Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Kameshvara Stotram in Marathi

Srikameshvara Stotram Lyrics in Marathi | Shiva Slokam

Srikameshvara Stotram in Marathi: ॥ श्रीकामेश्वर स्तोत्रम ॥ ककाररूपाय करात्तपाशसॄणीक्षुपुष्पाय कलेश्वराय । काकोदरस्रग्विलसद्गलाय कामेश्वरायास्तु नतेः सहस्रम ॥ 1 ॥ कनत्सुवर्णाभजटाधराय सनत्कुमारादिसुनीडिताय । नमत्कलादानधुरन्धराय कामेशवरायास्तु नतेः सहस्रम ॥ 2 ॥ कराम्बुजातम्रदिमावधूतप्रवालगर्वाय दयामयाय । दारिद्र्यदावामृतवृष्टये ते कामेशवरायास्तु नतेः सहस्रम ॥ 3 ॥ कल्याणशैलेषुघयेऽहिराजगुणाय लक्ष्मीधवसायकाय । पृथ्वीरथायागमसैन्धवाय कामेशवरायास्तु नतेः सहस्रम ॥ 4 ॥ कल्याय बल्याशरसङ्घभेदे तुल्या न सन्त्येव […]

Scroll to top