Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

tiruvidhula merasi ANNAMAYYA-SONGS Hindi

Annamayya Keerthana – Tiruveedhula Merasi in Hindi With Meaning

Tiruveedhula Merasee Deva Devudu Lyrics in Hindi: तिरुवीथुल मेऱसी देवदेवुडु गरिमल मिञ्चिन सिङ्गारमुलतोडनु ॥ तिरुदण्डेलपै नेगी देवुडिदे तोलुनाडु सिरुल रेण्डवनाडु शेषुनिमीद । मुरिपेन मूडोनाडु मुत्याल पन्दिरि क्रिन्द पोरिनालुगोनाडु पुवु गोविललोनु ॥ ग्रक्कुन नैदवनाडु गरुडुनिमीद येक्कनु आरवनाडु येनुगुमीद ॥ चोक्कमै येडवनाडु सूर्यप्रभलोननु यिक्कुव देरुनु हुऱ्ऱ मेनिमिदोनाडु ॥ कनकपुटन्दलमु कदिपि तोम्मिदोनाडु पेनचि पदोनाडु पेण्ड्लिपीट । येनसि श्री […]

Scroll to top