Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Bala Krishna Ashtakam 2 Hindi lyrics

Shri Balakrishnashtakam 2 Lyrics in Hindi | श्रीबालकृष्णाष्टकम् २

श्रीबालकृष्णाष्टकम् २ Lyrics in Hindi: श्रीकृष्णदासकृतं श्रीमन्नन्दयशोदाहृदयस्थितभावतत्परो भगवान् । पुत्रीकृतनिजरूपः स जयति पुरतः कृपालुर्बालकृष्णः ॥ १॥ कथमपि रिङ्गणमकरोदङ्गणगतजानुघर्षणोद्युक्तः । कटितटकिङ्किणिजालस्वनशङ्कितमानसः सदा ह्यास्ते ॥ २॥ विकसितपङ्कजनयनः प्रकटितहर्षः सदैव धूसराङ्गः । परिगच्छति कटिभङ्गप्रसरीकृतपाणियुग्माभ्याम् ॥ ३॥ उपलक्षितदधिभाण्डः स्फुरितब्रह्माण्डविग्रहो भुङ्क्ते । मुष्टीकृतनवनीतः परमपुनीतो मुग्धभावात्मा ॥ ४॥ नम्रीकृतविधुवदनः प्रकटीकृतचौर्यगोपनायासः । स्वाम्बोत्सङ्गविलासः क्षुधितः सम्प्रति दृश्यते स्तनार्थी ॥ ५॥ सिंहनखाकृतिभूषणभूषितहृदयः सुशोभते नित्यम् […]

Scroll to top