Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

siva stothra

Various Shiva Stotras Lyrics in English

Shiva Stotras Lyrics in English: karpUragauram karunavataram samsarasaram bhajagendraharam | sadavasantam hridayaravinde bhavam bhavani sahitam namami || Chanted to get rid of fear of death: atibhishana katubhashana yama kinkara patali kritatadana paripidana maranagamasamaye | umayasaha mama chetasi yamashasana nivasan shivasha~nkara shivashankara hara me hara duritam || (Chanted to drive away the sadness: suminaxisundareshau bhaktakalpamahiruhau | […]

Scroll to top