Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Parasuramashtakam 1 lyrics in English

Shri Parasurama Ashtakam 1 Lyrics in English

śrīparaśurāmāṣṭakam Lyrics in English: subhradeham sada krodharakteksanam bhaktapalam krpalum krpavaridhim vipravamsavatamsam dhanurdharinam bhavyayajnopavitam kalakarinam yasya haste kutharam mahatiksnakam renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 1॥ saumyarupam manojnam surairvanditam janmataḥ brahmacarivrate susthiram purnatejasvinam yogayogisvaram papasantaparogadisamharinam divyabhavyatmakam satrusamharakam renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 2॥ rddhisiddhipradata vidhata bhuvo jnanavijnanadata pradata sukham visvadhata sutrata’khilam vistapam tatvajnata sada patu mam nirbalam pujyamanam nisanathabhasam […]

Scroll to top