Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Tamil | Sri Vishnu Stotram

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீமதகிலமஹீமம்டலமம்டனதரணீதர மம்டலாகம்டலஸ்ய, னிகிலஸுராஸுரவம்தித வராஹக்ஷேத்ர விபூஷணஸ்ய, ஶேஷாசல கருடாசல ஸிம்ஹாசல வ்றுஷபாசல னாராயணாசலாம்ஜனாசலாதி ஶிகரிமாலாகுலஸ்ய, னாதமுக போதனிதிவீதிகுணஸாபரண ஸத்த்வனிதி தத்த்வனிதி பக்திகுணபூர்ண ஶ்ரீஶைலபூர்ண குணவஶம்வத பரமபுருஷக்றுபாபூர விப்ரமததும்கஶ்றும்க

கலத்ககனகம்காஸமாலிம்கிதஸ்ய, ஸீமாதிக குண ராமானுஜமுனி னாமாம்கித பஹு பூமாஶ்ரய ஸுரதாமாலய வனராமாயத வனஸீமாபரிவ்றுத விஶம்கடதட னிரம்தர விஜ்றும்பித பக்திரஸ னிர்கரானம்தார்யாஹார்ய ப்ரஸ்ரவணதாராபூர விப்ரமத ஸலிலபரபரித மஹாதடாக மம்டிதஸ்ய, கலிகர்தம மலமர்தன கலிதோத்யம விலஸத்யம னியமாதிம முனிகணனிஷேவ்யமாண ப்ரத்யக்ஷீபவன்னிஜஸலில ஸமஜ்ஜன னமஜ்ஜன னிகிலபாபனாஶனா பாபனாஶன தீர்தாத்யாஸிதஸ்ய, முராரிஸேவக ஜராதிபீடித னிரார்திஜீவன னிராஶ பூஸுர வராதிஸும்தர ஸுராம்கனாரதி கராம்கஸௌஷ்டவ குமாரதாக்றுதி குமாரதாரக ஸமாபனோதய தனூனபாதக மஹாபதாமய விஹாபனோதித ஸகலபுவன விதித குமாரதாராபிதான தீர்தாதிஷ்டிதஸ்ய, தரணிதல கதஸகல ஹதகலில ஶுபஸலில கதபஹுள விவிதமல ஹதிசதுர ருசிரதர விலோகனமாத்ர விதளித விவித மஹாபாதக ஸ்வாமிபுஷ்கரிணீ ஸமேதஸ்ய, பஹுஸம்கட னரகாவட பததுத்கட கலிகம்கட கலுஷோத்பட ஜனபாதக வினிபாதக ருசினாடக கரஹாடக கலஶாஹ்றுத கமலாரத ஶுபமம்ஜன ஜலஸஜ்ஜன பரபரித னிஜதுரித ஹதினிரத ஜனஸதத னிரஸ்தனிரர்கள பேபீயமான ஸலில ஸம்ப்றுத விஶம்கட கடாஹதீர்த விபூஷிதஸ்ய, ஏவமாதிம பூரிமம்ஜிம ஸர்வபாதக கர்வஹாபக ஸின்துடம்பர ஹாரிஶம்பர விவிதவிபுல புண்யதீர்தனிவஹ னிவாஸஸ்ய, ஶ்ரீமதோ வேம்கடாசலஸ்ய ஶிகரஶேகரமஹாகல்பஶாகீ, கர்வீபவததி கர்வீக்றுத குருமேர்வீஶகிரி முகோர்வீதர குலதர்வீகர தயிதோர்வீதர ஶிகரோர்வீ ஸதத ஸதூர்வீக்றுதி சரணகன கர்வசர்வணனிபுண தனுகிரணமஸ்றுணித கிரிஶிகர ஶேகரதருனிகர திமிரஃ, வாணீபதிஶர்வாணீ தயிதேன்த்ராணிஶ்வர முக னாணீயோரஸவேணீ னிபஶுபவாணீ னுதமஹிமாணீ ய ஸ்தன கோணீ பவதகில புவனபவனோதரஃ, வைமானிககுரு பூமாதிக குண ராமானுஜ க்றுததாமாகர கரதாமாரி தரலலாமாச்சகனக தாமாயித னிஜராமாலய னவகிஸலயமய தோரணமாலாயித வனமாலாதரஃ, காலாம்புத மாலானிப னீலாலக ஜாலாவ்றுத பாலாப்ஜ ஸலீலாமல பாலாம்கஸமூலாம்றுத தாராத்வயாவதீரண தீரலலிததர விஶததர கன கனஸார மயோர்த்வபும்ட்ர ரேகாத்வயருசிரஃ, ஸுவிகஸ்வர தளபாஸ்வர கமலோதர கதமேதுர னவகேஸர ததிபாஸுர பரிபிம்ஜர கனகாம்பர கலிதாதர லலிதோதர ததாலம்ப ஜம்பரிபு மணிஸ்தம்ப கம்பீரிமதம்பஸ்தம்ப ஸமுஜ்ஜ்றும்பமாண பீவரோருயுகள ததாலம்ப ப்றுதுல கதலீ முகுல மதஹரணஜம்கால ஜம்காயுகளஃ, னவ்யதல பவ்யமல பீதமல ஶோணிமலஸன்ம்றுதுல ஸத்கிஸலயாஶ்ருஜலகாரி பல ஶோணதல பதகமல னிஜாஶ்ரய பலபம்தீக்றுத ஶரதிம்துமம்டலீ விப்ரமதாதப்ர ஶுப்ர புனர்பவாதிஷ்டிதாம்குளீகாட னிபீடித பத்மாவனஃ, ஜானுதலாவதி லம்ப விடம்பித வாரண ஶும்டாதம்ட விஜ்றும்பித னீலமணிமய கல்பகஶாகா விப்ரமதாயி ம்றுணாளலதாயித ஸமுஜ்ஜ்வலதர கனகவலய வேல்லிதைகதர பாஹுதம்டயுகளஃ, யுகபதுதித கோடி கரகர ஹிமகர மம்டல ஜாஜ்வல்யமான ஸுதர்ஶன பாம்சஜன்ய ஸமுத்தும்கித ஶ்றும்காபர பாஹுயுகளஃ, அபினவஶாண ஸமுத்தேஜித மஹாமஹா னீலகம்ட மதகம்டன னிபுண னவீன பரிதப்த கார்தஸ்வர கவசித மஹனீய ப்றுதுல ஸாலக்ராம பரம்பரா கும்பித னாபிமம்டல பர்யம்த லம்பமான ப்ராலம்பதீப்தி ஸமாலம்பித விஶால வக்ஷஃஸ்தலஃ, கம்காஜர தும்காக்றுதி பம்காவளி பம்காவஹ ஸௌதாவளி பாதாவஹ தாரானிப ஹாராவளி தூராஹத கேஹாம்தர மோஹாவஹ மஹிம மஸ்றுணித மஹாதிமிரஃ, பிம்காக்றுதி ப்றும்கார னிபாம்கார தளாம்காமல னிஷ்காஸித துஷ்கார்யக னிஷ்காவளி தீபப்ரப னீபச்சவி தாபப்ரத கனகமாலிகா பிஶம்கித ஸர்வாம்கஃ, னவதளித தளவலித ம்றுதுலலித கமலததி மதவிஹதி சதுரதர ப்றுதுலதர ஸரஸதர கனகஸரமய ருசிரகம்டிகா கமனீயகம்டஃ, வாதாஶனாதிபதி ஶயன கமன பரிசரண ரதிஸமேதாகில பணதரததி மதிகரவர கனகமய னாகாபரண பரிவீதாகிலாம்கா வகமித ஶயன பூதாஹிராஜ ஜாதாதிஶயஃ, ரவிகோடீ பரிபாடீ தரகோடீ ரவராடீ கிதவீடீ ரஸதாடீ தரமணிகணகிரண விஸரண ஸததவிதுத திமிரமோஹ கார்பகேஹஃ, அபரிமித விவிதபுவன பரிதாகம்ட ப்ரஹ்மாம்டமம்டல பிசம்டிலஃ, ஆர்யதுர்யானம்தார்ய பவித்ர கனித்ரபாத பாத்ரீக்றுத னிஜசுபுக கதவ்ரணகிண விபூஷண வஹனஸூசித ஶ்ரிதஜன வத்ஸலதாதிஶயஃ, மட்டுடிம்டிம டமரு ஜர்கர காஹளீ படஹாவளீ ம்றுதுமத்தலாதி ம்றுதம்க தும்துபி டக்கிகாமுக ஹ்றுத்ய வாத்யக மதுரமம்கள னாதமேதுர னாடாரபி பூபாள பிலஹரி மாயாமாளவ கௌள அஸாவேரீ ஸாவேரீ ஶுத்தஸாவேரீ தேவகாம்தாரீ தன்யாஸீ பேகட ஹிம்துஸ்தானீ காபீ தோடி னாடகுரும்ஜீ ஶ்ரீராக ஸஹன அடாண ஸாரம்கீ தர்பாரு பம்துவராளீ வராளீ கள்யாணீ பூரிகள்யாணீ யமுனாகள்யாணீ ஹுஶேனீ ஜம்ஜோடீ கௌமாரீ கன்னட கரஹரப்ரியா கலஹம்ஸ னாதனாமக்ரியா முகாரீ தோடீ புன்னாகவராளீ காம்போஜீ பைரவீ யதுகுலகாம்போஜீ ஆனம்தபைரவீ ஶம்கராபரண மோஹன ரேகுப்தீ ஸௌராஷ்ட்ரீ னீலாம்பரீ குணக்ரியா மேககர்ஜனீ ஹம்ஸத்வனி ஶோகவராளீ மத்யமாவதீ ஜேம்ஜுருடீ ஸுரடீ த்விஜாவம்தீ மலயாம்பரீ காபீபரஶு தனாஸிரீ தேஶிகதோடீ ஆஹிரீ வஸம்தகௌளீ ஸம்து கேதாரகௌள கனகாம்கீ ரத்னாம்கீ கானமூர்தீ வனஸ்பதீ வாசஸ்பதீ தானவதீ மானரூபீ ஸேனாபதீ ஹனுமத்தோடீ தேனுகா னாடகப்ரியா கோகிலப்ரியா ரூபவதீ காயகப்ரியா வகுளாபரண சக்ரவாக ஸூர்யகாம்த ஹாடகாம்பரீ ஜம்காரத்வனீ னடபைரவீ கீரவாணீ ஹரிகாம்போதீ தீரஶம்கராபரண னாகானம்தினீ யாகப்ரியாதி விஸ்றுமர ஸரஸ கானருசிர ஸம்தத ஸம்தன்யமான னித்யோத்ஸவ பக்ஷோத்ஸவ மாஸோத்ஸவ ஸம்வத்ஸரோத்ஸவாதி விவிதோத்ஸவ க்றுதானம்தஃ ஶ்ரீமதானம்தனிலய விமானவாஸஃ, ஸதத பத்மாலயா பதபத்மரேணு ஸம்சிதவக்ஷஸ்தல படவாஸஃ, ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸஃ ஸுப்ரஸன்னோ விஜயதாம். ஶ்ரீ‌அலர்மேல்மம்கா னாயிகாஸமேதஃ ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸ ஸ்வாமீ ஸுப்ரீதஃ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ பூத்வா, பவன பாடலீ பாலாஶ பில்வ புன்னாக சூத கதளீ சம்தன சம்பக மம்ஜுள மம்தார ஹிம்ஜுலாதி திலக மாதுலும்க னாரிகேள க்ரௌம்சாஶோக மாதூகாமலக ஹிம்துக னாககேதக பூர்ணகும்த பூர்ணகம்த ரஸ கம்த வன வம்ஜுள கர்ஜூர ஸால கோவிதார ஹிம்தால பனஸ விகட வைகஸவருண தருகமரண விசுளம்காஶ்வத்த யக்ஷ வஸுத வர்மாத மன்த்ரிணீ தின்த்ரிணீ போத ன்யக்ரோத கடவடல ஜம்பூமதல்லீ வீரதசுல்லீ வஸதி வாஸதீ ஜீவனீ போஷணீ ப்ரமுக னிகில ஸம்தோஹ தமால மாலா மஹித விராஜமான சஷக மயூர ஹம்ஸ பாரத்வாஜ கோகில சக்ரவாக கபோத கருட னாராயண னானாவித பக்ஷிஜாதி ஸமூஹ ப்ரஹ்ம க்ஷத்ரிய வைஶ்ய ஶூத்ர னானாஜாத்யுத்பவ தேவதா னிர்மாண மாணிக்ய வஜ்ர வைடூர்ய கோமேதிக புஷ்யராக பத்மராகேம்த்ர னீல ப்ரவாளமௌக்திக ஸ்படிக ஹேம ரத்னகசித தகத்தகாயமான ரத கஜ துரக பதாதி ஸேனா ஸமூஹ பேரீ மத்தள முரவக ஜல்லரீ ஶம்க காஹள ன்றுத்யகீத தாளவாத்ய கும்பவாத்ய பம்சமுகவாத்ய அஹமீமார்கன்னடீவாத்ய கிடிகும்தலவாத்ய ஸுரடீசௌம்டோவாத்ய திமிலகவிதாளவாத்ய தக்கராக்ரவாத்ய கம்டாதாடன ப்ரஹ்மதாள ஸமதாள கொட்டரீதாள டக்கரீதாள எக்காள தாராவாத்ய படஹகாம்ஸ்யவாத்ய பரதனாட்யாலம்கார கின்னெர கிம்புருஷ ருத்ரவீணா முகவீணா வாயுவீணா தும்புருவீணா காம்தர்வவீணா னாரதவீணா ஸ்வரமம்டல ராவணஹஸ்தவீணாஸ்தக்ரியாலம்க்ரியாலம்க்றுதானேகவிதவாத்ய வாபீகூபதடாகாதி கம்காயமுனா ரேவாவருணா
ஶோணனதீஶோபனதீ ஸுவர்ணமுகீ வேகவதீ வேத்ரவதீ க்ஷீரனதீ பாஹுனதீ கருடனதீ காவேரீ தாம்ரபர்ணீ ப்ரமுகாஃ மஹாபுண்யனத்யஃ ஸஜலதீர்தைஃ ஸஹோபயகூலம்கத ஸதாப்ரவாஹ றுக்யஜுஸ்ஸாமாதர்வண வேதஶாஸ்த்ரேதிஹாஸ புராண ஸகலவித்யாகோஷ பானுகோடிப்ரகாஶ சம்த்ரகோடி ஸமான னித்யகள்யாண பரம்பரோத்தரோத்தராபிவ்றுத்திர்பூயாதிதி பவம்தோ மஹாம்தோனுக்றுஹ்ணம்து, ப்ரஹ்மண்யோ ராஜா தார்மிகோஸ்து, தேஶோயம் னிருபத்ரவோஸ்து, ஸர்வே ஸாதுஜனாஸ்ஸுகினோ விலஸம்து, ஸமஸ்தஸன்மம்களானி ஸம்து, உத்தரோத்தராபிவ்றுத்திரஸ்து, ஸகலகள்யாண ஸம்றுத்திரஸ்து ||

ஹரிஃ ஓம் ||

Also Read :

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top