Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Govardhanashtakam Lyrics in English

Shri Govardhanashtakam Lyrics in English

85 Views

śrīgovardhanāṣṭakam Lyrics in English:

krsnaprasadena samastasaila
samrajyamapnoti ca vairino’pi ।
sakrasya yah prapa balim sa saksa-
dgovardhano me disatamabhistam ॥ 1॥

svapresthahastambujasaukumarya
sukhanubhuteratibhumi vrtteh ।
mahendravajrahatimapyajanan
govardhano me disatamabhistam ॥ 2॥

yatraiva krsno vrsabhanuputrya
danam grhitum kalaham vitene ।
sruteh sprha yatra mahatyatah sri
govardhano me disatamabhistam ॥ 3॥

snatva sarah svasu samira hasti
yatraiva nipadiparaga dhulih ।
alolayan khelati caru sa sri
govardhano me disatamabhistam ॥ 4॥

kasturikabhih sayitam kimatre-
tyuham prabhoh svasya muhurvitanvan ।
naisargikasviyasilasugandhai-
rgovardhano me disatamabhistam ॥ 5॥

vamsapratidhvanyanusaravartma
didrksavo yatra harim harinyah ।
yantyo labhante na hi vismitah sa
govardhano me disatamabhistam ॥ 6॥

yatraiva gangamanu navi radham
arohya madhye tu nimagnanaukah ।
krsno hi radhanugalo babhau sa
govardhano me disatamabhistam ॥ 7॥

vina bhavetkim haridasavarya
padasrayam bhaktiratah srayami ।
yameva saprema nijesayoh sri
govardhano me disatamabhistam ॥ 8॥

etatpathedyo haridasavarya
mahanubhavastakamardracetah ।
sriradhikamadhavayoh padabja
dasyam sa vindedacirena saksat ॥ 9॥

iti mahamahopadhyayasrivisvanathacakravartiviracitam
srigovardhanastakam samaptam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *