USA Temples

Texas Ashtalakshmi Temple Timings, Services

Texas Ashtalakshmi Temple Hours:

Monday to Friday:
Morning: 7:30 am to 10.00 am
Evening: 6.00 pm to 8.00 pm

Saturday & Sunday:
Morning:7:30 am to 1.00 pm
Evening:5.30 pm to 8.30 pm

Texas Ashtalakshmi Temple Services at Temple:

Special Abhishekam
Sri Lakshmi Narayana Vratham (includes Kalyanam)
Sri Sudarsana Homam
Sri Sundarakanda Parayanam for success (9 days)
Sri Venkateswara Kalyanam
Anna Prasanam (first feeding)
Ayushya Homam
Chaulam (symbolic first hair cut)
Hiranya Sraddham
Namakaranam (naming)
Shashtyabdhi / Shashti Porthi (60th birthday)
Upanayanam (Bramhopadesam)
Vahana Poja (new car)
Vidyarambham (first teaching)
Vivaha Nischitartham (engagement)
Vivaham
Texas Ashtalakshmi Temple

Texas Ashtalakshmi Temple Contact Info:

10098 Synott Road
Sugar Land,
Texas – 77498.

General Comments: [email protected]
Complaints / Escalations: [email protected]
Priest Services: [email protected]
Catering: [email protected]
Hall Rentals: [email protected]
Phone: (281) 498-2344