Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Parashurama Ashtakam 1 Text in English

śrīparaśurāmāṣṭakam Lyrics in English: subhradeham sada krodharakteksanam bhaktapalam krpalum krpavaridhim vipravamsavatamsam dhanurdharinam bhavyayajnopavitam kalakarinam yasya haste kutharam mahatiksnakam renukanandanam jamadagnyam bhaje ॥ 1॥ saumyarupam manojnam surairvanditam janmataḥ…