Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sadhana Panchakam of Sri Shankaracharya

Home /

ஸாத⁴ந பஞ்சகம் Lyrics in Tamil: வேதோ³ நித்யமதீ⁴யதாம் தது³தி³தம் கர்ம ஸ்வநுஷ்டீ²யதாம் தேநேஶஸ்ய விதீ⁴யதாமபசிதி: காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம் । பாபௌக:⁴ பரிதூ⁴யதாம் ப⁴வஸுகே² தோ³ஷோঽநுஸந்தீ⁴யதா- மாத்மேச்சா² வ்யவஸீயதாம் நிஜக்³ருʼஹாத்தூர்ணம் விநிர்க³ம்யதாம் ॥ 1॥ ஸங்க:³ ஸத்ஸு…

సాధన పఞ్చకం Lyrics in Telugu: వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మతిస్త్యజ్యతామ్ । పాపౌఘః పరిధూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసన్ధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ ॥ ౧॥ సఙ్గః సత్సు…

ସାଧନ ପଞ୍ଚକଂ Lyrics in Oriya: ଵେଦୋ ନିତ୍ୟମଧୀୟତାଂ ତଦୁଦିତଂ କର୍ମ ସ୍ଵନୁଷ୍ଠୀୟତାଂ ତେନେଶସ୍ୟ ଵିଧୀୟତାମପଚିତିଃ କାମ୍ୟେ ମତିସ୍ତ୍ୟଜ୍ୟତାମ୍ । ପାପୌଘଃ ପରିଧୂୟତାଂ ଭଵସୁଖେ ଦୋଷୋଽନୁସନ୍ଧୀୟତା- ମାତ୍ମେଚ୍ଛା ଵ୍ୟଵସୀୟତାଂ ନିଜଗୃହାତ୍ତୂର୍ଣଂ ଵିନିର୍ଗମ୍ୟତାମ୍ ॥ ୧॥ ସଙ୍ଗଃ ସତ୍ସୁ…

സാധന പഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: വേദോ നിത്യമധീയതാം തദുദിതം കര്‍മ സ്വനുഷ്ഠീയതാം തേനേശസ്യ വിധീയതാമപചിതിഃ കാംയേ മതിസ്ത്യജ്യതാം । പാപൌഘഃ പരിധൂയതാം ഭവസുഖേ ദോഷോഽനുസന്ധീയതാ- മാത്മേച്ഛാ വ്യവസീയതാം നിജഗൃഹാത്തൂര്‍ണം വിനിര്‍ഗംയതാം ॥ 1॥ സങ്ഗഃ സത്സു…

ಸಾಧನ ಪಂಚಕಂ Lyrics in Kannada: ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮತಿಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ । ಪಾಪೌಘಃ ಪರಿಧೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ ದೋಷೋಽನುಸನ್ಧೀಯತಾ- ಮಾತ್ಮೇಚ್ಛಾ ವ್ಯವಸೀಯತಾಂ ನಿಜಗೃಹಾತ್ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಮ್ ॥ 1॥ ಸಂಗಃ ಸತ್ಸು…

ਸਾਧਨ ਪਞ੍ਚਕਂ Lyrics in Punjabi: ਵੇਦੋ ਨਿਤ੍ਯਮਧੀਯਤਾਂ ਤਦੁਦਿਤਂ ਕਰ੍ਮ ਸ੍ਵਨੁਸ਼੍ਠੀਯਤਾਂ ਤੇਨੇਸ਼ਸ੍ਯ ਵਿਧੀਯਤਾਮਪਚਿਤਿਃ ਕਾਮ੍ਯੇ ਮਤਿਸ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਮ੍ । ਪਾਪੌਘਃ ਪਰਿਧੂਯਤਾਂ ਭਵਸੁਖੇ ਦੋਸ਼ੋऽਨੁਸਨ੍ਧੀਯਤਾ- ਮਾਤ੍ਮੇਚ੍ਛਾ ਵ੍ਯਵਸੀਯਤਾਂ ਨਿਜਗਹਾਤ੍ਤੂਰ੍ਣਂ ਵਿਨਿਰ੍ਗਮ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੧॥ ਸਙ੍ਗਃ ਸਤ੍ਸੁ…

સાધન પઞ્ચકં Lyrics in Gujarati: વેદો નિત્યમધીયતાં તદુદિતં કર્મ સ્વનુષ્ઠીયતાં તેનેશસ્ય વિધીયતામપચિતિઃ કામ્યે મતિસ્ત્યજ્યતામ્ । પાપૌઘઃ પરિધૂયતાં ભવસુખે દોષોઽનુસન્ધીયતા- માત્મેચ્છા વ્યવસીયતાં નિજગૃહાત્તૂર્ણં વિનિર્ગમ્યતામ્ ॥ ૧॥ સઙ્ગઃ સત્સુ…

সাধন পঞ্চকং Lyrics in Bengali: বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্ । পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তা- মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১॥ সঙ্গঃ সত্সু…

sādhana pañcakaṃ Lyrics in English: vedo nityamadhiyatam taduditam karma svanusthiyatam tenesasya vidhiyatamapacitih kamye matistyajyatam । papaughah paridhuyatam bhavasukhe doso’nusandhiyata- matmeccha vyavasiyatam nijagrhatturṇam vinirgamyatam ॥ 1॥ sangah satsu…

साधन पञ्चकं Lyrics in Hindi: वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् । पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता- मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ १॥ सङ्गः सत्सु…