಪಕ್ಷಃ ಸಮಾಶ್ರೀಯತಾಂ ದುಸ್ತರ್ಕಾತ್ಸುವಿರಮ್ಯತಾಂ ಶ್ರುತಿಮತಸ್ತರ್ಕೋಽನುಸನ್ಧೀಯತಾಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ವಿಭಾವ್ಯತಾಮಹರಹರ್ಗರ್ವಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ […]

SarasvatIpanchakam lyrics in Kannada

ಸರಸ್ವತೀಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸುರಮಕುಂಚಮಧ್ಯಗೋ ಮರಾಲಮಧ್ಯಶೋಭಿತೋ ನದೀತಟಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ಥಿರಪ್ರಶಾನ್ತಲೋಚನಃ । ಹೃದಿಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾಸ್ಮರನ್ಮನೋಯಶಸ್ವತೀನಮ- ನ್ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥ ಲಸತ್ಸಿತಾಮ್ಬುರೂಹವರ್ಣವಸ್ತ್ರಭಾಸಿತಾಸ್ತುತಿಂ ಸ್ಫುರದ್ವಿಭೂಷಣಾಶ್ರಯಾವಿಲಾಸಿನಾಮಮಂಜರೀಮ್ । ತ್ರಿಲೋಕಶ್ರೇಷ್ಠಸುನ್ದರೀಕಥಾಕಲಾಪವಲ್ಲರೀಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥ ಕವಿತ್ವಕೀರ್ತಿಬುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಾಸ್ತುತಿಂ ಸಮೀಕ್ಷಶೋಚತಕೇತತ್ತ್ವದಾಯಿನಾಮಮಂಜರೀಮ್ । ತ್ರಿಲೋಕವೇದ್ಯತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಾವಿಚಾರವಲ್ಲರೀಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3॥ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪಾಠಶಾಲಯಾ ಸುಗೇಯಗೀತಮಾಲಯಾ ಪರಾತ್ಮವೇದಭಾಷಯಾ ನಿತಾನ್ತಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಯಾ । ಅಸಂಖ್ಯಯೋಗಯೋಗಿನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಶಿವಾಸ್ತವಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4॥ ನಿಶಮ್ಯ ಕರ್ಮಸಮ್ಭವಪ್ರಪುಣ್ಯಪಾಪಯುಗ್ಮಕಂ ವಿನಶ್ಯ ಗೋಸಮೂಹಜಾತನಶ್ವರಾರ್ತಸಂಸೃತಿಮ್ । ನಿಪತ್ಯ ದೇಹಗರ್ವಸರ್ವಮಾನಪುಂಜದುರ್ಮತಿಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ […]

Sati Panchakam Lyrics in Kannada With Meaning

ಸತೀಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸತೀನಾಂ ಸತೀಂ ಶಮ್ಭುಮಾನ್ಯಾಂ ಭವಾನೀಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಪೀಠೇ ವಿಭಿನ್ನಾಂಗಭೂತ್ಯಾ । ಲಸನ್ತೀಂ ಸುಖಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಭಕ್ತಿ- ಪ್ರಭಾದಾಂ ಶುಭಾಮಾದಿಶಕ್ತಿಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 1॥ ಪುರಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಸ್ಯ ನಾಶಾಯ ಕಾರ್ಯಾಂ ನಿಮಿತ್ತಾಂ ತಥಾ ಕಾರಣಾಂ ದಕ್ಷಪುತ್ರೀಮ್ । ಶಿವಸ್ನೇಹಧಾರಾಜ್ವಲನ್ತೀಂ ಶಿವಾಂಗೀಂ ನತಾಭೀಷ್ಟದಾಮೀಶಪತ್ನೀಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 2॥ ಕುಕರ್ಮಪ್ರಲಿಪ್ತಪ್ರಕಾಮಿಪ್ರಮತ್ತ- ಪ್ರಚಂಡಾನ್ಧಕಾರಾವರುದ್ಧಸ್ಯ ಜನ್ತೋಃ । ಪುರಾ ಸ್ನೇಹವಾತ್ಸಲ್ಯಧಾರಾಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ಶಿವಾಂ ಮಾತರಂ ಭಕ್ತವನ್ದ್ಯಾಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 3॥ ನ ಭೂತೇ ಭವಿಷ್ಯೇ ತಥಾ ವರ್ತಮಾನೇ ನ ಲೋಕೇ ವಿಲೋಕೇ ತಥಾನ್ಯತ್ರ ದೇವಿ […]

Shiva Panchakshara Mantra Stotra Lyrics in Kannada

ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಸ್ತೋತ್ರ Lyrics in Kannada: The term Shiva means “auspicious. ” The God Shiva is all-auspiciousness . The mantra namah Shivaya, used to offer salutations to Shiva, is an effective prayer to propitiate Shiva . This mantra appears in many places in Vedic and Puranic literature. For example, the famous shri Rudram hymn from the Yajur […]

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಮದಾತ್ಮನೇ ಗುಣೈಕಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಧಾಮಲೇಶಧೂತಕೋಕಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ । ನಾಮಶೇಷಿತಾನಮದ್ಭಾವಾನ್ಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಪಾಮರೇತರಪ್ರಧಾನಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 1॥ ಕಾಲಭೀತವಿಪ್ರಬಾಲಪಾಲ ತೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶೂಲಭಿನ್ನದುಷ್ಟದಕ್ಷಫಾಲ ತೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ । ಮೂಲಕಾರಣಾಯ ಕಾಲಕಾಲ ತೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಪಾಲಯಾಧುನಾ ದಯಾಲವಾಲ ತೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 2॥ ಇಷ್ಟವಸ್ತುಮುಖ್ಯದಾನಹೇತವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯವಂಶಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ । ಸೃಷ್ಟಿರಕ್ಷಣಾಯ ಧರ್ಮಸೇತವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ವೃಷೇನ್ದ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ […]

ShivapanchAnanastotram Three Versions Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀಶಿವಪಂಚಾನನಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಪಂಚಮುಖ ಶಿವ Lyrics in Kannada: Panchaanana, Panchavaktra or Panchamukhi Shiva is the combination of Shiva in all five of His aspects – aghora, Ishana, tatpuruSha, vAmadeva and saddyojata. The Panchamukha Shiva linga is found in rare temples. Four faces are in four directions and in some the fifth face is shown facing the sky […]

Vairagyapanchakam Lyrics in Kannada with Meaning

Vairagya Panchakam Lyrics in Kannada: ॥ ವೈರಾಗ್ಯಪಂಚಕಮ್ ॥ ಕ್ಷೋಣೀ ಕೋಣ ಶತಾಂಶ ಪಾಲನ ಕಲಾ ದುರ್ವಾರ ಗರ್ವಾನಲ- ಕ್ಷುಭ್ಯತ್ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇನ್ದ್ರ ಚಾಟು ರಚನಾ ಧನ್ಯಾನ್ ನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ । ದೇವಂ ಸೇವಿತುಮೇವ ನಿಶ್ಚಿನುಮಹೇ ಯೋಽಸೌ ದಯಾಲುಃ ಪುರಾ ದಾನಾ ಮುಷ್ಟಿಮುಚೇ ಕುಚೇಲ ಮುನಯೇ ದತ್ತೇ ಸ್ಮ ವಿತ್ತೇಶತಾಮ್ ॥ 1 ॥ ಶಿಲಂ ಕಿಮನಲಂ ಭವೇದನಲಮೌದರಂ ಬಾಧಿತುಂ ಪಯಃ ಪ್ರಸೃತಿ ಪೂರಕಂ ಕಿಮು ನ ಧಾರಕಂ ಸಾರಸಮ್ । ಅಯತ್ನ ಮಲ ಮಲ್ಲಕಂ ಪಥಿ […]

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in Kannada ॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಧರಾಧಿನಾಯಕಂ ಶ್ರಿತಾಪವರ್ಗದಾಯಕಂ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಮಿತ್ರಮಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 1॥ ಉಪೇನ್ದ್ರಮಿನ್ದುಶೇಖರಾರವಿನ್ದಜಾಮರೇನ್ದ್ರ ಬೃನ್ದಾರಕಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನಪಾದಪಂಕಜದ್ವಯಮ್ । ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಲೋಚನಂ ಮಹೇನ್ದ್ರನೀಲಸನ್ನಿಭಮ್ ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 2॥ ನನ್ದಗೋಪನನ್ದನಂ ಸನನ್ದನಾದಿವನ್ದಿತಂ ಕುನ್ದಕುಟ್ಮಲಾಗ್ರದನ್ತಮಿನ್ದಿರಾಮನೋಹರಮ್ । ನನ್ದಕಾರವಿನ್ದಶಂಖಚಕ್ರಶಾರ್ಂಗಸಾಧನಂ ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 3॥ ನಾಗರಾಜಪಾಲನಂ ಭೋಗಿನಾಥಶಾಯಿನಂ ನಾಗವೈರಿಗಾಮಿನಂ ನಗಾರಿಶತ್ರುಸೂದನಮ್ । ನಾಗಭೂಷಣಾರ್ಚಿತಂ ಸುದರ್ಶನಾದ್ಯುದಾಯುಧಂ ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 4॥ ತಾರಹೀರಕ್ಷೀರಶಾರ [ತಾರಹೀರಶಾರ] ದಾಭ್ರತಾರಕೇಶಕೀರ್ತಿ [ಸಂ] ವಿಹಾರ [ಹಾರಹಾರ] ಮಾದಿಮಧ್ಯ್ […]

Scroll to top