Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sadhana Panchakam of Sri Shankaracharya

Sadhana Panchakam lyrics in Tamil With Meaning

ஸாத⁴ந பஞ்சகம் Lyrics in Tamil: வேதோ³ நித்யமதீ⁴யதாம் தது³தி³தம் கர்ம ஸ்வநுஷ்டீ²யதாம் தேநேஶஸ்ய விதீ⁴யதாமபசிதி: காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம் । பாபௌக:⁴ பரிதூ⁴யதாம் ப⁴வஸுகே² தோ³ஷோঽநுஸந்தீ⁴யதா- மாத்மேச்சா² வ்யவஸீயதாம் நிஜக்³ருʼஹாத்தூர்ணம் விநிர்க³ம்யதாம் ॥ 1॥ ஸங்க:³ ஸத்ஸு விதீ⁴யதாம் ப⁴க³வதோ ப⁴க்திர்த்³ருʼடா⁴ঽঽதீ⁴யதாம் ஶாந்த்யாதி:³ பரிசீயதாம் த்³ருʼட⁴தரம் கர்மாஶு ஸந்த்யஜ்யதாம் । ஸத்³வித்³வாநுபஸ்ருʼப்யதாம் ப்ரதிதி³நம் தத்பாது³கா ஸேவ்யதாம் ப்³ரஹ்மைகாக்ஷரமர்த்²யதாம் ஶ்ருதிஶிரோவாக்யம் ஸமாகர்ண்யதாம் ॥ 2॥ வாக்யார்த²ஶ்ச விசார்யதாம் ஶ்ருதிஶிர:பக்ஷ: ஸமாஶ்ரீயதாம் து³ஸ்தர்காத்ஸுவிரம்யதாம் ஶ்ருதிமதஸ்தர்கோঽநுஸந்தீ⁴யதாம் । ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி விபா⁴வ்யதாமஹரஹர்க³ர்வ: பரித்யஜ்யதாம் […]

Sadhana Panchakam lyrics in Telugu With Meaning

సాధన పఞ్చకం Lyrics in Telugu: వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మతిస్త్యజ్యతామ్ । పాపౌఘః పరిధూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసన్ధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ ॥ ౧॥ సఙ్గః సత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్దృఢాఽఽధీయతాం శాన్త్యాదిః పరిచీయతాం దృఢతరం కర్మాశు సన్త్యజ్యతామ్ । సద్విద్వానుపసృప్యతాం ప్రతిదినం తత్పాదుకా సేవ్యతాం బ్రహ్మైకాక్షరమర్థ్యతాం శ్రుతిశిరోవాక్యం సమాకర్ణ్యతామ్ ॥ ౨॥ వాక్యార్థశ్చ విచార్యతాం శ్రుతిశిరఃపక్షః సమాశ్రీయతాం దుస్తర్కాత్సువిరమ్యతాం శ్రుతిమతస్తర్కోఽనుసన్ధీయతామ్ । బ్రహ్మాస్మీతి విభావ్యతామహరహర్గర్వః పరిత్యజ్యతాం […]

Sadhana Panchakam lyrics in Oriya With Meaning

ସାଧନ ପଞ୍ଚକଂ Lyrics in Oriya: ଵେଦୋ ନିତ୍ୟମଧୀୟତାଂ ତଦୁଦିତଂ କର୍ମ ସ୍ଵନୁଷ୍ଠୀୟତାଂ ତେନେଶସ୍ୟ ଵିଧୀୟତାମପଚିତିଃ କାମ୍ୟେ ମତିସ୍ତ୍ୟଜ୍ୟତାମ୍ । ପାପୌଘଃ ପରିଧୂୟତାଂ ଭଵସୁଖେ ଦୋଷୋଽନୁସନ୍ଧୀୟତା- ମାତ୍ମେଚ୍ଛା ଵ୍ୟଵସୀୟତାଂ ନିଜଗୃହାତ୍ତୂର୍ଣଂ ଵିନିର୍ଗମ୍ୟତାମ୍ ॥ ୧॥ ସଙ୍ଗଃ ସତ୍ସୁ ଵିଧୀୟତାଂ ଭଗଵତୋ ଭକ୍ତିର୍ଦୃଢାଽଽଧୀୟତାଂ ଶାନ୍ତ୍ୟାଦିଃ ପରିଚୀୟତାଂ ଦୃଢତରଂ କର୍ମାଶୁ ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟତାମ୍ । ସଦ୍ଵିଦ୍ଵାନୁପସୃପ୍ୟତାଂ ପ୍ରତିଦିନଂ ତତ୍ପାଦୁକା ସେଵ୍ୟତାଂ ବ୍ରହ୍ମୈକାକ୍ଷରମର୍ଥ୍ୟତାଂ ଶ୍ରୁତିଶିରୋଵାକ୍ୟଂ ସମାକର୍ଣ୍ୟତାମ୍ ॥ ୨॥ ଵାକ୍ୟାର୍ଥଶ୍ଚ ଵିଚାର୍ୟତାଂ ଶ୍ରୁତିଶିରଃପକ୍ଷଃ ସମାଶ୍ରୀୟତାଂ ଦୁସ୍ତର୍କାତ୍ସୁଵିରମ୍ୟତାଂ ଶ୍ରୁତିମତସ୍ତର୍କୋଽନୁସନ୍ଧୀୟତାମ୍ । ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମୀତି ଵିଭାଵ୍ୟତାମହରହର୍ଗର୍ଵଃ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟତାଂ […]

Sadhana Panchakam lyrics in Malayalam With Meaning

സാധന പഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: വേദോ നിത്യമധീയതാം തദുദിതം കര്‍മ സ്വനുഷ്ഠീയതാം തേനേശസ്യ വിധീയതാമപചിതിഃ കാംയേ മതിസ്ത്യജ്യതാം । പാപൌഘഃ പരിധൂയതാം ഭവസുഖേ ദോഷോഽനുസന്ധീയതാ- മാത്മേച്ഛാ വ്യവസീയതാം നിജഗൃഹാത്തൂര്‍ണം വിനിര്‍ഗംയതാം ॥ 1॥ സങ്ഗഃ സത്സു വിധീയതാം ഭഗവതോ ഭക്തിര്‍ദൃഢാഽഽധീയതാം ശാന്ത്യാദിഃ പരിചീയതാം ദൃഢതരം കര്‍മാശു സന്ത്യജ്യതാം । സദ്വിദ്വാനുപസൃപ്യതാം പ്രതിദിനം തത്പാദുകാ സേവ്യതാം ബ്രഹ്മൈകാക്ഷരമര്‍ഥ്യതാം ശ്രുതിശിരോവാക്യം സമാകര്‍ണ്യതാം ॥ 2॥ വാക്യാര്‍ഥശ്ച വിചാര്യതാം ശ്രുതിശിരഃപക്ഷഃ സമാശ്രീയതാം ദുസ്തര്‍കാത്സുവിരംയതാം ശ്രുതിമതസ്തര്‍കോഽനുസന്ധീയതാം । ബ്രഹ്മാസ്മീതി വിഭാവ്യതാമഹരഹര്‍ഗര്‍വഃ പരിത്യജ്യതാം […]

Sadhana Panchakam lyrics in Kannada

ಸಾಧನ ಪಂಚಕಂ Lyrics in Kannada: ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮತಿಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ । ಪಾಪೌಘಃ ಪರಿಧೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ ದೋಷೋಽನುಸನ್ಧೀಯತಾ- ಮಾತ್ಮೇಚ್ಛಾ ವ್ಯವಸೀಯತಾಂ ನಿಜಗೃಹಾತ್ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಮ್ ॥ 1॥ ಸಂಗಃ ಸತ್ಸು ವಿಧೀಯತಾಂ ಭಗವತೋ ಭಕ್ತಿರ್ದೃಢಾಽಽಧೀಯತಾಂ ಶಾನ್ತ್ಯಾದಿಃ ಪರಿಚೀಯತಾಂ ದೃಢತರಂ ಕರ್ಮಾಶು ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ । ಸದ್ವಿದ್ವಾನುಪಸೃಪ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ತತ್ಪಾದುಕಾ ಸೇವ್ಯತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಾಕ್ಷರಮರ್ಥ್ಯತಾಂ ಶ್ರುತಿಶಿರೋವಾಕ್ಯಂ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಮ್ ॥ 2॥ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ವಿಚಾರ್ಯತಾಂ ಶ್ರುತಿಶಿರಃಪಕ್ಷಃ ಸಮಾಶ್ರೀಯತಾಂ ದುಸ್ತರ್ಕಾತ್ಸುವಿರಮ್ಯತಾಂ ಶ್ರುತಿಮತಸ್ತರ್ಕೋಽನುಸನ್ಧೀಯತಾಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ವಿಭಾವ್ಯತಾಮಹರಹರ್ಗರ್ವಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ […]

Sadhana Panchakam lyrics in Punjabi With Meaning

ਸਾਧਨ ਪਞ੍ਚਕਂ Lyrics in Punjabi: ਵੇਦੋ ਨਿਤ੍ਯਮਧੀਯਤਾਂ ਤਦੁਦਿਤਂ ਕਰ੍ਮ ਸ੍ਵਨੁਸ਼੍ਠੀਯਤਾਂ ਤੇਨੇਸ਼ਸ੍ਯ ਵਿਧੀਯਤਾਮਪਚਿਤਿਃ ਕਾਮ੍ਯੇ ਮਤਿਸ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਮ੍ । ਪਾਪੌਘਃ ਪਰਿਧੂਯਤਾਂ ਭਵਸੁਖੇ ਦੋਸ਼ੋऽਨੁਸਨ੍ਧੀਯਤਾ- ਮਾਤ੍ਮੇਚ੍ਛਾ ਵ੍ਯਵਸੀਯਤਾਂ ਨਿਜਗਹਾਤ੍ਤੂਰ੍ਣਂ ਵਿਨਿਰ੍ਗਮ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੧॥ ਸਙ੍ਗਃ ਸਤ੍ਸੁ ਵਿਧੀਯਤਾਂ ਭਗਵਤੋ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਦਢਾऽऽਧੀਯਤਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾਦਿਃ ਪਰਿਚੀਯਤਾਂ ਦਢਤਰਂ ਕਰ੍ਮਾਸ਼ੁ ਸਨ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਮ੍ । ਸਦ੍ਵਿਦ੍ਵਾਨੁਪਸਪ੍ਯਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਤਤ੍ਪਾਦੁਕਾ ਸੇਵ੍ਯਤਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕਾਕ੍ਸ਼ਰਮਰ੍ਥ੍ਯਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਿਰੋਵਾਕ੍ਯਂ ਸਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੨॥ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਸ਼੍ਚ ਵਿਚਾਰ੍ਯਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਿਰਃਪਕ੍ਸ਼ਃ ਸਮਾਸ਼੍ਰੀਯਤਾਂ ਦੁਸ੍ਤਰ੍ਕਾਤ੍ਸੁਵਿਰਮ੍ਯਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਤਸ੍ਤਰ੍ਕੋऽਨੁਸਨ੍ਧੀਯਤਾਮ੍ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮੀਤਿ ਵਿਭਾਵ੍ਯਤਾਮਹਰਹਰ੍ਗਰ੍ਵਃ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਂ […]

Sadhana Panchakam lyrics in Gujarati With Meaning

સાધન પઞ્ચકં Lyrics in Gujarati: વેદો નિત્યમધીયતાં તદુદિતં કર્મ સ્વનુષ્ઠીયતાં તેનેશસ્ય વિધીયતામપચિતિઃ કામ્યે મતિસ્ત્યજ્યતામ્ । પાપૌઘઃ પરિધૂયતાં ભવસુખે દોષોઽનુસન્ધીયતા- માત્મેચ્છા વ્યવસીયતાં નિજગૃહાત્તૂર્ણં વિનિર્ગમ્યતામ્ ॥ ૧॥ સઙ્ગઃ સત્સુ વિધીયતાં ભગવતો ભક્તિર્દૃઢાઽઽધીયતાં શાન્ત્યાદિઃ પરિચીયતાં દૃઢતરં કર્માશુ સન્ત્યજ્યતામ્ । સદ્વિદ્વાનુપસૃપ્યતાં પ્રતિદિનં તત્પાદુકા સેવ્યતાં બ્રહ્મૈકાક્ષરમર્થ્યતાં શ્રુતિશિરોવાક્યં સમાકર્ણ્યતામ્ ॥ ૨॥ વાક્યાર્થશ્ચ વિચાર્યતાં શ્રુતિશિરઃપક્ષઃ સમાશ્રીયતાં દુસ્તર્કાત્સુવિરમ્યતાં શ્રુતિમતસ્તર્કોઽનુસન્ધીયતામ્ । બ્રહ્માસ્મીતિ વિભાવ્યતામહરહર્ગર્વઃ પરિત્યજ્યતાં […]

Sadhana Panchakam lyrics in Bengali With Meaning

সাধন পঞ্চকং Lyrics in Bengali: বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্ । পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তা- মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১॥ সঙ্গঃ সত্সু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢাঽঽধীয়তাং শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢতরং কর্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্ । সদ্বিদ্বানুপসৃপ্যতাং প্রতিদিনং তত্পাদুকা সেব্যতাং ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্ ॥ ২॥ বাক্যার্থশ্চ বিচার্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং দুস্তর্কাত্সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্ । ব্রহ্মাস্মীতি বিভাব্যতামহরহর্গর্বঃ পরিত্যজ্যতাং […]

Sadhana Panchakam lyrics in English With Meaning

sādhana pañcakaṃ Lyrics in English: vedo nityamadhiyatam taduditam karma svanusthiyatam tenesasya vidhiyatamapacitih kamye matistyajyatam । papaughah paridhuyatam bhavasukhe doso’nusandhiyata- matmeccha vyavasiyatam nijagrhatturṇam vinirgamyatam ॥ 1॥ sangah satsu vidhiyatam bhagavato bhaktirdrdha”dhiyatam santyadih pariciyatam drdhataram karmasu santyajyatam । sadvidvanupasrpyatam pratidinam tatpaduka sevyatam brahmaikaksaramarthyatam srutisirovakyam samakarṇyatam ॥ 2॥ vakyarthasca vicaryatam srutisirahpaksah samasriyatam dustarkatsuviramyatam srutimatastarko’nusandhiyatam । brahmasmiti vibhavyatamaharahargarvah parityajyatam […]

Sadhana Panchakam lyrics in Hindi With Meaning

साधन पञ्चकं Lyrics in Hindi: वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् । पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता- मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ १॥ सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाऽऽधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् । सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २॥ वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् । ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां […]

Scroll to top