Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Parasurama Ashtakam 1 Lyrics in English

śrīparaśurāmāṣṭakam Lyrics in English:

subhradeham sada krodharakteksanam
bhaktapalam krpalum krpavaridhim
vipravamsavatamsam dhanurdharinam
bhavyayajnopavitam kalakarinam
yasya haste kutharam mahatiksnakam
renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 1॥

saumyarupam manojnam surairvanditam
janmataḥ brahmacarivrate susthiram
purnatejasvinam yogayogisvaram
papasantaparogadisamharinam
divyabhavyatmakam satrusamharakam
renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 2॥

rddhisiddhipradata vidhata bhuvo
jnanavijnanadata pradata sukham
visvadhata sutrata’khilam vistapam
tatvajnata sada patu mam nirbalam
pujyamanam nisanathabhasam vibhum
renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 3॥

duḥkha daridryadavagnaye toyadam
buddhijadyam vinasaya caitanyadam
vittamaisvaryadanaya vittesvaram
sarvasaktipradanaya laksmipatim
mangalam jnanagamyam jagatpalakam
renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 4॥

yasca hanta sahasrarjunam haihayam
traigunam saptakrtva mahakrodhanaiḥ
dustasunya dhara yena satyam krta
divyadeham dayadanadevam bhaje
ghorarupam mahatejasam virakam
renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 5॥

marayitva mahadusta bhupalakan
yena sonena kundekrtam tarpanam
yena sonikrta sonanamni nadi
svasya desasya mudha hataḥ drohinaḥ
svasya rastrasya suddhiḥkrta sobhana
renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 6॥

dinatrata prabho pahi mam palaka!
raksa samsararaksavidhau daksaka!
dehi sammohani bhavini pavani
sviya padaravindasya seva para
purnamarunyarupam param manjulam
renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 7॥

ye jayodghosakaḥ padasampujakaḥ
satvaram vanchitam te labhante naraḥ
dehagehadisaukhyam param prapya vai
divyalokam tathante priyam yanti te
bhaktasamraksakam visvasampalakam
renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 8॥

॥ iti sriparasuramastakam sampurnam ॥

Shri Parasurama Ashtakam 1 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top