Tag - Sri Srinivasa Gadyam Stotra in English

Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Bengali | Sri Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Bengali: শ্রীমদখিলমহীমংডলমংডনধরণীধর মংডলাখংডলস্য়, নিখিলসুরাসুরবংদিত বরাহক্ষেত্র বিভূষণস্য়, শেষাচল গরুডাচল সিংহাচল বৃষভাচল...

Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Hindi | Sri Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Hindi: श्रीमदखिलमहीमण्डलमण्डनधरणीधर मण्डलाखण्डलस्य, निखिलसुरासुरवन्दित वराहक्षेत्र विभूषणस्य, शेषाचल गरुडाचल सिंहाचल वृषभाचल...

Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Malayalam | Sri Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Malayalam: ശ്രീമദഖിലമഹീമംഡലമംഡനധരണീധര മംഡലാഖംഡലസ്യ, നിഖിലസുരാസുരവംദിത വരാഹക്ഷേത്ര വിഭൂഷണസ്യ, ശേഷാചല ഗരുഡാചല സിംഹാചല വൃഷഭാചല...

Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಮದಖಿಲಮಹೀಮಂಡಲಮಂಡನಧರಣೀಧರ ಮಂಡಲಾಖಂಡಲಸ್ಯ, ನಿಖಿಲಸುರಾಸುರವಂದಿತ ವರಾಹಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭೂಷಣಸ್ಯ, ಶೇಷಾಚಲ ಗರುಡಾಚಲ ಸಿಂಹಾಚಲ ವೃಷಭಾಚಲ...

Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Telugu | Sri Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Telugu: శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణీధర మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల సింహాచల వృషభాచల...

Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Tamil | Sri Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Tamil: ஶ்ரீமதகிலமஹீமம்டலமம்டனதரணீதர மம்டலாகம்டலஸ்ய, னிகிலஸுராஸுரவம்தித வராஹக்ஷேத்ர விபூஷணஸ்ய, ஶேஷாசல கருடாசல ஸிம்ஹாசல வ்றுஷபாசல...

Ads