Gita - Geetaa

Tulasi Gita Lyrics in Telugu

Tulasi Geetaa in Telugu:

॥ తులసీగీతా ॥

శ్రీభగవానువాచ —
ప్రాగ్దత్వార్ఘం తతోఽభ్యర్చ్య గంధపుష్పాక్షతాదినా ।
స్తుత్వా భగవతీం తాం చ ప్రణమేద్దండవద్భువి ॥ 1 ॥

శ్రియం శ్రియే శ్రియావాసే నిత్యం శ్రీధవసత్ రతే ।
భక్త్యా దత్తం మయా దేవి అర్ఘం గృహ్ణ నమోఽస్తు తే ॥ 2 ॥

నిర్మితా త్వం పురా దేవైరర్చితా త్వం సురాసురైః ।
తులసి హర మే పాపం పూజాం గృహ్ణ నమోఽస్తు తే ॥ 3 ॥

మహాప్రసాదజననీ ఆధివ్యాధివినాశినీ ।
సర్వసౌభాగ్యదే దేవి తులసి త్వాం నమోఽస్తు తే ॥ 4 ॥

యా దృష్టా నిఖిలాంససంఘశమనా స్పృష్టా వపుఃపావనా
రోగాణామభివందితా నిరసనీ సిక్తాంతకత్రాసినీ ।
ప్రత్యాసక్తివిధాయినీ భగవతః కృష్ణస్య సంరోపితా
న్యస్తా తచ్చరణే విముక్తిఫలదా తస్యై తులస్యై నమః ॥ 5 ॥

భగవత్యాస్తులస్యాస్తు మాహాత్మ్యామృతసాగరే ।
లోభాత్ కూర్ద్దితుమిచ్ఛామి క్షుద్రస్తత్ క్షమ్యతాం త్వయా ॥ 6 ॥

శ్రవణాద్వాదశీయోగే శాలగ్రామశిలార్చనే ।
యద్ఫలం సంగమే ప్రోక్తం తులసీపూజనేన తత్ ॥ 7 ॥

ధాత్రీఫలేన యత్ పుణ్యం జయంత్యాం సముపోషణే ।
తద్ఫలం లభతే మర్త్యాస్తులసీపూజనేన తత్ ॥ 8 ॥

యద్ఫలం ప్రయాగస్నానే కాశ్యాం ప్రాణవిమోక్షణే ।
తద్ఫలం విహితం దేవైస్తులసీపూజనేన తత్ ॥ 9 ॥

చతుర్ణామపి వర్ణానామాశ్రమాణాం విశేషతః ।
స్త్రీణాం చ పురుషాణాం చ పూజితేష్టం దదాతి చ ॥ 10 ॥

తులసీ రోపితా సిక్తా దృష్టా స్పృష్టా చ పావయేత్ ।
ఆరాధితా ప్రయత్నేన సర్వకామఫలప్రదా ॥ 11 ॥

ప్రదక్షిణం భ్రమిత్వా యే నమస్కుర్వంతి నిత్యశః ।
న తేషాం దురితం కించిదక్షీణమవశిష్యతే ॥ 12 ॥

పూజ్యమానా చ తులసీ యస్య వేశ్మని తిష్ఠతి ।
తస్య సర్వాణి శ్రేయాంసి వర్ధంతేఽహరహః సదా ॥ 13 ॥

పక్షే పక్షే చ ద్వాదశ్యాం సంప్రాప్తే తు హరేర్దినే ।
బ్రహ్మాదయోఽపి కుర్వంతి తులసీవనపూజనం ॥ 14 ॥

అనన్యమనసా నిత్యం తులసీం స్తౌతి యో జనః ।
పితృదేవమనుష్యాణాం ప్రియో భవతి సర్వదా ॥ 15 ॥

రతిం కరోమి నాన్యత్ర తులసీకాననం వినా ।
సత్యం బ్రవీమి తే సత్యే కలికాలే మమ ప్రియే ॥ 16 ॥

హిత్వా తీర్థసహస్రాణి సర్వానపి శిలోచ్చయాన్ ।
తులసీకాననే నిత్యం కలౌ తిష్ఠామి భామిని ॥ 17 ॥

న ధాత్రా సఫలా యత్ర న విష్ణుస్తులసీవనం.
తత్ స్మశానసమం స్థానం సంతి యత్ర న వైష్ణవాః ॥ 18 ॥

తులసీగంధమాదాయ యత్ర గచ్ఛతి మారుతః ।
దిశో దశ చ పూతాః స్యుర్భూతగ్రామాశ్చతుర్దశః ॥ 19 ॥

తులసీవనసంభూతా ఛాయా పతతి యత్ర వై ।
తత్ర శ్రాద్ధం ప్రదాతవ్యం పితౄణాం తృప్తిహేతవే ॥ 20 ॥

తులసీ పూజితా నిత్యం సేవితా రోపితా శుభా ।
స్నాపితా తులసీ యైస్తు తే వసంతి మమాలయే ॥ 21 ॥

సర్వపాపహరం సర్వకామదం తులసీవనం ।
న పశ్యతి సమం సత్యే తులసీవనరోపణాత్ ॥ 22 ॥

తులస్యలంకృతా యే వై తులసీవనపూజకాః ।
తులసీస్థాపకా యే చ తే త్యాజ్యా యమకింకరైః ॥ 23 ॥

దర్శనం నర్మదాయాస్తు గంగాస్నానం కలౌ యుగే ।
తులసీదలసంస్పర్శః సమమేతత్త్రయం స్మృతం ॥ 24 ॥

దారిద్ర్యదుఃఖరోగార్తిపాపాని సుబహూన్యపి ।
హరతే తులసీక్షేత్రం రోగానివ హరీతకీ ॥ 25 ॥

తులసీకాననే యస్తు ముహూర్తమపి విశ్రమేత్ ।
జన్మకోటికృతాత్ పాపాత్ ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ॥ 26 ॥

నిత్యం తులసికారణ్యే తిష్ఠామి స్పృహయా యుతః ।
అపి మే క్షతపత్రైకం కశ్చిద్ధన్యోఽర్పయేదితి ॥ 27 ॥

తులసీనామ యో బ్రుయాత్ త్రికాలం వదనే నరః ।
వివర్ణవదనో భూత్వా తల్లిపిం మార్జయేద్యమః ॥ 28 ॥

శుక్లపక్షే యదా దేవి తృతీయా బుధసంయుతా ।
శ్రవణయా చ సంయుక్తా తులసీ పుణ్యదా తదా ॥ 29 ॥

ఇతి తులసీగీతా సమాప్తా ॥

Also Read:

Tulasi Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment