Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nandishwarashtakam in English

Shri Nandishvarashtakam Lyrics in English with Meaning

śrīnandīśvarāṣṭakam Lyrics in English: saksanmahattamamahaghanacidvilasa puñjah svayam sikharisekharatamupetah । yatresvarah sa khalu nandati yena veti nandisvarah sa madamandamudam dadhatu ॥ 1॥ brahmanḍavapragatalokanikayasasya santarpi krsnacaritamrtanirjharaḍhyah । parjanyasantatisukhaspadapurvako yo nandisvarah sa madamandamudam dadhatu ॥ 2॥ yatsaubhagam bhagavata dharanibhrtapi na prapyate suragirih sa hi ko varakah । nandah svayam vasati yatra saputradaro nandisvarah sa madamandamudam dadhatu ॥ 3॥ […]

Scroll to top