Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishna Ashtakam in Malayalam

Shri GopIjana Vallabha Ashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോപീജനവല്ലഭാഷ്ടകം

ശ്രീഗോപീജനവല്ലഭാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ॥ അഥ ശ്രീഗോപീജനവല്ലഭാഷ്ടകം ॥ സരോജനേത്രായ കൃപായുതായ മന്ദാരമാലാപരിഭൂഷിതായ । ഉദാരഹാസായ സസന്‍മുഖായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 1॥ ആനന്ദനന്ദാദികദായകായ ബകീബകപ്രാണവിനാശകായ । മൃഗേന്ദ്രഹസ്താഗ്രജഭൂഷണായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 2॥ ഗോപാലലീലാകൃതകൌതുകായ ഗോപാലകാജീവനജീവനായ । ഭക്തൈകഗംയായ നവപ്രിയായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 3॥ മന്ഥാനഭാണ്ഡാഖിലഭഞ്ജനായ ഹൈയങ്ഗവീനാശനരഞ്ജനായ । ഗോസ്വാദുദുഗ്ധാമൃതപോഷിതായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 4॥ കലിന്ദജാകൂലകുതൂഹലായ കിശോരരൂപായ മനോഹരായ । പിശങ്ഗവസ്ത്രായ നരോത്തമായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 5॥ ധരാധരാഭായ ധരാധരായ […]

Shri GopIjana Vallabha Ashtakam 2 Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോപീജനവല്ലഭാഷ്ടകം 2

ശ്രീഗോപീജനവല്ലഭാഷ്ടകം 2 Lyrics in Malayalam: നവാംബുദാനീകമനോഹരായ പ്രഫുല്ലരാജീവവിലോചനായ വേണുസ്വനൈര്‍മോദിതഗോകുലായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 1॥ കിരീടകേയൂരവിഭൂഷിതായ ഗ്രൈവേയമാലാമണിരഞ്ജിതായ । സ്ഫുരച്ചലത്കാഞ്ചനകുണ്ഡലായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 2॥ ദിവ്യാങ്ഗനാവൃന്ദനിഷേവിതായ സ്മിതപ്രഭാചാരുമുഖാംബുജായ । ത്രൈലോക്യസമ്മോഹനസുന്ദരായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 3॥ രത്നാദിമൂലാലയമാശ്രിതായ കല്‍പദ്രുമച്ഛായസമാശ്രിതായ । ഹേമസ്ഫുരന്‍മണ്ഡലമധ്യഗായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 4॥ ശ്രീവത്സരോമാവലിരഞ്ജിതായ വക്ഷഃസ്ഥലേ കൌസ്തുഭഭൂഷിതായ । സരോജകിഞ്ജല്‍കനിഭാംശുകായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 5॥ ദിവ്യാങ്ഗുലീയാങ്ഗുലിരഞ്ജിതായ മയൂരപിച്ഛച്ഛവിശോഭിതായ । വന്യസ്രജാലങ്കൃതവിഗ്രഹായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ ॥ 6॥ മുനീന്ദ്രവൃന്ദൈരഭിസംസ്തുതായ ക്ഷരത്പയോഗോകുലഗോകുലായ […]

Shri Gopinathadevashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോപിനാഥദേവാഷ്ടകം

ശ്രീഗോപിനാഥദേവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ആസ്യേ ഹാസ്യം തത്ര മാധ്വീകമസ്മിന്‍ വംശീ തസ്യാം നാദപീയൂഷസിന്ധുഃ । തദ്വീചീഭിര്‍മജ്ജയന്‍ ഭാതി ഗോപീ- ര്‍ഗോപീനാഥഃ പീനവക്ഷാ ഗതിര്‍നഃ ॥ 1॥ ശോണോഷ്ണീഷഭ്രാജിമുക്താസ്രജോദ്യത് പിഞ്ഛോത്തംസസ്പന്ദനേനാപി നൂനം । ഹൃന്നേത്രാലീവൃത്തിരത്നാനി മുഞ്ചന്‍ ഗോപീനാഥഃ പീനവക്ഷാ ഗതിര്‍നഃ ॥ 2॥ ബിഭ്രദ്വാസഃ പീതമൂരൂരുകാന്ത്യാ ശ്ലീഷ്ടം ഭാസ്വത്കിങ്കിണീകം നിതംബേ । സവ്യാഭീരീചുംബിതപ്രാന്തബാഹു- ര്‍ഗോപീനാഥഃ പീനവക്ഷാ ഗതിര്‍നഃ ॥ 3॥ ഗുഞ്ജാമുക്താരത്നഗാങ്ഗേയഹാരൈ- ര്‍മാല്യൈഃ കണ്ഠേ ലംബമാനൈഃ ക്രമേണ । പീതോദഞ്ചത്കഞ്ചുകേനാഞ്ചിതശ്രീ- ര്‍ഗോപീനാഥഃ പീനവക്ഷാ ഗതിര്‍നഃ ॥ 4॥ […]

Shri Gopalashtakam Lyrics in Malayalam with Meaning | ശ്രീഗോപാലാഷ്ടകം

ശ്രീഗോപാലാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ॥ യസ്മാദ്വിശ്വം ജാതമിദം ചിത്രമതര്‍ക്യം യസ്മിന്നാനന്ദാത്മനി നിത്യം രമതേ വൈ । യത്രാന്തേ സംയാതി ലയം ചൈതദശേഷം തം ഗോപാലം സന്തതകാലം പ്രതി വന്ദേ ॥ 1॥ യസ്യാജ്ഞാനാജ്ജന്‍മജരാരോഗകദംബം ജ്ഞാതേ യസ്മിന്നശ്യതി തത്സര്‍വമിഹാശു । ഗത്വാ യത്രായാതി പുനര്‍നോ ഭവഭൂമിം തം ഗോപാലം സന്തതകാലം പ്രതി വന്ദേ ॥ 2॥ തിഷ്ഠന്നന്തര്യോ യമയത്യേതദജസ്രം യം കശ്ചിന്നോ വേദ ജനോഽപ്യാത്മനി സന്തം । സര്‍വം യസ്യേദം ച വശേ […]

Shri Gopaladevashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോപാലദേവാഷ്ടകം

ശ്രീഗോപാലദേവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: മധുരമൃദുലചിത്തഃ പ്രേമമാത്രൈകവിത്തഃ സ്വജനരചിതവേഷഃ പ്രാപ്തശോഭാവിശേഷഃ । വിവിധമണിമയാലങ്കാരവാന്‍ സര്‍വകാലം സ്ഫുരതു ഹൃദി സ ഏവ ശ്രീലഗോപാലദേവഃ ॥ 1॥ നിരുപമഗുണരൂപഃ സര്‍വമാധുര്യഭൂപഃ ശ്രിതതനുരുചിദാസ്യഃ കോടിചന്ദ്രസ്തുതാസ്യഃ । അമൃതവിജയിഹാസ്യഃ പ്രോച്ഛലച്ചില്ലിലാസ്യഃ സ്ഫുരതു ഹൃദി സ ഏവ ശ്രീലഗോപാലദേവഃ ॥ 2॥ ധൃതനവപരഭാഗഃ സവ്യഹസ്തസ്ഥിതാഗഃ പ്രകടിതനിജകക്ഷഃ പ്രാപ്തലാവണ്യലക്ഷഃ । കൃതനിജജനരക്ഷഃ പ്രേമവിസ്താരദക്ഷഃ സ്ഫുരതു ഹൃദി സ ഏവ ശ്രീലഗോപാലദേവഃ ॥ 3॥ ക്രമവലദനുരാഗസ്വപ്രിയാപാങ്ഗഭാഗ ധ്വനിതരസവിലാസജ്ഞാനവിജ്ഞാപിഹാസഃ । സ്മൃതരതിപതിയാഗഃ പ്രീതിഹംസീതഡാഗഃ സ്ഫുരതു ഹൃദി സ ഏവ […]

Kaivalyashtakam Lyrics in Malayalam with Meaning | കൈവല്യാഷ്ടകം അഥവാ കേവലാഷ്ടകം

കൈവല്യാഷ്ടകം അഥവാ കേവലാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: മധുരം മധുരേഭ്യോഽപി മങ്ഗലേഭ്യോപി മങ്ഗലം । പാവനം പാവനേഭ്യോഽപി ഹരേര്‍നാമൈവ കേവലം ॥ 1॥ ആബ്രഹ്മസ്തംബപര്യന്തം സര്‍വം മായാമയം ജഗത് । സത്യം സത്യം പുനഃ സത്യം ഹരേര്‍നാമൈവ കേവലം ॥ 2॥ സ ഗുരുഃ സ പിതാ ചാപി സാ മാതാ ബാന്ധവോഽപി സഃ । ശിക്ഷയേച്ചേത്സദാ സ്മര്‍തും ഹരേര്‍നാമൈവ കേവലം ॥ 3॥ നിഃശ്ര്‍വാസേ ന ഹി വിശ്ര്‍വാസഃ കദാ രുദ്ധോ ഭവിഷ്യതി । കീര്‍തനീയമതോ […]

Keshavashtakam Lyrics in Malayalam | കേശവാഷ്ടകം

കേശവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: നവപ്രിയകമഞ്ജരീരചിതകര്‍ണപൂരശ്രിയം വിനിദ്രതരമാലതീകലിതശേഖരേണോജ്ജ്വലം । ദരോച്ഛ്വസിതയൂഥികാഗ്രഥിതവല്‍ഗുവൈകക്ഷകൃത് വ്രജേ വിജയിനം ഭജേ വിപിനദേശതഃ കേശവം ॥ 1॥ പിശങ്ഗി മണികസ്തനി പ്രണതശൃങ്ഗി പിങ്ഗേക്ഷണേ മൃദങ്ഗമുഖി ധൂമലേ ശവലി ഹംസി വംശീപ്രിയേ । ഇതി സ്വസുരഭികുലം തരലമാഹ്വയന്തം മുദാ വ്രജേ വിജയിനം ഭജേ വിപിനദേശതഃ കേശവം ॥ 2॥ ഘനപ്രണയമേദുരാന്‍ മധുരനര്‍മഗോഷ്ഠീകലാ വിലാസനിലയാന്‍ മിലദ്വിവിധവേശവിദ്യോതിനഃ । സഖീന്‍ അഖിലസാരയാ പഥിഷു ഹാസയന്തം ഗിരാ വ്രജേ വിജയിനം ഭജേ വിപിനദേശതഃ കേശവം ॥ 3॥ ശ്രമാംബുകണികാവലീദരവിലീഢഗണ്ഡാന്തരം സമൂഢാഗിരിധാതുഭിര്ലിഖിതചാരുപത്രാങ്കുരം […]

Shri Krishnasharanashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീകൃഷ്ണശരണാഷ്ടകം

ശ്രീകൃഷ്ണശരണാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: സര്‍വസാധനഹീനസ്യ പരാധീനസ്യ സര്‍വതഃ । പാപപീനസ്യ ദീനസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ ॥ 1॥ സംസാരസുഖസമ്പ്രാപ്തിസന്‍മുഖസ്യ വിശേഷതഃ । വഹിര്‍മുഖസ്യ സതതം ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ ॥ 2॥ സദാ വിഷയകാമസ്യ ദേഹാരാമസ്യ സര്‍വഥാ । ദുഷ്ടസ്വഭാവവാമസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ ॥ 3॥ സംസാരസര്‍വദുഷ്ടസ്യ ധര്‍മഭ്രഷ്ടസ്യ ദുര്‍മതേഃ । ലൌകികപ്രാപ്തികാമസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ ॥ 4॥ വിസ്മൃതസ്വീയധര്‍മസ്യ കര്‍മമോഹിതചേതസഃ । സ്വരൂപജ്ഞാനശൂന്യസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ ॥ 5॥ […]

Shri Krishna Sharanam Ashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീകൃഷ്ണശരണാഷ്ടകം

ശ്രീകൃഷ്ണശരണാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ദ്വിദലീകൃതദൃക്സ്വാസ്യഃ പന്നഗീകൃതപന്നഗഃ । കൃശീകൃതകൃശാനുശ്ച ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ ॥ 1॥ ഫലീകൃതഫലാര്‍ഥീ ച കുസ്സിതീകൃതകൌരവഃ । നിര്‍വാതീകൃതവാതാരിഃ ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ ॥ 2॥ കൃതാര്‍ഥീകൃതകുന്തീജഃ പ്രപൂതീകൃതപൂതനഃ । കലങ്കീകൃതകംസാദിഃ ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ ॥ 3॥ സുഖീകൃതസുദാമാ ച ശങ്കരീകൃതശങ്കരഃ । സിതീകൃതസരിന്നാഥഃ ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ ॥ 4॥ ഛലീകൃതബലിദ്യൌര്യോ നിധനീകൃതധേനുകഃ । കന്ദര്‍പീകൃതകുബ്ജാദിഃ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ॥ 5॥ മഹേന്ദ്രീകൃതമാഹേയഃ ശിഥിലീകൃതമൈഥിലഃ । ആനന്ദീകൃതനന്ദാദ്യഃ […]

Scroll to top