Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

VairAgya panchakam stotram Panchakam Malayalam

Vairagyapanchakam Lyrics in Malayalam with Meaning

Vairagya Panchakam Lyrics in Malayalam: ॥ വൈരാഗ്യപഞ്ചകം ॥ ക്ഷോണീ കോണ ശതാംശ പാലന കലാ ദുര്‍വാര ഗര്‍വാനല- ക്ഷുഭ്യത്ക്ഷുദ്ര നരേന്ദ്ര ചാടു രചനാ ധന്യാന്‍ ന മന്യാമഹേ । ദേവം സേവിതുമേവ നിശ്ചിനുമഹേ യോഽസൌ ദയാലുഃ പുരാ ദാനാ മുഷ്ടിമുചേ കുചേല മുനയേ ദത്തേ സ്മ വിത്തേശതാം ॥ 1 ॥ ശിലം കിമനലം ഭവേദനലമൌദരം ബാധിതും പയഃ പ്രസൃതി പൂരകം കിമു ന ധാരകം സാരസം । അയത്ന മല മല്ലകം പഥി […]

Scroll to top