Ashtaka

Tulajashtakam Lyrics in English

tulajāṣṭakam Lyrics in English:

dugdhendu kundojjvalasundarangim
muktaphalaharavibhusitangim ।
subhrambaram stanabharalasangim
vande’hamadyam tulajabhavanim ॥ 1॥

balarkabhasamaticaruhasam
manikyamuktaphalaharakanthim ।
raktambaram raktavisalanetrim
vande’hamadyam tulajabhavanim ॥ 2॥

syamangavarnam mrgasavanetram
kauseyavastram kusumesu pujyam ॥
kasturikacandanacarcitangim
vande’hamadyam tulajabhavanim ॥ 3॥

pitambaram campakakantigaurim
alankrtamuttamamandanaisca ।
nasaya bhutam bhuvi danavanam
vande’hamadyam tulajabhavanim ॥ 4॥

candrarkatatankadharam trinetram
sulam dadhanamatikalarupam ।
vipaksanasaya dhrtayudham tam
vande’hamadyam tulajabhavanim ॥ 5॥

brahmendra narayanarudrapujyam
devanganabhih parigiyamanam ।
stutam vacobhirmuninaradadyaih
vande’hamadyam tulajabhavanim ॥ 6॥

astangayoge sanakadibhisca
dhyatam munindraisca samadhigamyam ।
bhaktasya nityam bhuvi kamadhenum
vande’hamadyam tulajabhavanim ॥ 7॥

simhasanastham parivijyamanam
devaih samastaisca sucamaraisca ।
chatram dadhanamatisubhravarnam
vande’hamadyam tulajabhavanim ॥ 8॥

purnah katakso’khilalokamatu-
rgirindrakanyam bhajatam sudhanyam ।
daridryakam naiva kada jananam
cinta kutah syadbhavasagarasya ॥ 9॥

tulajastakamidam stotram trikalam yah pathennarah ।
ayuh kirtiryaso laksmi dhanaputranavapnuyat ॥ 10॥

॥ iti srimacchankaracarya viracitam tulajastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment