Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Panchakshara Stotra in Telugu

Hayagriva Panchakam Lyrics in Telugu

హయగ్రీవపఞ్చకమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీగణేశాయ నమః ॥ ప్రహ్లాదాహ్లాదహేతుం సకలగుణగణం సచ్చిదానన్దమాత్రం సౌహాసహ్యోగమూర్తిం సదభయమరిశఙ్ఖౌరమబిభ్రతం చ । అంహఃసంహారిదక్షం విధిభవవిహగేన్ద్రచన్ద్రాదివన్ద్యం రక్షోవక్షోవిదారోల్లసదమలదృశం నౌమి లక్ష్మీనృసింహమ్ ॥ ౧॥ వామాఙ్కస్థధరాకరాఞ్జలిపుటప్రేమాతిహృష్టాన్తరం సీమాతీతగుణం ఫణీన్ద్రఫణగం శ్రీమాన్యపాదామ్బుజమ్ । కామాద్యాకరచక్రశఙ్ఖసువరోద్వామాభయోధాత్కరే సామాదీడ్యవరాహరూపమమలం హే మానసే సంస్మర ॥ ౨॥ కోలాయ లసదాకల్పజాలాయ వనమాలినే । నీలాయ నిజభక్తౌఘపాలాయ హరయే నమః ॥ ౩॥ ధాత్రీం శుభగుణపాత్రీమాదాయాశేషవిబుధమోదాయ । శేషే తమిమదోషే ధాతుం హాతుం చ శఙ్కినం శఙ్కే ॥ ౪॥ […]

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in Telugu

శ్రీహనూమత్ పఞ్చ చామరమ్ Lyrics in Telugu : నమోఽస్తు తే హనూమతే దయావతే మనోగతే సువర్ణపర్వతాకృతే నభస్స్వతః సుతాయ తే । న చాఞ్జనేయ తే సమో జగత్త్రయే మహామతే పరాక్రమే వచఃకమే సమస్తసిద్ధిసఙ్క్రమే ॥ ౧॥ రవిం గ్రసిష్ణురుత్పతన్ ఫలేచ్ఛయా శిశుర్భవాన్ రవేర్గృహీతవానహో సమస్తవేదశాస్త్ర్కమ్ । భవన్మనోజ్ఞభాషణం బభూవ కర్ణభూషణం రఘూత్తమస్య మానసాంబుజస్య పూర్ణతోషణమ్ ॥ ౨॥ ధరాత్మజాపతిం భవాన్ విభావయన్ జగత్పతిం జగామ రామదాసతాం సమస్తలోకవిశ్రుతామ్ । విలఙ్ఘ్య వారిధిం జవాత్ విలోక్య […]

Sadhana Panchakam lyrics in Telugu With Meaning

సాధన పఞ్చకం Lyrics in Telugu: వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మతిస్త్యజ్యతామ్ । పాపౌఘః పరిధూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసన్ధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ ॥ ౧॥ సఙ్గః సత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్దృఢాఽఽధీయతాం శాన్త్యాదిః పరిచీయతాం దృఢతరం కర్మాశు సన్త్యజ్యతామ్ । సద్విద్వానుపసృప్యతాం ప్రతిదినం తత్పాదుకా సేవ్యతాం బ్రహ్మైకాక్షరమర్థ్యతాం శ్రుతిశిరోవాక్యం సమాకర్ణ్యతామ్ ॥ ౨॥ వాక్యార్థశ్చ విచార్యతాం శ్రుతిశిరఃపక్షః సమాశ్రీయతాం దుస్తర్కాత్సువిరమ్యతాం శ్రుతిమతస్తర్కోఽనుసన్ధీయతామ్ । బ్రహ్మాస్మీతి విభావ్యతామహరహర్గర్వః పరిత్యజ్యతాం […]

SarasvatIpanchakam lyrics in Telugu

సరస్వతీపఞ్చకమ్ Lyrics in Telugu: సురమకుఞ్చమధ్యగో మరాలమధ్యశోభితో నదీతటప్రతిష్ఠితః స్థిరప్రశాన్తలోచనః । హృదిస్వరాత్మికాస్మరన్మనోయశస్వతీనమ- న్సరస్వతీస్తవం పఠన్కదా యతిర్భవామ్యహమ్ ॥ ౧॥ లసత్సితామ్బురూహవర్ణవస్త్రభాసితాస్తుతిం స్ఫురద్విభూషణాశ్రయావిలాసినామమఞ్జరీమ్ । త్రిలోకశ్రేష్ఠసున్దరీకథాకలాపవల్లరీం సరస్వతీస్తవం పఠన్కదా యతిర్భవామ్యహమ్ ॥ ౨॥ కవిత్వకీర్తిబుద్ధివృద్ధిశాస్త్రజ్ఞానదాస్తుతిం సమీక్షశోచతకేతత్త్వదాయినామమఞ్జరీమ్ । త్రిలోకవేద్యతత్త్వజ్ఞానదావిచారవల్లరీం సరస్వతీస్తవం పఠన్కదా యతిర్భవామ్యహమ్ ॥ ౩॥ ప్రకృష్టపాఠశాలయా సుగేయగీతమాలయా పరాత్మవేదభాషయా నితాన్తబ్రహ్మవిద్యయా । అసఙ్ఖ్యయోగయోగినా ప్రతిష్ఠితాశివాస్తవం సరస్వతీస్తవం పఠన్కదా యతిర్భవామ్యహమ్ ॥ ౪॥ నిశమ్య కర్మసమ్భవప్రపుణ్యపాపయుగ్మకం వినశ్య గోసమూహజాతనశ్వరార్తసంసృతిమ్ । నిపత్య దేహగర్వసర్వమానపుఞ్జదుర్మతిం సరస్వతీస్తవం పఠన్కదా యతిర్భవామ్యహమ్ […]

Sati Panchakam Lyrics in Telugu With Meaning

సతీపఞ్చకమ్ Lyrics in Telugu: సతీనాం సతీం శమ్భుమాన్యాం భవానీం మహాశక్తిపీఠే విభిన్నాఙ్గభూత్యా । లసన్తీం సుఖజ్ఞానవైరాగ్యభక్తి- ప్రభాదాం శుభామాదిశక్తిం భజామి ॥ ౧॥ పురా దక్షయజ్ఞస్య నాశాయ కార్యాం నిమిత్తాం తథా కారణాం దక్షపుత్రీమ్ । శివస్నేహధారాజ్వలన్తీం శివాఙ్గీం నతాభీష్టదామీశపత్నీం భజామి ॥ ౨॥ కుకర్మప్రలిప్తప్రకామిప్రమత్త- ప్రచణ్డాన్ధకారావరుద్ధస్య జన్తోః । పురా స్నేహవాత్సల్యధారాప్రదాత్రీం శివాం మాతరం భక్తవన్ద్యాం భజామి ॥ ౩॥ న భూతే భవిష్యే తథా వర్తమానే న లోకే విలోకే తథాన్యత్ర దేవి […]

Shiva Panchakshara Mantra Stotra Lyrics in Telugu

శివపఞ్చాక్షరమన్త్రస్తోత్ర Lyrics in Telugu: The term Shiva means “auspicious. ” The God Shiva is all-auspiciousness . The mantra namah Shivaya, used to offer salutations to Shiva, is an effective prayer to propitiate Shiva . This mantra appears in many places in Vedic and Puranic literature. For example, the famous shri Rudram hymn from the Yajur […]

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in Telugu

శ్రీశివపఞ్చాక్షరనక్షత్రమాలాస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీమదాత్మనే గుణైకసిన్ధవే నమః శివాయ ధామలేశధూతకోకబన్ధవే నమః శివాయ । నామశేషితానమద్భావాన్ధవే నమః శివాయ పామరేతరప్రధానబన్ధవే నమః శివాయ ॥ ౧॥ కాలభీతవిప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిన్నదుష్టదక్షఫాల తే నమః శివాయ । మూలకారణాయ కాలకాల తే నమః శివాయ పాలయాధునా దయాలవాల తే నమః శివాయ ॥ ౨॥ ఇష్టవస్తుముఖ్యదానహేతవే నమః శివాయ దుష్టదైత్యవంశధూమకేతవే నమః శివాయ । సృష్టిరక్షణాయ ధర్మసేతవే నమః శివాయ అష్టమూర్తయే వృషేన్ద్రకేతవే నమః […]

ShivapanchAnanastotram Three Versions Lyrics in Telugu

శ్రీశివపఞ్చాననస్తోత్రమ్ పఞ్చముఖ శివ Lyrics in Telugu: Panchaanana, Panchavaktra or Panchamukhi Shiva is the combination of Shiva in all five of His aspects – aghora, Ishana, tatpuruSha, vAmadeva and saddyojata. The Panchamukha Shiva linga is found in rare temples. Four faces are in four directions and in some the fifth face is shown facing the sky […]

Vairagyapanchakam Lyrics in Telugu with Meaning

Vairagya Panchakam Lyrics in Telugu: ॥ వైరాగ్యపఞ్చకమ్ ॥ క్షోణీ కోణ శతాంశ పాలన కలా దుర్వార గర్వానల- క్షుభ్యత్క్షుద్ర నరేన్ద్ర చాటు రచనా ధన్యాన్ న మన్యామహే । దేవం సేవితుమేవ నిశ్చినుమహే యోఽసౌ దయాలుః పురా దానా ముష్టిముచే కుచేల మునయే దత్తే స్మ విత్తేశతామ్ ॥ ౧ ॥ శిలం కిమనలం భవేదనలమౌదరం బాధితుం పయః ప్రసృతి పూరకం కిము న ధారకం సారసమ్ । అయత్న మల మల్లకం పథి […]

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in Telugu ॥ శ్రీవేఙ్కటేశపఞ్చకస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీవేఙ్కటేశపఞ్చకస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu : శ్రీధరాధినాయకం శ్రితాపవర్గదాయకం శ్రీగిరీశమిత్రమమ్బుజేక్షణం విచక్షణమ్ । శ్రీనివాసమాదిదేవమక్షరం పరాత్పరం నాగరాఙ్గిరీశ్వరం నమామి వేఙ్కటేశ్వరమ్ ॥ ౧॥ ఉపేన్ద్రమిన్దుశేఖరారవిన్దజామరేన్ద్ర బృన్దారకాదిసేవ్యమానపాదపఙ్కజద్వయమ్ । చన్ద్రసూర్యలోచనం మహేన్ద్రనీలసన్నిభమ్ నాగరాఙ్గిరీశ్వరం నమామి వేఙ్కటేశ్వరమ్ ॥ ౨॥ నన్దగోపనన్దనం సనన్దనాదివన్దితం కున్దకుట్మలాగ్రదన్తమిన్దిరామనోహరమ్ । నన్దకారవిన్దశఙ్ఖచక్రశార్ఙ్గసాధనం నాగరాఙ్గిరీశ్వరం నమామి వేఙ్కటేశ్వరమ్ ॥ ౩॥ నాగరాజపాలనం భోగినాథశాయినం నాగవైరిగామినం నగారిశత్రుసూదనమ్ । నాగభూషణార్చితం సుదర్శనాద్యుదాయుధం నాగరాఙ్గిరీశ్వరం నమామి వేఙ్కటేశ్వరమ్ ॥ ౪॥ తారహీరక్షీరశార [తారహీరశార] దాభ్రతారకేశకీర్తి [సం] విహార [హారహార] […]

Scroll to top