Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchakshara Stotra in Telugu

Home /

హయగ్రీవపఞ్చకమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీగణేశాయ నమః ॥ ప్రహ్లాదాహ్లాదహేతుం సకలగుణగణం సచ్చిదానన్దమాత్రం సౌహాసహ్యోగమూర్తిం సదభయమరిశఙ్ఖౌరమబిభ్రతం చ । అంహఃసంహారిదక్షం విధిభవవిహగేన్ద్రచన్ద్రాదివన్ద్యం రక్షోవక్షోవిదారోల్లసదమలదృశం నౌమి లక్ష్మీనృసింహమ్ ॥ ౧॥ వామాఙ్కస్థధరాకరాఞ్జలిపుటప్రేమాతిహృష్టాన్తరం సీమాతీతగుణం ఫణీన్ద్రఫణగం శ్రీమాన్యపాదామ్బుజమ్ । కామాద్యాకరచక్రశఙ్ఖసువరోద్వామాభయోధాత్కరే…

శ్రీహనూమత్ పఞ్చ చామరమ్ Lyrics in Telugu : నమోఽస్తు తే హనూమతే దయావతే మనోగతే సువర్ణపర్వతాకృతే నభస్స్వతః సుతాయ తే । న చాఞ్జనేయ తే సమో జగత్త్రయే మహామతే పరాక్రమే వచఃకమే సమస్తసిద్ధిసఙ్క్రమే ॥…

సాధన పఞ్చకం Lyrics in Telugu: వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మతిస్త్యజ్యతామ్ । పాపౌఘః పరిధూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసన్ధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ ॥ ౧॥ సఙ్గః సత్సు…

సరస్వతీపఞ్చకమ్ Lyrics in Telugu: సురమకుఞ్చమధ్యగో మరాలమధ్యశోభితో నదీతటప్రతిష్ఠితః స్థిరప్రశాన్తలోచనః । హృదిస్వరాత్మికాస్మరన్మనోయశస్వతీనమ- న్సరస్వతీస్తవం పఠన్కదా యతిర్భవామ్యహమ్ ॥ ౧॥ లసత్సితామ్బురూహవర్ణవస్త్రభాసితాస్తుతిం స్ఫురద్విభూషణాశ్రయావిలాసినామమఞ్జరీమ్ । త్రిలోకశ్రేష్ఠసున్దరీకథాకలాపవల్లరీం సరస్వతీస్తవం పఠన్కదా యతిర్భవామ్యహమ్ ॥ ౨॥ కవిత్వకీర్తిబుద్ధివృద్ధిశాస్త్రజ్ఞానదాస్తుతిం సమీక్షశోచతకేతత్త్వదాయినామమఞ్జరీమ్ ।…

సతీపఞ్చకమ్ Lyrics in Telugu: సతీనాం సతీం శమ్భుమాన్యాం భవానీం మహాశక్తిపీఠే విభిన్నాఙ్గభూత్యా । లసన్తీం సుఖజ్ఞానవైరాగ్యభక్తి- ప్రభాదాం శుభామాదిశక్తిం భజామి ॥ ౧॥ పురా దక్షయజ్ఞస్య నాశాయ కార్యాం నిమిత్తాం తథా కారణాం దక్షపుత్రీమ్ ।…

శ్రీశివపఞ్చాక్షరనక్షత్రమాలాస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీమదాత్మనే గుణైకసిన్ధవే నమః శివాయ ధామలేశధూతకోకబన్ధవే నమః శివాయ । నామశేషితానమద్భావాన్ధవే నమః శివాయ పామరేతరప్రధానబన్ధవే నమః శివాయ ॥ ౧॥ కాలభీతవిప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిన్నదుష్టదక్షఫాల తే నమః…

వైరాగ్యపఞ్చకమ్ Lyrics in Telugu: క్షోణీ కోణ శతాంశ పాలన కలా దుర్వార గర్వానల- క్షుభ్యత్క్షుద్ర నరేన్ద్ర చాటు రచనా ధన్యాన్ న మన్యామహే । దేవం సేవితుమేవ నిశ్చినుమహే యోఽసౌ దయాలుః పురా దానా ముష్టిముచే…

శ్రీవేఙ్కటేశపఞ్చకస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu : శ్రీధరాధినాయకం శ్రితాపవర్గదాయకం శ్రీగిరీశమిత్రమమ్బుజేక్షణం విచక్షణమ్ । శ్రీనివాసమాదిదేవమక్షరం పరాత్పరం నాగరాఙ్గిరీశ్వరం నమామి వేఙ్కటేశ్వరమ్ ॥ ౧॥ ఉపేన్ద్రమిన్దుశేఖరారవిన్దజామరేన్ద్ర బృన్దారకాదిసేవ్యమానపాదపఙ్కజద్వయమ్ । చన్ద్రసూర్యలోచనం మహేన్ద్రనీలసన్నిభమ్ నాగరాఙ్గిరీశ్వరం నమామి వేఙ్కటేశ్వరమ్ ॥ ౨॥…