Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Tiruveedhula Merasi in Hindi With Meaning

Tiruveedhula Merasee Deva Devudu Lyrics in Hindi:

तिरुवीथुल मेऱसी देवदेवुडु
गरिमल मिञ्चिन सिङ्गारमुलतोडनु ॥

तिरुदण्डेलपै नेगी देवुडिदे तोलुनाडु
सिरुल रेण्डवनाडु शेषुनिमीद ।
मुरिपेन मूडोनाडु मुत्याल पन्दिरि क्रिन्द
पोरिनालुगोनाडु पुवु गोविललोनु ॥

ग्रक्कुन नैदवनाडु गरुडुनिमीद
येक्कनु आरवनाडु येनुगुमीद ॥
चोक्कमै येडवनाडु सूर्यप्रभलोननु
यिक्कुव देरुनु हुऱ्ऱ मेनिमिदोनाडु ॥

कनकपुटन्दलमु कदिपि तोम्मिदोनाडु
पेनचि पदोनाडु पेण्ड्लिपीट ।
येनसि श्री वेङ्कटेशु डिन्ति यलमेल्‍मङ्गतो
वनितल नडुमनु वाहनालमीदनु ॥

Tiruveedhula Merasi Meaning:

Sri Annamacharya describes the Lord as the one who is on a mission to take rounds [around His Temple] in the maada streets of Tirumala. This Keerthana describes various vaahanas the Lord rides on the days of Brahmotsavams.

Also Read :

Tiruveedhula Merasi Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Tiruveedhula Merasi in Hindi With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top