Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tulasi Gita Lyrics in Malayalam

Tulasi Geetaa in Malayalam:

॥ തുലസീഗീതാ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച —
പ്രാഗ്ദത്വാർഘം തതോഽഭ്യർച്യ ഗന്ധപുഷ്പാക്ഷതാദിനാ ।
സ്തുത്വാ ഭഗവതീം താം ച പ്രണമേദ്ദണ്ഡവദ്ഭുവി ॥ 1 ॥

ശ്രിയം ശ്രിയേ ശ്രിയാവാസേ നിത്യം ശ്രീധവസത് രതേ ।
ഭക്ത്യാ ദത്തം മയാ ദേവി അർഘം ഗൃഹ്ണ നമോഽസ്തു തേ ॥ 2 ॥

നിർമിതാ ത്വം പുരാ ദേവൈരർചിതാ ത്വം സുരാസുരൈഃ ।
തുലസി ഹര മേ പാപം പൂജാം ഗൃഹ്ണ നമോഽസ്തു തേ ॥ 3 ॥

മഹാപ്രസാദജനനീ ആധിവ്യാധിവിനാശിനീ ।
സർവസൗഭാഗ്യദേ ദേവി തുലസി ത്വാം നമോഽസ്തു തേ ॥ 4 ॥

യാ ദൃഷ്ടാ നിഖിലാംസസംഘശമനാ സ്പൃഷ്ടാ വപുഃപാവനാ
രോഗാണാമഭിവന്ദിതാ നിരസനീ സിക്താന്തകത്രാസിനീ ।
പ്രത്യാസക്തിവിധായിനീ ഭഗവതഃ കൃഷ്ണസ്യ സംരോപിതാ
ന്യസ്താ തച്ചരണേ വിമുക്തിഫലദാ തസ്യൈ തുലസ്യൈ നമഃ ॥ 5 ॥

ഭഗവത്യാസ്തുലസ്യാസ്തു മാഹാത്മ്യാമൃതസാഗരേ ।
ലോഭാത് കൂർദ്ദിതുമിച്ഛാമി ക്ഷുദ്രസ്തത് ക്ഷമ്യതാം ത്വയാ ॥ 6 ॥

ശ്രവണാദ്വാദശീയോഗേ ശാലഗ്രാമശിലാർചനേ ।
യദ്ഫലം സംഗമേ പ്രോക്തം തുലസീപൂജനേന തത് ॥ 7 ॥

ധാത്രീഫലേന യത് പുണ്യം ജയന്ത്യാം സമുപോഷണേ ।
തദ്ഫലം ലഭതേ മർത്യാസ്തുലസീപൂജനേന തത് ॥ 8 ॥

യദ്ഫലം പ്രയാഗസ്നാനേ കാശ്യാം പ്രാണവിമോക്ഷണേ ।
തദ്ഫലം വിഹിതം ദേവൈസ്തുലസീപൂജനേന തത് ॥ 9 ॥

ചതുർണാമപി വർണാനാമാശ്രമാണാം വിശേഷതഃ ।
സ്ത്രീണാം ച പുരുഷാണാം ച പൂജിതേഷ്ടം ദദാതി ച ॥ 10 ॥

തുലസീ രോപിതാ സിക്താ ദൃഷ്ടാ സ്പൃഷ്ടാ ച പാവയേത് ।
ആരാധിതാ പ്രയത്നേന സർവകാമഫലപ്രദാ ॥ 11 ॥

പ്രദക്ഷിണം ഭ്രമിത്വാ യേ നമസ്കുർവന്തി നിത്യശഃ ।
ന തേഷാം ദുരിതം കിഞ്ചിദക്ഷീണമവശിഷ്യതേ ॥ 12 ॥

പൂജ്യമാനാ ച തുലസീ യസ്യ വേശ്മനി തിഷ്ഠതി ।
തസ്യ സർവാണി ശ്രേയാംസി വർധന്തേഽഹരഹഃ സദാ ॥ 13 ॥

പക്ഷേ പക്ഷേ ച ദ്വാദശ്യാം സമ്പ്രാപ്തേ തു ഹരേർദിനേ ।
ബ്രഹ്മാദയോഽപി കുർവന്തി തുലസീവനപൂജനം ॥ 14 ॥

അനന്യമനസാ നിത്യം തുലസീം സ്തൗതി യോ ജനഃ ।
പിതൃദേവമനുഷ്യാണാം പ്രിയോ ഭവതി സർവദാ ॥ 15 ॥

രതിം കരോമി നാന്യത്ര തുലസീകാനനം വിനാ ।
സത്യം ബ്രവീമി തേ സത്യേ കലികാലേ മമ പ്രിയേ ॥ 16 ॥

ഹിത്വാ തീർഥസഹസ്രാണി സർവാനപി ശിലോച്ചയാൻ ।
തുലസീകാനനേ നിത്യം കലൗ തിഷ്ഠാമി ഭാമിനി ॥ 17 ॥

ന ധാത്രാ സഫലാ യത്ര ന വിഷ്ണുസ്തുലസീവനം.
തത് സ്മശാനസമം സ്ഥാനം സന്തി യത്ര ന വൈഷ്ണവാഃ ॥ 18 ॥

തുലസീഗന്ധമാദായ യത്ര ഗച്ഛതി മാരുതഃ ।
ദിശോ ദശ ച പൂതാഃ സ്യുർഭൂതഗ്രാമാശ്ചതുർദശഃ ॥ 19 ॥

തുലസീവനസംഭൂതാ ഛായാ പതതി യത്ര വൈ ।
തത്ര ശ്രാദ്ധം പ്രദാതവ്യം പിതൄണാം തൃപ്തിഹേതവേ ॥ 20 ॥

തുലസീ പൂജിതാ നിത്യം സേവിതാ രോപിതാ ശുഭാ ।
സ്നാപിതാ തുലസീ യൈസ്തു തേ വസന്തി മമാലയേ ॥ 21 ॥

സർവപാപഹരം സർവകാമദം തുലസീവനം ।
ന പശ്യതി സമം സത്യേ തുലസീവനരോപണാത് ॥ 22 ॥

തുലസ്യലങ്കൃതാ യേ വൈ തുലസീവനപൂജകാഃ ।
തുലസീസ്ഥാപകാ യേ ച തേ ത്യാജ്യാ യമകിങ്കരൈഃ ॥ 23 ॥

ദർശനം നർമദായാസ്തു ഗംഗാസ്നാനം കലൗ യുഗേ ।
തുലസീദലസംസ്പർശഃ സമമേതത്ത്രയം സ്മൃതം ॥ 24 ॥

ദാരിദ്ര്യദുഃഖരോഗാർതിപാപാനി സുബഹൂന്യപി ।
ഹരതേ തുലസീക്ഷേത്രം രോഗാനിവ ഹരീതകീ ॥ 25 ॥

തുലസീകാനനേ യസ്തു മുഹൂർതമപി വിശ്രമേത് ।
ജന്മകോടികൃതാത് പാപാത് മുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 26 ॥

നിത്യം തുലസികാരണ്യേ തിഷ്ഠാമി സ്പൃഹയാ യുതഃ ।
അപി മേ ക്ഷതപത്രൈകം കശ്ചിദ്ധന്യോഽർപയേദിതി ॥ 27 ॥

തുലസീനാമ യോ ബ്രുയാത് ത്രികാലം വദനേ നരഃ ।
വിവർണവദനോ ഭൂത്വാ തല്ലിപിം മാർജയേദ്യമഃ ॥ 28 ॥

ശുക്ലപക്ഷേ യദാ ദേവി തൃതീയാ ബുധസംയുതാ ।
ശ്രവണയാ ച സംയുക്താ തുലസീ പുണ്യദാ തദാ ॥ 29 ॥

ഇതി തുലസീഗീതാ സമാപ്താ ॥

Also Read:

Tulasi Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Tulasi Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top