Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnu Ganesh Mantra Lyrics in Hindi

Shri Ganeshashtakam by Shri Vishnu Lyrics in Hindi | श्रीविष्णुकृतं श्रीगणेशाष्टकम्

श्रीविष्णुकृतं श्रीगणेशाष्टकम् Lyrics in Hindi: गणेशनामाष्टकम् नामाष्टकस्तोत्रम् च श्रीविष्णुरुवाच । गणेशमेकदन्तञ्च हेरम्बं विघ्ननायकम् । लम्बोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजम् ॥ नामाष्टकार्थं पुत्रस्य शृणु मतो हरप्रिये । स्तोत्राणां सारभूतञ्च सर्वविघ्नहरं परम् ॥ ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निर्वाणवाचकः । तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम् ॥ १॥ एकः शब्दः प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचकः । बलं प्रधानं सर्वस्मादेकदन्तं नमाम्यहम् ॥ २॥ दीनार्थवाचको […]

Scroll to top