Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Param Guru Prabhu Vara Ashtakam Lyrics in English

śrīparamaguruprabhuvarāṣṭakam Lyrics in English:

prapannajananivrti jvalati samsrtirjvalaya
yadiyanayanoditatulakrpativrstirdrutam ।
vidhūya davathum karotyamalabhaktivapyaucitim
sa krsnacaranah prabhuh pradisatu svapadamrtam ॥ 1॥

yadasyakamalodita vrajabhuvo mahimnam tatih
sruta bata visarjayetpatikalatraputralayan ।
kalindatanayatati vanakutiravasam nayet
sa krsnacaranah prabhuh pradisatu svapadamrtam ॥ 2॥

vrajambujadrsam katham bhavati bhavabhūma katham
bhavedanugatih katham kimiha sadhanam ko’dhikrt ।
iti sphutamavaiti ko yadupadesabhagyam vina
sa krsnacaranah prabhuh pradisatu svapadamrtam ॥ 3॥

tapasviyatikarminam sadasi tarkikanam tatha
pratisvamatavaidusiprakatanodhagarvasriyam ।
virajati raviryatha tamasi yah svabhaktyojasa
sa krsnacaranah prabhuh pradisatu svapadamrtam ॥ 4॥

kimadya paridhasyate kimatha bhojyate radhaya
samam madanamohano madanakotinimajjitah ।
itistavarivasyaya nayati yo’stayaman sada
sa krsnacaranah prabhuh pradisatu svapadamrtam ॥ 5॥

mrdaṅgakaratalikamadhurakirtane nartayan
janan sukrtino natan svayamapi pramodambudhau ।
nimajjati drgambubhihpulakasaṅkulahsnati yah
sa krsnacaranah prabhuh pradisatu svapadamrtam ॥ 6॥

samam bhagavato janaih pravarabhaktisastroditam
rasam surasayanmuhuh parijanamsca yah svadayan ।
svasisyasatavestito jayati cakravartyakhyaya
sa krsnacaranah prabhuh pradisatu svapadamrtam ॥ 7॥

sthitih surasarittate madanamohano jivanam
sprha rasikasaṅgame caturima janoddharane ।
ghrna visayisu ksama jhatiti yasya canuvraje
sa krsnacaranah prabhuh pradisatu svapadamrtam ॥ 8॥

idam prabhuvarastakam pathati yastadiyo jana-
stadaṅghrikamalestadhih sa khalu raṅgavatpremabhak ।
vilasabhrtamañjulyalyatikrpaikapatribhavan
nikuñjanilayadhipavacirameva tau sevate ॥ 9॥

iti srimadvisvanathacakravartiviracitam
srisriparamaguruprabhuvarastakam sampūrnam ।

Shri Param Guru Prabhu Vara Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top