Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bhavamangala Ashtakam Lyrics in English

śrībhavamaṅgalāṣṭakam Lyrics in English:

srirangam karisailamanjanagirim sesadrisimhacalam
srikurmam purusottamam ca badarinarayanam naimisam ।
srimadvaravatiprayagamathurayodhyagayapuskaram
salagramagirim nisevya ramate ramanujo’yam munih ॥ 1॥

sarvesam krtinam caranti guravah kainkaryanistha hareh
sriramanujayoginayakamanih sripadapadmalayah ।
bhogyastaksaramantraratnacaramaslokanusandhayino
vandya bhagavatottamah pratidinankurvantu no mangalam ॥ 2॥

sa srimanparamahpumanatha caturvyuhavatarastato
jata vyuhaparamparah suracitah srikesavadyah parah ।
ekambhonidhisesabhogasayananyagrodhapatrasraya-
ksirodanvadanantatalpasukhadah kurvantu no mangalam ॥ 3॥

sriramanujayogipurnayamunavastavyamaladharah
nathah karitanujasainyaparamah srimamsca narayanah ।
candadyah kumudadayah parijana nityasca muktasca ye
srivaikunthanivasino’maravarah kurvantu no mangalam ॥ 4॥

matsyah-kurma-varaha-manavaharih srivamano-bhargavah
sriramo-baladevadevakisutau-kalki dasaite kramat ।
antaryamyatha yoginam hrdayagopyarccavatarah subhah
srirangadisamastadhamanilayah kurvantu no mangalam ॥ 5॥

sribhumirvimaladayo navasudhapadmadhrtah saktayo
veda vedavati dharapi ca mahalaksmi sukesalaya ।
devi bhargavabhamini janakaja sa revati rukmini
vedadyahprabhayanvita dasa ramah kurvantu no mangalam ॥ 6॥

satrudhvamsi sudarsanam sukhakaram sripancajanyassada
banah sarngamamaharsajanakam kaumaudaki nandakah ।
satpadmam musalam halam ca parasurdivyayudhani prabhoh
senadhisakhagesabhogipatayah kurvantu no mangalam ॥ 7॥

hamso dharmanidarsano harimukho yajnasca dhanvantarih
patho’jomithunoditohariralankarah prthivyah prthuh ।
adyo vedamukhasca janmanilayo narayano vai virat
svetadvipanivasijivahrdayah kurvantu no mangalam ॥ 8॥

visvaksenamunirhyanantamunayah srisampradayadima
ye’nye bhutabhavisyadrsyasamaye srirangabhubhusanah ।
ye vai bhagavatah sukha dasagana bhrtya nara vanarah
svetadvipanivasino naravarahkurvantu no mangalam ॥ 9॥

ityuktam bhavamangalastakamidam suslokasankirtanam
srimadbhagavataprasadajanakam srivenkatesena yat ।
bhakta ye prapathanti suddhamanasah protphullahrtpankaja-
stesamvanchitamangalamprakurute bhaktipriyo madhavah ॥ 10॥

iti sribhavamangalastakam sampurnam ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top