Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Tirthashtakam Lyrics in Oriya | ତୀର୍ଥାଷ୍ଟକମ୍

Tirthashtakam Lyrics in Oriya | ତୀର୍ଥାଷ୍ଟକମ୍

46 Views

ତୀର୍ଥାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ମାତୃତୀର୍ଥମ୍– ନାସ୍ତି ମାତୃସମଂ ତୀର୍ଥଂ ପୁତ୍ରାଣାଂ ତାରଣାୟ ଚ ।
ହିତାୟାଽତ୍ର ପରତ୍ରାର୍ଥଂ ୟୈସ୍ତୁ ମାତା ପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୧॥

ପିତୃତୀର୍ଥମ୍– ଵେଦୈରପି ଚ କିଂ ପୁତ୍ର ! ପିତା ୟେନ ପ୍ରପୂଜିତଃ ।
ଏଷ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଵୈ ଧର୍ମସ୍ତଥା ତୀର୍ଥଂ ନରେଷ୍ଵିହ ॥ ୨॥

ଗୁରୁତୀର୍ଥମ୍– ଅଜ୍ଞାନ-ତିମିରାନ୍ଧତ୍ଵଂ ଗୁରୁଃ ଶୀଘ୍ରଂ ପ୍ରଣାଶୟେତ୍ ।
ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁଃ ପରଂ ତୀର୍ଥଂ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ହିତଚିନ୍ତକଃ ॥ ୩॥

ଭକ୍ତତୀର୍ଥମ୍– ତୀର୍ଥଭୂତୋ ହରେର୍ଭକ୍ତଃ ସ୍ଵୟଂ ପୂତଶ୍ଚ ପାଵକଃ ।
ୟେନ ଭସ୍ମୀକୃତୋ ଲୋକେ ପାପପୁଞ୍ଜୋ ହି ସୁଵ୍ରତ! ॥ ୪॥

ପତିତୀର୍ଥମ୍– ପ୍ରୟାଗ-ପୁଷ୍କରସମୌ ପତ୍ୟୁଃ ପାଦୌ ସ୍ମୃତାଵତଃ ।
ସ୍ନାତଵ୍ୟଂ ସତତଂ ସ୍ତ୍ରୀଭିସ୍ତୀର୍ଥଭୂତେ ସରୋଵରେ ॥ ୫॥

ପତ୍ନୀତୀର୍ଥମ୍– ନାସ୍ତି ପତ୍ନୀସମଂ ତୀର୍ଥଂ ଭୂତଲେ ତାରଣାୟ ତୁ ।
ୟସ୍ୟ ଗେହେ ସତୀ ନାରୀ ସ ଧନ୍ୟଃ ପୁରୁଷୋ ମତଃ ॥ ୬॥

ମିତ୍ରତୀର୍ଥମ୍– ସମ୍ପତ୍ତୌ ଚ ଵିପତ୍ତୌ ଚ ୟସ୍ତିଷ୍ଠତି ସଦାଽତ୍ର ଵୈ ।
ମିତ୍ରତୀର୍ଥଂ ପରଂ ଲୋକେ ମୁନିଭିଃ ପରିଭାଷିତମ୍ ॥ ୭॥

ଵିପ୍ରତୀର୍ଥମ୍– ଜଙ୍ଗମଂ ଵିପ୍ରତୀର୍ଥଂ ତଦ୍ ଵେଦପୂତଂ ଚ ନିର୍ମଲମ୍ ।
ୟସ୍ୟ ଵାକ୍-ସଲିଲେନୈଵ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି ମଲିନୋ ଜନାଃ ॥ ୮॥

ତୀର୍ଥାଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଶ୍ରୀ”ଦ୍ଵିଜେନ୍ଦ୍ର”ଵିନିର୍ମିତମ୍ ।
ସେଵିତଵ୍ୟଂ ସଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ଭୁକ୍ତି-ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ ୯॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗାର୍ଗ୍ୟମୁନି”ଦ୍ଵିଜେନ୍ଦ୍ର”କଵିକୃତଂ ତୀର୍ଥାଷ୍ଟକଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *