Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bhav Mangala Ashtakam English lyrics

Shri Bhavamangala Ashtakam Lyrics in English

śrībhavamaṅgalāṣṭakam Lyrics in English: srirangam karisailamanjanagirim sesadrisimhacalam srikurmam purusottamam ca badarinarayanam naimisam । srimadvaravatiprayagamathurayodhyagayapuskaram salagramagirim nisevya ramate ramanujo’yam munih ॥ 1॥ sarvesam krtinam caranti guravah kainkaryanistha hareh sriramanujayoginayakamanih sripadapadmalayah । bhogyastaksaramantraratnacaramaslokanusandhayino vandya bhagavatottamah pratidinankurvantu no mangalam ॥ 2॥ sa srimanparamahpumanatha caturvyuhavatarastato jata vyuhaparamparah suracitah srikesavadyah parah । ekambhonidhisesabhogasayananyagrodhapatrasraya- ksirodanvadanantatalpasukhadah kurvantu no mangalam ॥ 3॥ sriramanujayogipurnayamunavastavyamaladharah […]

Scroll to top