Shiva Stotram

Various Shiva Stotras Lyrics in English

Shiva Stotras Lyrics in English:

karpUragauram karunavataram samsarasaram bhajagendraharam |
sadavasantam hridayaravinde bhavam bhavani sahitam namami ||

Chanted to get rid of fear of death:

atibhishana katubhashana yama kinkara patali
kritatadana paripidana maranagamasamaye |
umayasaha mama chetasi yamashasana nivasan
shivasha~nkara shivashankara hara me hara duritam ||

(Chanted to drive away the sadness:

suminaxisundareshau bhaktakalpamahiruhau |
tayoranugraho yatra tatra shoko na vidyate ||

Also Read:

Various Shiva Stotras Lyrics in Marathi | English

Add Comment

Click here to post a comment