Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Govardhan Ashtakam Text in English

Shri Govardhanashtakam Lyrics in English

śrīgovardhanāṣṭakam Lyrics in English: krsnaprasadena samastasaila samrajyamapnoti ca vairino’pi । sakrasya yah prapa balim sa saksa- dgovardhano me disatamabhistam ॥ 1॥ svapresthahastambujasaukumarya sukhanubhuteratibhumi vrtteh । mahendravajrahatimapyajanan govardhano me disatamabhistam ॥ 2॥ yatraiva krsno vrsabhanuputrya danam grhitum kalaham vitene । sruteh sprha yatra mahatyatah sri govardhano me disatamabhistam ॥ 3॥ snatva sarah svasu samira hasti yatraiva […]

Scroll to top