Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tulasi Gita Lyrics in Kannada

Tulasi Geetaa in Kannada:

॥ ತುಲಸೀಗೀತಾ ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ —
ಪ್ರಾಗ್ದತ್ವಾರ್ಘಂ ತತೋಽಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಾದಿನಾ ।
ಸ್ತುತ್ವಾ ಭಗವತೀಂ ತಾಂ ಚ ಪ್ರಣಮೇದ್ದಂಡವದ್ಭುವಿ ॥ 1 ॥

ಶ್ರಿಯಂ ಶ್ರಿಯೇ ಶ್ರಿಯಾವಾಸೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಧವಸತ್ ರತೇ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ದತ್ತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಅರ್ಘಂ ಗೃಹ್ಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 2 ॥

ನಿರ್ಮಿತಾ ತ್ವಂ ಪುರಾ ದೇವೈರರ್ಚಿತಾ ತ್ವಂ ಸುರಾಸುರೈಃ ।
ತುಲಸಿ ಹರ ಮೇ ಪಾಪಂ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹ್ಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 3 ॥

ಮಹಾಪ್ರಸಾದಜನನೀ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದೇ ದೇವಿ ತುಲಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 4 ॥

ಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ನಿಖಿಲಾಂಸಸಂಘಶಮನಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ವಪುಃಪಾವನಾ
ರೋಗಾಣಾಮಭಿವಂದಿತಾ ನಿರಸನೀ ಸಿಕ್ತಾಂತಕತ್ರಾಸಿನೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಾಸಕ್ತಿವಿಧಾಯಿನೀ ಭಗವತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಂರೋಪಿತಾ
ನ್ಯಸ್ತಾ ತಚ್ಚರಣೇ ವಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾ ತಸ್ಯೈ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 5 ॥

ಭಗವತ್ಯಾಸ್ತುಲಸ್ಯಾಸ್ತು ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಮೃತಸಾಗರೇ ।
ಲೋಭಾತ್ ಕೂರ್ದ್ದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕ್ಷುದ್ರಸ್ತತ್ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ತ್ವಯಾ ॥ 6 ॥

ಶ್ರವಣಾದ್ವಾದಶೀಯೋಗೇ ಶಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲಾರ್ಚನೇ ।
ಯದ್ಫಲಂ ಸಂಗಮೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತುಲಸೀಪೂಜನೇನ ತತ್ ॥ 7 ॥

ಧಾತ್ರೀಫಲೇನ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಜಯಂತ್ಯಾಂ ಸಮುಪೋಷಣೇ ।
ತದ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಮರ್ತ್ಯಾಸ್ತುಲಸೀಪೂಜನೇನ ತತ್ ॥ 8 ॥

ಯದ್ಫಲಂ ಪ್ರಯಾಗಸ್ನಾನೇ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣವಿಮೋಕ್ಷಣೇ ।
ತದ್ಫಲಂ ವಿಹಿತಂ ದೇವೈಸ್ತುಲಸೀಪೂಜನೇನ ತತ್ ॥ 9 ॥

ಚತುರ್ಣಾಮಪಿ ವರ್ಣಾನಾಮಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಚ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಚ ಪೂಜಿತೇಷ್ಟಂ ದದಾತಿ ಚ ॥ 10 ॥

ತುಲಸೀ ರೋಪಿತಾ ಸಿಕ್ತಾ ದೃಷ್ಟಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಚ ಪಾವಯೇತ್ ।
ಆರಾಧಿತಾ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 11 ॥

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಭ್ರಮಿತ್ವಾ ಯೇ ನಮಸ್ಕುರ್ವಂತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ನ ತೇಷಾಂ ದುರಿತಂ ಕಿಂಚಿದಕ್ಷೀಣಮವಶಿಷ್ಯತೇ ॥ 12 ॥

ಪೂಜ್ಯಮಾನಾ ಚ ತುಲಸೀ ಯಸ್ಯ ವೇಶ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ವರ್ಧಂತೇಽಹರಹಃ ಸದಾ ॥ 13 ॥

ಪಕ್ಷೇ ಪಕ್ಷೇ ಚ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ತು ಹರೇರ್ದಿನೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋಽಪಿ ಕುರ್ವಂತಿ ತುಲಸೀವನಪೂಜನಂ ॥ 14 ॥

ಅನನ್ಯಮನಸಾ ನಿತ್ಯಂ ತುಲಸೀಂ ಸ್ತೌತಿ ಯೋ ಜನಃ ।
ಪಿತೃದೇವಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 15 ॥

ರತಿಂ ಕರೋಮಿ ನಾನ್ಯತ್ರ ತುಲಸೀಕಾನನಂ ವಿನಾ ।
ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ಸತ್ಯೇ ಕಲಿಕಾಲೇ ಮಮ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 16 ॥

ಹಿತ್ವಾ ತೀರ್ಥಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾನಪಿ ಶಿಲೋಚ್ಚಯಾನ್ ।
ತುಲಸೀಕಾನನೇ ನಿತ್ಯಂ ಕಲೌ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ಭಾಮಿನಿ ॥ 17 ॥

ನ ಧಾತ್ರಾ ಸಫಲಾ ಯತ್ರ ನ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುಲಸೀವನಂ.
ತತ್ ಸ್ಮಶಾನಸಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸಂತಿ ಯತ್ರ ನ ವೈಷ್ಣವಾಃ ॥ 18 ॥

ತುಲಸೀಗಂಧಮಾದಾಯ ಯತ್ರ ಗಚ್ಛತಿ ಮಾರುತಃ ।
ದಿಶೋ ದಶ ಚ ಪೂತಾಃ ಸ್ಯುರ್ಭೂತಗ್ರಾಮಾಶ್ಚತುರ್ದಶಃ ॥ 19 ॥

ತುಲಸೀವನಸಂಭೂತಾ ಛಾಯಾ ಪತತಿ ಯತ್ರ ವೈ ।
ತತ್ರ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಪಿತೄಣಾಂ ತೃಪ್ತಿಹೇತವೇ ॥ 20 ॥

ತುಲಸೀ ಪೂಜಿತಾ ನಿತ್ಯಂ ಸೇವಿತಾ ರೋಪಿತಾ ಶುಭಾ ।
ಸ್ನಾಪಿತಾ ತುಲಸೀ ಯೈಸ್ತು ತೇ ವಸಂತಿ ಮಮಾಲಯೇ ॥ 21 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಸರ್ವಕಾಮದಂ ತುಲಸೀವನಂ ।
ನ ಪಶ್ಯತಿ ಸಮಂ ಸತ್ಯೇ ತುಲಸೀವನರೋಪಣಾತ್ ॥ 22 ॥

ತುಲಸ್ಯಲಂಕೃತಾ ಯೇ ವೈ ತುಲಸೀವನಪೂಜಕಾಃ ।
ತುಲಸೀಸ್ಥಾಪಕಾ ಯೇ ಚ ತೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಯಮಕಿಂಕರೈಃ ॥ 23 ॥

ದರ್ಶನಂ ನರ್ಮದಾಯಾಸ್ತು ಗಂಗಾಸ್ನಾನಂ ಕಲೌ ಯುಗೇ ।
ತುಲಸೀದಲಸಂಸ್ಪರ್ಶಃ ಸಮಮೇತತ್ತ್ರಯಂ ಸ್ಮೃತಂ ॥ 24 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖರೋಗಾರ್ತಿಪಾಪಾನಿ ಸುಬಹೂನ್ಯಪಿ ।
ಹರತೇ ತುಲಸೀಕ್ಷೇತ್ರಂ ರೋಗಾನಿವ ಹರೀತಕೀ ॥ 25 ॥

ತುಲಸೀಕಾನನೇ ಯಸ್ತು ಮುಹೂರ್ತಮಪಿ ವಿಶ್ರಮೇತ್ ।
ಜನ್ಮಕೋಟಿಕೃತಾತ್ ಪಾಪಾತ್ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 26 ॥

ನಿತ್ಯಂ ತುಲಸಿಕಾರಣ್ಯೇ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ಸ್ಪೃಹಯಾ ಯುತಃ ।
ಅಪಿ ಮೇ ಕ್ಷತಪತ್ರೈಕಂ ಕಶ್ಚಿದ್ಧನ್ಯೋಽರ್ಪಯೇದಿತಿ ॥ 27 ॥

ತುಲಸೀನಾಮ ಯೋ ಬ್ರುಯಾತ್ ತ್ರಿಕಾಲಂ ವದನೇ ನರಃ ।
ವಿವರ್ಣವದನೋ ಭೂತ್ವಾ ತಲ್ಲಿಪಿಂ ಮಾರ್ಜಯೇದ್ಯಮಃ ॥ 28 ॥

ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಯದಾ ದೇವಿ ತೃತೀಯಾ ಬುಧಸಂಯುತಾ ।
ಶ್ರವಣಯಾ ಚ ಸಂಯುಕ್ತಾ ತುಲಸೀ ಪುಣ್ಯದಾ ತದಾ ॥ 29 ॥

ಇತಿ ತುಲಸೀಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Tulasi Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Tulasi Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top