Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tulaja Ashtakam lyrics in Hindi

Tulajashtakam Lyrics in Hindi | तुलजाष्टकम्

तुलजाष्टकम् Lyrics in Hindi: दुग्धेन्दु कुन्दोज्ज्वलसुन्दराङ्गीं मुक्ताफलाहारविभूषिताङ्गीम् । शुभ्राम्बरां स्तनभरालसाङ्गीं वन्देऽहमाद्यां तुलजाभवानीम् ॥ १॥ बालार्कभासामतिचारुहासां माणिक्यमुक्ताफलहारकण्ठीम् । रक्ताम्बरां रक्तविशालनेत्रीं वन्देऽहमाद्यां तुलजाभवानीम् ॥ २॥ श्यामाङ्गवर्णां मृगशावनेत्रां कौशेयवस्त्रां कुसुमेषु पूज्याम् ॥ कस्तूरिकाचन्दनचर्चिताङ्गीं वन्देऽहमाद्यां तुलजाभवानीम् ॥ ३॥ पीताम्बरां चम्पककान्तिगौरीं अलङ्कृतामुत्तममण्डनैश्च । नाशाय भूतां भुवि दानवानां वन्देऽहमाद्यां तुलजाभवानीम् ॥ ४॥ चन्द्रार्कताटङ्कधरां त्रिनेत्रां शूलं दधानामतिकालरूपाम् । विपक्षनाशाय धृतायुधां तां वन्देऽहमाद्यां […]

Scroll to top