Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Krishna Ashtakam in Tamil

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Tamil | கோ³ஷ்டே²ஶ்வராஷ்டகம்

கோ³ஷ்டே²ஶ்வராஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ஸத்யஜ்ஞாநமநந்தமத்³வயஸுகா²காரம் கு³ஹாந்த:ஸ்தி²த- ஶ்ரீசித்³வ்யோம்நி சித³ர்கரூபமமலம் யத்³ ப்³ரஹ்ம தத்த்வம் பரம் । நிர்பீ³ஜஸ்த²லமத்⁴யபா⁴க³விலஸத்³கோ³ஷ்டோ²த்த²வல்மீக- ஸம்பூ⁴தம் ஸத் புரதோ விபா⁴த்யஹஹ தத்³கோ³ஷ்டே²ஶலிங்கா³த்மநா ॥ 1॥ ஸர்வஜ்ஞத்வநிதா³நபூ⁴தகருணாமூர்திஸ்வரூபாமலா சிச்ச²க்திர்ஜட³ஶக்திகைதவவஶாத் காஞ்சீநதீ³த்வம் க³தா । வல்மீகாஶ்ரயகோ³ஷ்ட²நாயகபரப்³ரஹ்மைக்யகர்த்ரீ முஹு: ந்ருʼணாம் ஸ்நாநக்ருʼதாம் விபா⁴தி ஸததம் ஶ்ரீபிப்பிலாரண்யகா³ ॥ 2॥ ஶ்ரீமத்³ராஜதஶைலஶ்ருʼங்க³விலஸச்ச்²ரீமத்³கு³ஹாயாம் மஹீ- வார்வஹ்ந்யாஶுக³கா²த்மிகீ விஜயதே யா பஞ்சலிங்கா³க்ருʼதி: । ஸைவாஶக்தஜநேஷு பூ⁴ரிக்ருʼபயா ஶ்ரீபிப்பிலாரண்யகே³ வல்மீகே கில கோ³ஷ்ட²நாயகமஹாலிங்கா³த்மநா பா⁴ஸதே ॥ 3॥ யத்ராத்³யாப்யணிமாதி³ஸித்³தி⁴நிபுணா: ஸித்³தே⁴ஶ்வராணாம் க³ணா: தத்தத்³தி³வ்யகு³ஹாஸு […]

Shri Govindadevashtakam Lyrics in Tamil with Meaning | ஶ்ரீகோ³விந்த³தே³வாஷ்டகம்

ஶ்ரீகோ³விந்த³தே³வாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ஜாம்பூ³நதோ³ஷ்ணீஷவிராஜிமுக்தா மாலாமணித்³யோதிஶிக²ண்ட³கஸ்ய । ப⁴ங்க்³யா ந்ருʼணாம் லோலுபயந் த்³ருʼஶ: ஶ்ரீ கோ³விந்த³தே³வ: ஶரணம் மமாஸ்து ॥ 1॥ கபோலயோ: குண்ட³லலாஸ்யஹாஸ்ய- ச்ச²விச்சி²டாசும்பி³தயோர்யுகே³ந । ஸம்மோஹயந் ஸம்ப⁴ஜதாம் தி⁴ய: ஶ்ரீ கோ³விந்த³தே³வ: ஶரணம் மமாஸ்து ॥ 2॥ ஸ்வப்ரேயஸீலோசநகோணஶீது⁴ ப்ராப்த்யை புரோவர்தி ஜநேக்ஷணேந । பா⁴வம் கமப்யுத்³க³மயந் பு³தா⁴நாம் கோ³விந்த³தே³வ: ஶரணம் மமாஸ்து ॥ 3॥ வாமப்ரக³ண்டா³ர்பிதக³ண்ட³பா⁴ஸ்வத் தாடங்கலோலாலககாந்திஸிக்தை: । ப்⁴ரூவல்க³நைருந்மத³யந் குலஸ்த்ரீ- ர்கோ³விந்த³தே³வ: ஶரணம் மமாஸ்து ॥ 4॥ தூ³ரே ஸ்தி²தாஸ்தா […]

Vishvanathachakravartin’s Shri Govardhanashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³வர்த⁴நாஷ்டகம்

ஶ்ரீகோ³வர்த⁴நாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: க்ருʼஷ்ணப்ரஸாதே³ந ஸமஸ்தஶைல ஸாம்ராஜ்யமாப்நோதி ச வைரிணோঽபி । ஶக்ரஸ்ய ய: ப்ராப ப³லிம் ஸ ஸாக்ஷா- த்³கோ³வர்த⁴நோ மே தி³ஶதாமபீ⁴ஷ்டம் ॥ 1॥ ஸ்வப்ரேஷ்ட²ஹஸ்தாம்பு³ஜஸௌகுமார்ய ஸுகா²நுபூ⁴தேரதிபூ⁴மி வ்ருʼத்தே: । மஹேந்த்³ரவஜ்ராஹதிமப்யஜாநந் கோ³வர்த⁴நோ மே தி³ஷதாமபீ⁴ஷ்டம் ॥ 2॥ யத்ரைவ க்ருʼஷ்ணோ வ்ருʼஷபா⁴நுபுத்ர்யா தா³நம் க்³ருʼஹீதும் கலஹம் விதேநே । ஶ்ருதே: ஸ்ப்ருʼஹா யத்ர மஹத்யத: ஶ்ரீ கோ³வர்த⁴நோ மே தி³ஷதாமபி⁴ஷ்டம் ॥ 3॥ ஸ்நாத்வா ஸர: ஸ்வஶு ஸமீர ஹஸ்தீ யத்ரைவ […]

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³வர்த⁴நாஷ்டகம் 1

ஶ்ரீகோ³வர்த⁴நாஷ்டகம் 1 Lyrics in Tamil: ப்ரத²மம் ஶ்ரீகோ³வர்த⁴நாஷ்டகம் நம: ஶ்ரீகோ³வர்த⁴நாய । கோ³விந்தா³ஸ்யோத்தம்ஸித வம்ஶீக்வணிதோத்³ய- ல்லாஸ்யோத்கண்டா²மத்தமயூரவ்ரஜவீத । ராதா⁴குண்டோ³த்துங்க³தரங்கா³ங்குரிதாங்க³ ப்ரத்யாஶாம் மே த்வம் குரு கோ³வர்த⁴ந பூர்ணாம் ॥ 1॥ யஸ்யோத்கர்ஷாத்³ விஸ்மிததீ⁴பி⁴ர்வ்ரஜதே³வீ வ்ருʼந்தை³ர்வர்ஷம் வணிதமாஸ்தே ஹரிதா³ஸ்யம் । சித்ரைர்யுஞ்ஜந ஸ த்³யுதிபுஞ்ஜைரகி²லாஶாம் ப்ரத்யாஶாம் மே த்வம் குரு கோ³வர்த⁴ந பூர்ணாம் ॥ 2॥ விந்த³த்³பி⁴ர்யோ மந்தி³ரதாம் கந்த³ரவ்ருʼந்தை:³ கந்தை³ஶ்சேந்தோ³ர்ப³ந்து⁴பி⁴ராநந்த³யதீஶம் । வைதூ³ர்யாபை⁴ர்நிர்ஜ²ரதோயைரபி ஸோঽயம் ப்ரத்யாஶாம் மே த்வம் குரு கோ³வர்த⁴ந பூர்ணாம் ॥ 3॥ […]

Shri Gokuleshashayanashyakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³குலேஶஶயநாஷ்டகம்

ஶ்ரீகோ³குலேஶஶயநாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ப்ராத: ஸ்மராமி கு³ருகோ³குலநாத²ஸம்ஜ்ஞம் ஸம்ஸாரஸாக³ரஸமுத்தரணைகஸேதும் । ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசந்த்³ரசரணாம்பு³ஜஸர்வகால- ஸம்ஶுத்³த⁴ஸேவநவிதௌ⁴ கமலாவதாரம் ॥ 1॥ ப்ரஸ்வாப்ய நந்த³தநயம் ப்ரணயேந பஶ்சா- தா³நந்த³பூர்ணநிஜமந்தி³ரமப்⁴யுபேதம் । ஸ்தூ²லோபதா⁴நஸஹிதாஸநஸந்நிஷண்ணம் ஶ்ரீகோ³குலேஶமநிஶம் நிஶி சிந்தயாமி ॥ 2॥ அப்⁴யக்³ரப⁴க்தகரத³த்தஸிதாப்⁴ரயுக்தம் தாம்பூ³லபூர்ணவத³நம் ஸத³நம் ரஸாப்³தே:⁴ । ஆவேஷ்டிதம் பரித ஆத்மஜநைரஶேஷை: ஶ்ரீகோ³குலேஶமநிஶம் நிஶி சிந்தயாமி ॥ 3॥ ஜாதே ததா² ப்ரபு⁴கதா²கத²நே ததா³நீ- முத்தா²பிதே பரிசயேண ப்ருʼதூ²பதா⁴நே । க³ந்தும் க்³ருʼஹாய ஸுஹ்ருʼத:³ ஸ்வயமுக்தவந்தம் ஶ்ரீகோ³குலேஶமநிஶம் நிஶி சிந்தயாமி ॥ […]

Shri Gokuleshadvatrimshannama Ashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³குலேஶத்³வாத்ரிம்ஶந்நாமாஷ்டகம்

ஶ்ரீகோ³குலேஶத்³வாத்ரிம்ஶந்நாமாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீகோ³குலேஶோ ஜயதி நமஸ்தே கோ³குலாதி⁴ப । நமஸ்தே கோ³குலாராத்⁴ய நமஸ்தே கோ³குலப்ரபோ⁴ ॥ 1॥ நமஸ்தே கோ³குலமணே நமஸ்தே கோ³குலோத்ஸவ । நமஸ்தே கோ³குலைகாஶ நமஸ்தே கோ³குலோத³ய ॥ 2॥ நமஸ்தே கோ³குலபதே நமஸ்தே கோ³குலாத்மக । நமஸ்தே கோ³குலஸ்வாமிந் நமஸ்தே கோ³குலேஶ்வர ॥ 3॥ நமஸ்தே கோ³குலாநந்த³ நமஸ்தே கோ³குலப்ரிய । நமஸ்தே கோ³குலாஹ்லாத³ நமஸ்தே கோ³குலவ்ரஜ ॥ 4॥ நமஸ்தே கோ³குலோத்ஸாஹ நமஸ்தே கோ³குலாவந । நமஸ்தே கோ³குலோத்³கீ³த […]

Shri Gokul Ashtakam Lyrics in Tamil with Meaning | ஶ்ரீகோ³குலாஷ்டகம் அத²வா கோ³குலநாமஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீகோ³குலாஷ்டகம் அத²வா கோ³குலநாமஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீமத்³கோ³குலஸர்வஸ்வம் ஶ்ரீமத்³கோ³குலமண்ட³நம் । ஶ்ரீமத்³கோ³குலத³க்தாரா ஶ்ரீமத்³கோ³குலஜீவநம் ॥ 1॥ ஶ்ரீமத்³கோ³குலமாத்ரேஶ: ஶ்ரீமத்³கோ³குலபாலக । தீ⁴மத்³கோ³குலலீலாப்³தி:⁴ த்ரீமத்³கோ³குலஸம்ஶ்ரய: மே 2॥ ஶ்ரீமத்³கோ³குலஜீவாத்மா ஶ்ரீமத்³கோ³குலமாநஸம் । ஶ்ரீமத்³கோ³குலது:³க²க்⁴ந: ஶ்ரீமத்³கோ³குலவீக்ஷித: ॥ 3॥ த² ஶ்ரீமத்³கோ³குலஸௌந்த³ர்யம் ஶ்ரீமத்³கோ³குலஸத்ப²லம் । ஶ்ரீமத்³கோ³குலகோ³ப்ராண: ஶ்ரீமத்³கோ³குலகாமஹ: ॥ 4॥ ஶ்ரீமத்³கோ³குலராகேஶ: ஶ்ரீமத்³கோ³குலதாரக: । ஶ்ரீமத்³கோ³குலபத்³மாலி: ஶ்ரீமத்³கோ³குலஸம்ஸ்துத: ॥ 5॥ ஶ்ரீமத்³கோ³குலஸங்கீ³த: ஶ்ரீமத்³கோ³குலலாஸ்யக்ருʼத் । ஶ்ரீமத்³கோ³குலபா⁴வாத்மா ஶ்ரீமத்³கோ³குலபாலக: ॥ 6॥ ஶ்ரீமத்³கோ³குலஹ்ருʼத்ஸ்தா²ந: ஶ்ரீமத்³கோ³குலஸம்வ்ருʼத: । ஶ்ரீமத்³கோ³குலத்³ருʼக்புஷ்ட: ஶ்ரீமத்³கோ³குலமோதி³த: ॥ […]

Shri Gokulanathashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³குலநாதா²ஷ்டகம்

ஶ்ரீகோ³குலநாதா²ஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ப⁴வபீ⁴தஜநாகி²லபீ⁴திஹரம் ஹரவந்தி³தநந்த³தநூஜரதம் । ரதவ்ருʼத்³த⁴கு³ருத்³விஜப்⁴ருʼத்யஜநம் ஜநது³ர்லப⁴மார்க³ஸுபோ³த⁴கரம் ॥ 1॥ கரபத்³மஸுஸேவிதஶைலத⁴ரம் த⁴ரணீதலவிஶ்ருதஸாது⁴கு³ணம் । கு³ணஸிந்து⁴விமர்தி³தது³ஷ்டமுக²ம் முக²கல்பிதமார்க³நிவ்ருʼத்திபரம் ॥ 2॥ பரமப்ரியமங்க³ளவேஷத⁴ரம் வரப³ந்து⁴ஸுஹ்ருʼத்ஸுதலப்³த⁴ஸுக²ம் । ஸுக²ஸாக³ரமம்பு³ஜசாருமுக²ம் முக²பங்கஜகீர்திதக்ருʼஷ்ணகத²ம் ॥ 3॥ கத²நீயகு³ணாம்ருʼதவாரிநிதி⁴ம் நிதி⁴ஸேவிதமர்சிதபத்³மபத³ம் । பத³பங்கஜஸம்ஶ்ரிதவிஜ்ஞபு³த⁴ம் பு³த⁴விட்²ட²லநாத²சதுர்த²ஸுதம் ॥ 4॥ ஸுதராம் கருணாப்³தி⁴மநந்தகு³ணம் கு³ணரத்நவிராஜிதஶுத்³த⁴தநும் । தநுரத்நவஶீக்ருʼதநந்த³ஸுதம் ஸுதமித்ரகலத்ரஸுஸேவ்யபத³ம் ॥ 5॥ பத³பங்கஜபாவிதஸாது⁴ஜநம் ஜநஹேதுக்³ருʼஹீதமநுஷ்யதநும் । தநுகாந்திதிரஸ்க்ருʼதபஞ்சஶரம் ஶரணாக³தரக்ஷிதப⁴க்தஜநம் ॥ 6॥ ஜநதோஷணபோஷணத³த்தஹ்ருʼத³ம் ஹ்ருʼத³யார்பிதகோ³பவதூ⁴ரமணம் । ரமணீயதராமலப⁴க்திக்ருʼதம் க்ருʼதக்ருʼஷ்ணகதா²ம்ருʼதத்ருʼப்தஜநம் ॥ 7॥ ஜநவாஞ்சி²தகாமத³ரத்நகு³ணம் […]

Shri Gokulanandagovindadevashtakam Lyrics in Tamil with Meaning

ஶ்ரீகோ³குலநந்த³கோ³விந்த³தே³வாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: கோடிகந்த³ர்பஸந்த³ர்பவித்⁴வம்ஸந ஸ்வீயரூபாம்ருʼதாப்லாவிதக்ஷ்மாதல । ப⁴க்தலோகேக்ஷணம் ஸக்ஷணம் தர்ஷயந் கோ³குலாநந்த³ கோ³விந்த³ துப்⁴யம் நாம: ॥ 1॥ யஸ்ய ஸௌரப்⁴யஸௌலப்⁴யபா⁴க்³கோ³பிகா பா⁴க்³யலேஶாய லக்ஷ்ம்யாபி தப்தம் தப: । நிந்தி³தேந்தீ³வரஶ்ரீக தஸ்மை முஹு- ர்கோ³குலாநந்த³ கோ³விந்த³ துப்⁴யம் நாம: ॥ 2॥ வம்ஶிகாகண்ட²யோர்ய: ஸ்வரஸ்தே ஸ சேத் தாலராகா³தி³மாந் ஶ்ருத்யநுப்⁴ராஜித: । கா ஸுதா⁴ ப்³ரஹ்ம கிம் கா நு வைகுண்ட²மு- த்³கோ³குலாநந்த³ கோ³விந்த³ துப்⁴யம் நாம: ॥ 3॥ யத்பத³ஸ்பர்ஶமாது⁴ர்யமஜ்ஜத்குசா த⁴ந்யதாம் யாந்தி […]

Scroll to top